Дата розміщення:  13.03.2019 17:13:01
Дата здійснення дії: 19.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАГРОПОСТАЧ"
Код за ЄДРПОУ:  00913686
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАГРОПОСТАЧ»

 (надалі – Товариство), місцезнаходження: вулиця Соборності, будинок 66, місто Полтава, Полтавська область, 36034, повідомляє, про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – загальні збори), які відбудуться 19 квітня 2019 року об 11.00 год., за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, буд. 66, 6-й поверх, актовий зал, кімната № 624.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись 19 квітня 2019 р., з 10.00 год. до 10.45 год., за адресою та місцем проведення загальних зборів. Дата складання  переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24.00 год., 15 квітня 2019 року.

Проект порядку денного 

(перелік питань що виносяться на голосування):

1. Про встановлення кількісного складу лічильної комісії. Про обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення її повноважень.

2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

4. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.

5. Про  розгляд та затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

6. Про розподіл прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2018 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про нарахування та виплату дивідендів.

7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

8. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

9. Про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду та про Виконавчий орган Товариства у новій редакції.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань,

включених до проекту порядку денного:

 1. Про встановлення кількісного складу лічильної комісії. Про обрання голови та членів лічильної

комісії. Прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3-х членів: голова комісії – Гуцал Діна Георгіївна, члени комісії – Астіоненко Олег Сергійович, Астіоненко Анна Михайлівна представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА».

Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.

 

2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Визначити та затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

 • бюлетені для голосування засвідчуються способом їх підписання представником Реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонерам (їх представникам), які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Бюлетень повинен містити напис: «Бюлетень засвідчується. Представник Реєстраційної комісії» та місце для зазначення ПІБ представника Реєстраційної комісії та його особистого підпису. У випадку складання бюлетеня з кількох аркушів, засвідчується кожний аркуш такого бюлетеня;
 • у разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії (Реєстраційної комісії) робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії(Реєстраційної комісії) із зазначенням їх ПІБ.

 

3. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:Обрати:

 • Голова зборів – Ківшик Олександр Петрович
 • Секретар зборів – Сатаєва Лариса Григорівна

 

4. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборів:

 • час для доповіді з питання порядку денного – до 15 хвилин;
 • час для виступу з питання порядку денного – до 10 хвилин;
 • час на відповіді на запитання– до 5 хвилин;
 • заяви, питання, пропозиції до доповідача та щодо виступу подаються до Секретаря загальних зборів тільки вписьмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів, із зазначенням прізвища, ім’я (найменування) акціонера або його представника, засвідчені його підписом;
 • оден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова;
 • питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що надійшли після голосування не розглядаються;
 • учасник загальних зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Учасник загальних зборів, який бажає виступити з питань порядку денного, повинен подати письмову заяву Секретарю загальних зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного;
 • засоби масової інформації на загальні збори не допускаються;
 • удіозапис, відео-, фото- та кінозйомки загальних зборів сторонніми особами заборонено;
 • особи, які не є акціонерами або їх представниками можуть бути присутніми на загальних зборах тільки за рішенням Наглядової ради;
 • з усіх інших процедурних питань, які виникають під час проведення загальних зборів керуватися нормами чинного законодавства України, Статуту та/або Положення «Про загальні збори».

 

5. Про  розгляд та затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: прийняти до відома та затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

 

6. Про розподіл прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2018 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про нарахування та виплату дивідендів.

Проект рішення: Отриманий  за результатами 2018 року прибуток у сумі 167000,00 грн., залишити нерозподіленим.  Дивіденди за 2018 рік не нараховувати і не виплачувати.

 

7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: Керуючись положеннями статті 33 та статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, розмір граничної вартості для кожного з  яких, інших договорів та пов’язаних з ними значних правочинів, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та не перевищує 20 000 000,00 (двадцять мілйьонів) гривень, граничної сукупною вартістю таких значних правочинів та пов’язаних з ними значних правочинів 200 000 000,00  (двісті  мільйонів)  гривень,  предметом (характером) яких є:

