Дата розміщення:  13.03.2019 16:41:02
Дата здійснення дії: 18.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРИСЛАВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
Код за ЄДРПОУ:  00211004
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного товариства

 

Повне найменування товариства:

Приватне акціонерне товариство «Бериславський машинобудівний завод»

Місцезнаходження товариства:

74300, Україна, Херсонська область, м. Берислав, вул. Введенська (попередня назва – 25 Жовтня), 73

 

Вид, тип та категорія цінних паперів – акції прості іменні

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів (на 05.03.2019р.) – 15 911 760 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів (на 05.03.2019р.) – 13 958 256 шт.

 

 

Шановні акціонери!

 

            Приватне акціонерне товариство «Бериславський машинобудівний завод», код ЄДРПОУ 00211004, (надалі ПрАТ «БМЗ» або Товариство) повідомляє Вас, що 18 квітня 2019 року о 14.00 годині відбудуться загальні збори акціонерів ПрАТ «БМЗ» за адресою місцезнаходження Товариства: 74300, Україна, Херсонська область, м. Берислав, вул. Введенська (попередня назва – 25 Жовтня), 73 (другий поверх заводоуправління, приміщення залу засідань).

            Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто, на 24 годину 12 квітня 2019 року.

           Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12.00. Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 13.45.

           Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це правління Товариства. Повідомлення акціонером правління Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

           Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

           Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

           Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

            В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

 

            Під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 17 квітня 2019 року (включно) в робочі дні з 08.00 год. до 16.00 год. (в п’ятницю до 15.00), обідня перерва з 11.00 до 11.30, за адресою: 74300, Україна, Херсонська область, м. Берислав, вул. Введенська (попередня назва – 25 Жовтня), 73, ПрАТ «БМЗ», кабінет юридичного відділу.  Необхідну інформацію можна одержати за тел. (05546) 7-54-83. Відповідальна за порядок ознайомлення з матеріалами зборів особа – Куліда Алла Олександрівна, начальник юридичного відділу Приватного акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний завод».

            18 квітня 2019 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

            Товариство до початку загальних зборів у встановленому порядку зобов’язується надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

            Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

             Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

             У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

             Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

             недотримання акціонерами строку, встановленого частиною другою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;

             неповноти даних, передбачених частиною другою та частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

             Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

             Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

             У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

             Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов’язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування

(проект порядку денного загальних зборів акціонерів):

 

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний завод».

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний завод».

3. Прийняття рішення щодо звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік.

4. Прийняття рішення щодо звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік.

5. Прийняття рішення щодо звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

6. Затвердження річного звіту по результатам діяльності Товариства за 2018 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства, отриманого в 2018 році, станом на 31.12.2018 року та затвердження  порядку використання прибутку, що буде отриманий Товариством протягом 2019 року.

8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2019 року.

9. Прийняття рішення щодо внесення змін до Статуту з метою приведення його у відповідність до потреб Товариства щодо здійснення корпоративного управління та надання додаткових представницьких повноважень.

10. Прийняття рішення щодо внесення змін до внутрішніх положень Товариства в зв’язку з приведенням їх у відповідність до Статуту Товариства.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний завод».

12. Обрання Голови та членів Наглядової ради  Приватного акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний завод».

 

           

Питання проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний завод»

Запропоновані проекти рішень

1

2

З першого питання порядку денного – «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний завод»

 

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

Голова Лічильної комісії:

Нечипуренко Марина Василівна (за згодою);

Члени Лічильної комісії:

Дороніна Любов Дмитрівна (за згодою);

Савченко Лариса Сергіївна (за згодою).

Встановити термін дії повноважень даної Лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства

З другого питання порядку денного – «Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний завод»

Обрати:

Головою Загальних зборів Товариства – Саврася Юрія Дмитровича

Секретарем Загальних зборів Товариства – Куліду Аллу Олександрівну

З третього питання порядку денного – «Прийняття рішення щодо звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік»

Затвердити звіт Правління Товариства  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визначити  основні напрямки діяльності на 2019 рік

З четвертого питання порядку денного – «Прийняття рішення щодо звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік»

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік

З п’ятого питання порядку денного – «Прийняття рішення щодо звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік»

Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік

З шостого питання порядку денного – «Затвердження річного звіту по результатам діяльності Товариства за 2018 рік»

Затвердити річний звіт по результатам діяльності Товариства за 2018 рік

З сьомого питання порядку денного – «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства, отриманого в 2018 році, станом на 31.12.2018 року та затвердження  порядку використання прибутку, що буде отриманий Товариством протягом 2019 року»

Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства, отриманого в 2018 році, станом на 31.12.2018 року та затвердити порядок використання прибутку, що буде отриманий Товариством протягом 2019 року

З восьмого питання порядку денного – «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2019 року»

Схвалити значні правочини (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів товариства), які можуть вчинятися Товариством протягом 2019 року, а саме: з 06 квітня 2019 року по 20 квітня 2020 року

З дев’ятого питання порядку денного – «Прийняття рішення щодо внесення змін до Статуту з метою приведення його у відповідність до потреб Товариства щодо здійснення корпоративного управління та надання додаткових представницьких повноважень»

Прийняти рішення щодо внесення змін до Статуту в запропонованій редакції змін

 

 

З десятого питання порядку денного – «Прийняття рішення щодо внесення змін до внутрішніх положень Товариства в зв’язку з приведенням їх у відповідність до Статуту Товариства»

 

Прийняти рішення щодо внесення змін до внутрішніх положень Товариства в зв’язку з приведенням їх у відповідність до Статуту Товариства

 

З одинадцятого питання порядку денного – «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний завод»

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний завод», з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, у складі:

Снітко Микола Петрович – Голова Наглядової ради

Члени Наглядової ради:

Мельник Василь Іванович

Мельник Михайло Васильович

Мельник Ігор Анатолійович

Ваховський Леонід Вікторович

З дванадцятого питання порядку денного – «Обрання Голови та членів Наглядової ради  Приватного акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний завод»

 

Обрати членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Встановити строк повноважень членів Наглядової ради – три роки.

Запропонувати новообраному складу Наглядової ради обрати Головою Наглядової ради особу із членів Наглядової ради, обраних шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами, на окремому засіданні членів Наглядової ради    

 

          Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного цих загальних зборів Товариства, а також інша інформація, передбачена частиною четвертою статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: www.bmz.com.ua. 

          Додатково, інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства  розміщена на українському порталі акціонерних товариств http://bermash.pat.ua

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний завод» за 2018 рік (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний (2018)

Попередній (2017)

Усього активів

217 796

139 101

Основні засоби

74 988

51 019

Довгострокові фінансові інвестиції

893

893

Запаси

123 182

66 010

Сумарна дебіторська заборгованість

16 972

18 669

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 225

1 828

Нерозподілений прибуток/ непокритий збиток

- 40 237

- 78 754

Власний капітал

5 520

- 46 576

Статутний капітал

3 978

3 978

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

183 499

 119 976

Поточні зобов’язання і забезпечення

28 777

 65 701

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

38 098

6 748

Середньорічна кількість акцій (шт.)

15 911 760

15 911 760

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

554

475