Дата розміщення:  13.03.2019 16:41:02
Дата здійснення дії: 13.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД"
Код за ЄДРПОУ:  31936646
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про проведення загальних зборів

Приватне акціонерне товариство «Бориспільський автозавод» (місце знаходження 08322, Київська обл., Бориспільський р-н., с. Проліски, вул. Броварська, 4,)  повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів. Дата проведення річних загальних зборів: 15 квітня 2019 р.

Час початку реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у річних  загальних зборах – 07:40, Час закінчення реєстрації – 07:55.

Час початку проведення річних загальних зборів: 08:00 год.

Місце проведення річних загальних зборів: 08322, Київська обл., Бориспільський р-н., с. Проліски, вул. Броварська, 4, адміністративно-побутовий корпус, 2-й поверх, учбовий клас №1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24 год. 08.04.2019 р.

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представники акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі в зборах та на голосування, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Перелік питань, що виносяться на голосування (ПОРЯДОК  ДЕННИЙ):

1. Обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

8. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018-й рік.

10. Затвердження рішень Наглядової ради. 

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

12. Обрання членів Наглядової ради.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

14. Обрання членів Ревізійної комісії.

15. Затвердження Договорів (угод), укладених Товариством.

16. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління.

17. Внесення змін до Статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства. 

18. Про відкликання та обрання (призначення) членів виконавчого органу Товариства. 

19. Прийняття рішення про дату набрання чинності окремими рішеннями річних загальних зборів Товариства.

20. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.

21. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності  ПрАТ «Бориспільський автозавод» за 2018 рік  (тис. грн.)

Найменування показника                          Період 

                                                                звітній попередній

Усього активів                                         116353  121237

Основні засоби                                        41290  44200

Довгострокові фінансові інвестиції          0           0

Запаси                                                       4845     13517

Сумарна дебіторська заборгованість      36370    27034

Грошові кошти та їх еквіваленти              157       58

Нерозподілений прибуток                      -196358    --178438

Власний капітал                                      -164520    -146600

Статутний капітал                                        1990 1990

Довгострокові зобов'язання                     216690 216690

Поточні зобов'язання                                  94322 106667

Чистий прибуток (збиток)                          -17913 -22088

Середньорічна кількість акцій (шт.)           398000 398000

Кількість власних акцій,

викуплених протягом періоду (шт.)               0            0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій

протягом періоду                                            0              0

Чисельність працівників

на кінець періоду (осіб)                                 38             56

З матеріалами, з якими  акціонери можуть  ознайомитися  під час підготовки  до загальних зборів, документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцем знаходження Товариства (Київська область, Бориспільський р-н, с. Проліски, вул. Броварська,4, адміністративно-побутовий корпус, 2-й поверх, приймальня) до дати проведення зборів в робочі дні: з 9.00 до 11.00, а в день проведення зборів – у місці їх проведення.   

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення  акціонерів з документами –  Голова правління Желевський Сергій Михайлович.

Довідки за телефоном: (044) 597-20-03

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством. 

 

 

 

 

Голова Правління                         Желевський С. М.