Дата розміщення:  13.03.2019 17:03:01
Дата здійснення дії: 23.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  00905925
Код за ЄДРПОУ:  00905925
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство «Снігурівська машино-технологічна станція», місцезнаходження якого: 57300, Миколаївська обл., м. Снігурівка, вул. Центральна, 17, код  ЄДРПОУ 00905925, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2019 року о 10:00 год. за місцезнаходженням Товариства: 57300, Миколаївська обл., м. Снігурівка, вул. Центральна, 17, в кімнаті директора товариства (б/н). Час початку реєстрації акціонерів для участі у зборах 23.04.2019р. о 9-00, час закінчення реєстрації акціонерів для участі у зборах 23.04.2018 року о 9-45, реєстрація акціонерів - за  місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17.04.2019 р.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії – Братченко Н.С., Члени комісії – Дудар В.І,  Калініну І.В.

Обрати Головою загальних зборів Гриненко Юрія Миколайовича, а секретарем загальних зборів обрати Куті лову В.П.

Затвердити регламент загальних зборів: збори розпочати о  10:00 годині за місцезнаходженням        Товариства: 57300, Миколаївська обл., м. Снігурівка, вул. Центральна, 17, в кабінеті директора товариства (б/н), Реєстрація акціонерів проводитиметься 23.04.2018 року з 9:00  до 9:45 за місцем проведення зборів,  На доповіді – до 25 хвилин, виступи по  порядку денному – до 5 хвилин, виступи під час обговорення – до 3 хвилин, довідки – до 1 хвилини

2.Звіт виконавчого органу Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту виконавчого органу Товариства.

Проект рішення: звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності  товариства  за 2018 фінансовий рік прийнято до відома.

3.Звіт Наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради прийняти в цілому.

4. Звіт та висновки Ревізора за 2018 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.

Проект Рішення: Звіт ревізора прийнято в цілому, висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства за 2018 рік затвердити.

5.Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Річний звіт та баланс ПрАТ “Снігурівська МТС» за 2018 фінансовий рік  та основні напрямки діяльності на 2019 рік затверджено.

6.Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог законодавства. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом. Визначення способу виплату дивідендів.

Проект рішення: отриманий прибуток за 2018 рік у сумі 76,6 тис грн. розподілити наступним чином:

На  розвиток виробництва  3,8  тис. грн.

На виплату дивідендів    37,8 тис грн.

На виплату 13 зарплати  35,0 тис. грн..

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи за 2018 рік у розмірі 37,8 тис. грн  Затвердити розмір дивідендів на 1 акцію -  0,0699  грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється акціонерам безпосередньо у порядку, визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення: припинити повноваження членів наглядової ради у повному складі: Федорищака Ігоря Васильовича, Дерій Валентини Іванівни, Кужильного Сергія Володимировича у зв»язку із закінчення терміну їх повноважень.

8. Прийняття рішення про  обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора товариства Казьмирук В.В.  у зв»язку із закінченням терміну повноважень.

Проект рішення : припинити повноваження  ревізора товариства Казьмирук В.В. у зв»язку із закінченням терміну повноважень.

10. Прийняття рішення про обрання ревізора товариства:

 

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних чергових зборів у робочі дні з 10-00 до 12-00 год  за місцезнаходженням товариства за адресою: 57300, Миколаївська обл., м. Снігурівка, вул. Центральна, 17, у кімнаті бухгалтерії товариства (б/н), а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  директор Гринено Юрий Миколайович. Довідки за тел.05162 31-552.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Зазначені пропозиції мають відповідати вимогам, визначеним  Законом України «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів (акціонера). які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов»язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний , а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Акціонери мають право надати письмові запитання  та отримати письмові відповіді щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов»ялене надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Акціонери мають право надати письмові запитання  та отримати письмові відповіді щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акційу випадках та порядку, визначених  ст.69 Закону України «Про акціонерні товариства».

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу, який зафіксований у реєстрі (бажано - паспорт),  представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства  України; для керівника акціонера - юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в  частині 4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://snmts.at.ua.

Відповідно до переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів складеного ПАТ «НДУ» «01» березня 2019 року загальна кількість акцій складає  540380шт, кількість голосуючих акцій 297155шт.

 

Основні  показники  фінансово-господарської  діяльності  ПрАТ „Снігурівська МТС” , тис. грн

Найменування  показника

2017  рік

2018  рік

Усього  активів 

204,1

189.0

Основні  засоби 

204,1

189,0

Запаси 

1334,4

1402,5

Сумарна  дебіторська  заборгованість 

207,6

215,3

Гроші  кошти  та  їх  еквіваленти

85,1

87,4

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1034.4

1111.0

Власний  капітал 

1447,3

1523,9

Зареєстрований (пайовий /статутний ) капітал 

135,1

135,1

Довгострокові  зобов’язання  і забезпечення

-

-

Поточні  зобов’язання  -  тис. грн.

383,9

370,3

Чистий  фінансовий результат: прибуток/збиток

187,8

76,6

Середньорічна  кількість  акцій  (шт.)

540380

540380

Чистий прибуток/збиток на одну просту акцію (грн.)

0,34

0,14