Дата розміщення:  13.03.2019 17:01:01
Дата здійснення дії: 19.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ"
Код за ЄДРПОУ:  00379270
Текст повідомлення: 

Додаток №1

до протоколу № 1

ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»

Від 20.02.2019 р.

 

 

 

 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРЕНОГО ТОВАРИСТВА

"АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ"

код ЄДРПОУ 00379270

 

Повне найменування та місцезнаходження товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ"

Україна, Одеська область, Арцизький район,

м. Арциз, вул. Машиностроїтелів, буд. 4

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів

19.04.2019, 11.00 год. Україна, Одеська область,

Арцизький район,

м. Арциз, вул. Машиностроїтелів, буд. 4

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах

Початок реєстрації акціонерів о 10.00,

Закінчення реєстрації акціонерів о 10.50.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

15.04.2019 року

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

1. Обрання голови  та членів лічильної комісії, прийняття рішень про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у кількості трьох осіб:

Голова лічильної комісії – Колосова Галина Іванівна;

Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович.

Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню позачергових загальних зборів.

              

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати: Головою загальних зборів акціонерів Колосову Галину Іванівну,  Секретарем зборів – Мойсеєву  Катерину Миколаївну .

 

3. Затвердження регламенту та порядку голосування  загальних зборів, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:

- доповіді – до 10 хв.

- виступи – до 5 хв.

Голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями.

         Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування.

         Для прискорення ходу зборів дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів попереднього, окрім пов’язаних питань.

         Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди голови зборів. Голова зборів може перервати виступаючого, якщо час його виступ перевищує затверджений регламент.       

         Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того питання, яке обговорюється.

         Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

Бюлетені для голосування, в тому числі болетені для кумулятивного голосування, видані акціонеру (представнику акціонера) за результатами проведеної реєстрації, засвідчуються підписом Голови Реєстраційної кoмiciї та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.

 

4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товаристваза 2018 рік. За наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2018 рік - роботу виконавчого органу Товариствау звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні напрямки діяльності Товариства, перспективирозвитку та основні заходи на 2019 рік

 

5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік - роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи Наглядової ради на 2019 рік.

 

6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 року. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2018 рік - роботу Ревізора Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи діяльності Ревізора на 2019 рік.

 

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Розглянути та затвердити річний звіт  Товариства за 2018 рік.

 

8. Припинення повноважень Директора та обрання нового Директора Товариства.

Проект рішення:

Припинити пововаження Директора Колосова Андрія Альбертовича.

Проект рішення з питань обрання нового Директора не надається згідно п. 5 ч.3 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства».

 

9. Затвердженняумов трудових (цивільно-правових) договорів, що укладатимуться з Директором, встановлення розміру його винагороди.

Проект рішення:

Призначити Голову Наглядової ради відповідальною особою за затвердження  умов трудового (цивільно-правового ) договору,  що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди, а також призначити Голову Наглядової ради особою, яка уповноважується на підписання договору з Директором. 

 

10. Припинення повноважень Голови Наглядової та членів Наглядової ради. Обрання нових Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити пововаження Голови Наглядової ради Колосова Михайла Альбертовича та членів Наглядової ради Колосової Галини Іванівни та Яковенка Олександра Вікторовича. Проект рішення з питань обрання нового складу Наглядової ради не надається згідно п. 5 ч.3 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства».

 

11. Затвердженняумов трудових (цивільно-правових) договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення:

Призначити Директора Товариства відповідальною особою за затвердження  умов трудових (цивільно-правовових)  договорів, що укладатиметься з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також призначити Директора особою, яка уповноважується на підписання договору з Головою та членами Наглядової ради. 

 

12. Розподіл прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства України.

Проект рішення:

У 2018 році Товариство отримало прибуток у розмірі _16.1 тис.грн. Запропоновано дивіденди за 2018 рік не виплачувати; отриманий прибуток спрямувати на погашення збитків минулих років  

 

13.  Внесення змін до Статуту Товариства в зв’язку з приведенням його у відповідність до діючого законодавства України шляхом затвердження Статуту у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію статуту ПРАТ «АЗПТ».

 

14.  Обрання уповноваженої особи  на підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.

Проект рішення: Призначити Директора Товариства особою, відповідальною за підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.

 

15. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення

Проект рішення:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, в тому числi правочинів, пов’язаних з укладенням кредитних договорів, договорів  поруки , договорів застави майна  , взяття позик та кредитів в банках або кредитних спілках під заставу будь-якого майна Товариства, та/або пролонгацiю та/або внесення змiн до умов: депозитних договорiв, договорiв про надання або отримання фiнансових позик, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв оренди нерухомого майна, договорiв найму (оренди) автотранспортних засобiв, договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо; правочинiв пов’язаних з укладенням мирових угод, договорiв про внесення змiн та доповнень до цих договорiв.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – www.00379270.sc-ua.com.

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПРАТ “АЗПТ” станом на 04.03.2019 р. (згідно переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, що мають відбутися 19.04.2019 р. (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій):

Згідно інформації, зазначеної у переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, складеному ПАТ «НДУ» станом на 04.03.2019 року:

- загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить – 16885 штук;

- загальна кількість простих іменних голосуючих акцій Товариства становить – 14010 штук.

 

                   Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, а також із формою і текстом бюлетеня для голосування, у робочі дні з 08:00 до 16:00 (перерва: 12:00-12:35) за адресою: Україна, Одеська область, Арцизький район, м. Арциз, вул. Машиностроїтелів, буд. 4.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор ПрАТ "АЗПТ" – Колосов Андрій Альбертович. Телефони для довідок: (048) 743-74-68. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Пропозиціі до проекту порядку денного загальних зборів Товариства вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства та подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який їх вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.                                                                                                                                               

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Документи (матеріали), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товариством. Письмовий запит про надання документів (матеріалів) для ознайомлення надсилається акціонером за 5 робочих днів до бажаної дати ознайомлення. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів без попереднього письмового запиту.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, та письмові запити на ознайомлення з документами (матеріалами) з питань порядку денного надсилати за адресою: 68400, Одеська область, Арцизький район, м. Арциз, вул. Машиностроїтелів, буд. 4.

Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів         

2,2

24,7

Основні засоби (за залишковою вартістю)

0

4,7

Запаси

 

 

Сумарна дебіторська заборгованість

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

0,7

20

Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток)

-164,8

-180,9

Власний капітал

-48,9

-65,0

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

104,9

104,9

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

32,0

78,6

Поточні зобов'язання і забезпечення

19,1

11,1

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

16,1

65,1

Середньорічна кількість акцій (шт.)

16885

16885

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,953509

3,855493

 

 

Директор

ПРАТ “ АЗПТ ”                                  Колосов Андрій Альбертович

 

                                                          М.П.