 1. Укладення договорів купівлі паливно-мастильних матеріалів (бензини, дизельне пальне, мастила), сільськогосподарської продукції та інших товарів необхідних для здійснення господарської діяльності Товариства на загальну суму, що не перевищує 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, з ПДВ.
 2. Укладення договорів продажу паливно-мастильних матеріалів (бензини, дизельне пальне, мастила), сільськогосподарської продукції та інших товарів на загальну суму, що не перевищує 100 000 000 (сто мільйонів) гривень,  з ПДВ.
 3. Отримання будь-яких видів кредитів шляхом укладення кредитних договорів з банківськими установами з наступними параметрами отриманих кредитів: загальна сума грошових коштів, що можуть бути отримані Товариством за усіма кредитними договорами, що можуть бути укладені вчинятися Товариством  протягом одного року з дати прийняття цього рішення 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень; строк, на який можуть укладатись кредитні договори – до 10 (десяти) років;
 4. Передання майна Товариства в заставу, іпотеку в забезпечення виконання зобов’язань Товариства та третіх осіб з наступними параметрами: види майна, яке може передаватись в заставу, іпотеку - будь яке майно, що належить товариству на праві власності, в тому числі як рухоме, так і нерухоме;  загальна вартість майна, що може бути передана в заставу, іпотеку – до 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень; строк, на який можуть укладатись договори – не більше 10 (десяти) років.
 5. Надання Товариством порук за третіх осіб з наступними параметрами укладання договорів порук: строк дії договорів – не більше 10 (десяти) років; загальна сума порук за третіх осіб – не більше 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
 6. Укладення договорів на придбання основних засобів виробництва (рухомого і нерухомого майна, земельних ділянок, обладнання), цінних паперів на загальну суму, що не перевищує 50 000 000 (п’ятдесят  мільйонів) гривень.
 7. Укладення договорів на придбання земельних ділянок за  адресами: м.Полтава, вул.Буровиків,4, м.Полтава, вул.9 Січня,1, м.Лубни, вул.Черняхівського,7, с.Абазівка, вул.Білоуська,12,  на яких розташовані об’єкти нерухомості, що належать Товариству на праві власності, на загальну суму, що не перевищує 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
 8. Відмова від актів на право постійного користування земельних ділянок за  адресами: м.Полтава, вул.Буровиків,4, м.Полтава, вул.9 Січня,1, м.Лубни, вул.Черняхівського,7, с.Абазівка, вул.Білоуська,12, та заключення договорів оренди землі в результаті зменшення площі земельних ділянок, які не використовуються у господарській діяльності.
 9. Проведення реалізації повністю або частково основних засобів, які належать Товариству, за договірною ціною, а також їх розборку та списання з балансу, а саме: будівлі та споруди за адресою: м.Лубни, вул.Черняхівського, 7, автозаправочна станція, будівлі та допоміжні споруди за адресою: м.Хорол, вул.Небесної Сотні, 116, с.Абазівка, вул.Білоусько, 12, будівлі та допоміжні споруди за адресою: м.Полтава, вул. 9 Січня, 1,  будівлі та допоміжні споруди за адресою : м.Полтава, вул.Буровиків,4, на загальну суму, що не перевищує 50 000 000 (п’ятдесят) мільйонів гривень.
 10. Закриття Хорольського дочірнього підприємства «Агропостач» (м.Хорол, вул. Небесної Сотні,116) або його реорганізація шляхом зміни організаційно-правової форми на товариство з обмеженою відповідальністю.
 11. Виступати Товариством засновником або учасником (акціонером) нового або існуючого суб’єкта господарської діяльності, шляхом надання в статутний фонд коштів або основних засобів виробництва (рухомого та нерухомого майна), які належать Товариству, на загальну суму, що не перевищує 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень, без ПДВ.
 12. Надання Товариством безвідсоткової поворотної фінансової допомоги суб’єктам господарської діяльності з наступними параметрами укладання договорів, а саме: строк дії договорів -  не більше 3-х (трьох) років, загальна сума фінансової допомоги -  не більше 5 000 000 (п’ять мільйонів) гривень.

Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов’язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.  

Уповноважити з правом передоручення Директора Товариства на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Директор Товариства несе відповідальність щодо забезпечення виконання вищезазначених правочинів. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Директор узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.

 

8. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАГРОПОСТАЧ»  у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Уповноважити Директора Товариства, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

 

9. Про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду та про Виконавчий орган Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Положень про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання цих Положень у новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2018р.

Попередній 2017р.

Усього активів

18262

17936

Основні засоби (за залишковою вартістю)

12681

11121

Запаси

768

1113

Сумарна дебіторська заборгованість

2688

3591

Грошові кошти та їх еквіваленти

45

31

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

167

454

Власний капітал

15373

15206

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

8452

8452

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

2889

2730

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

167

454

Середньорічна кількість акцій (шт.)

33 808 000

33 808 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,00494

0,01343

 

Адреса власного  веб-сайту, на  якому  розміщена  інформація  з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: pobl.at24.com.ua, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Кожен акціонер має право:

- ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного починаючи від дати надіслання акціонерам цього повідомлення і закінчуючи датою проведення чергових загальних зборів, в робочі дні, робочий час за адресою місцезнаходження Товариства: м. Полтава, вул. Соборності, буд. 66, 3-й поверх, приймальня, кімната № 308. Відповідальна посадова особа – директор Ківшик Олександр Петрович. Документи (матеріали), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, надаються акціонеру особисто для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товариством. В день проведення загальних зборів ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можливо у місці проведення загальних зборів;

- до дати проведення загальних зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Письмові запитання надаються на адресу за місцезнаходженням Товариства. У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; повна назва та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у Статутному капіталі; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою (у разі наявності). У разі, якщо надісланий (наданий) запит не відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію. До запиту обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту, яка є підтвердженням факту володіння акціями Товариства особою, що подає запит;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів);

- на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів;

- у разі внесення змін до порядку денному загальних зборів отримати, у визначені законодавством строки, повідомлення про такі зміни, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;

- на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст.69 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або інший офіційний документ, що ідентифікує особу акціонера, представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність на право представляти інтереси акціонера (участі та голосування) на  загальних зборах, оформлену і видану відповідно до законодавства України. Уповноваженим особам юридичної особи-акціонера мати при собі витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату, що передує даті проведення загальних зборів Товариства, Статут юридичної особи-акціонера або його нотаріальну копію, чи оригінал або нотаріальну копію документа, який визначає повноваження уповноваженої особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.  Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Не можуть бути представниками акціонерів посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, письмово повідомивши про це Виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Всі інші питання, пов’язані з порядком участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю, не враховані у цьому повідомленні – регулюються законодавством.

 

 

Загальна кількість акцій  - 33 808 000 штук, голосуючих акцій – 30 611 635 штук станом на 01.03.2019р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.

 

Наглядова рада

Телефон для довідок Товариства: (0532) 668910.