Дата розміщення:  01.03.2019 16:53:01
Дата здійснення дії: 04.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство «Чернігівський завод «Металіст»
Код за ЄДРПОУ:  02972523
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Чернігівський завод «Металіст»,

надалі – «Товариство»

(код за ЄДРПОУ 02972523, місцезнаходження: вул. Промислова, буд. 7, м. Чернігів, 14017) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 04.04.2019 року о 14:00 годині за адресою: вул. Промислова, буд. 7, м. Чернігів, 14017, зал засідань в головному корпусі на третьому поверсі. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства буде проводитись 04.04.2019 року з 13:00 до 13:45 за місцем їх проведення. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства: станом на 24:00 годину 29.03.2019 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: 1. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 3 осіб: Бабенко Ірина Сергіївна – голова лічильної комісії, Омеляненко Михайло Дмитрович – член лічильної комісії, Єрко Тарас Іванович – член лічильної комісії.

2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту обрання та до повного виконання своїх обов’язків. Лічильна комісія надає роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань щодо забезпечення проведення голосування на загальних зборах, зобов’язана за підсумками кожного голосування, починаючи з другого, оформити протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, по закінченню зборів опечатати бюлетені для голосування, після чого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення: 1. Головує на загальних зборах акціонерів Голова Наглядової ради Мірошниченко Ірина Іванівна.

2. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Тарасовця Олександра Миколайовича.

3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання до доповідача) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт директора за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

6. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2018 році.

Проект рішення: Збитки за результатами діяльності Товариства у 2018 році не покривати.

7. Внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: 1. Внести зміни до Статуту Товариства, які не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції.

2. Уповноважити голову зборів Мірошниченко Ірину Іванівну та секретаря зборів Тарасовця Олександра Миколайовича підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Уповноважити директора Товариства Ільїна Михайла Анатолійовича, з правом передоручення, зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

8. Затвердження внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду.

Проект рішення: 1. Затвердити зміни до внутрішніх документів Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду.

2. Уповноважити голову зборів Мірошниченко Ірину Іванівну та секретаря зборів Тарасовця Олександра Миколайовича підписати внутрішні документи Товариства в новій редакції.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в складі Голови Наглядової ради Мірошниченко Ірини Іванівни, членів Наглядової ради Пономаренко Юлії Вікторівни, Тарасовця Олександра Миколайовича.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Коментар: Проект рішення не затверджується тому, що склад Наглядової ради буде обрано загальними зборами акціонерів за результатами кумулятивного голосування за кандидатів запропонованих акціонерами.

11. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: 1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити директора Товариства Ільїна Михайла Анатолійовича підписати безоплатні цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити з 04 квітня 2019 року повноваження членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Чернігівський завод «Металіст», а саме голови ревізійної комісії Ющенко Наталії Олексіївни і члена ревізійної комісії Салай Лілії Володимирівни, в зв’язку з прийнятим Товариством рішенням щодо затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Чернігівський завод «Металіст», якою не передбачено в Товаристві органу контролю – Ревізійна комісія.

13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.

Проект рішення: 1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 04.04.2020, а саме:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 1,5 млн. грн.;

- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 1,5 млн. грн.;

- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 1,5 млн. грн.;

- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 1,5 млн. грн.;

- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 1,5 млн. грн.;

- щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість 1,5 млн. грн.;

- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 1,5 млн. грн.;

- щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 1,5 млн. грн.;

- надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб на граничну сукупну вартість 1,5 млн. грн.

2. Залучення коштів вчиняти шляхом укладання Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов’язань третіх осіб.

Під час підготовки до загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожен акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у будь-який робочий день з 10:00 до 11:00 за місцезнаходженням Товариства: вул. Промислова, буд. 7, м. Чернігів, 14017 (в адміністративному приміщенні), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: бухгалтер Бабенко Ірина Сергіївна, контактний телефон (091) 3171745.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 25.02.2019, загальна кількість акцій складає 2 693 848 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 2 020 490 штук.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Для реєстрації та участі в річних загальних зборах акціонеру при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, зазначений в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, а представнику акціонера – також довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше. Представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування на загальних зборах акціонерів, яке міститься в довіреності, якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://metalist.athost.info/

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний 2018 рік

попередній 2017 рік

Усього активів

2300

2322

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1545

1580

Запаси

442

467

Сумарна дебіторська заборгованість

272

228

Гроші та їх еквіваленти

8

15

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-849

-835

Власний капітал

1771

1785

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

673

673

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

18

18

Поточні зобов’язання і забезпечення

511

519

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-14

-43

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2693848

2693848

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-0,005

-0,016

Наглядова рада ПрАТ «ЧЗ «Металіст»