Дата розміщення:  13.03.2019 17:41:01
Дата здійснення дії: 19.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК"
Код за ЄДРПОУ:  21322127
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», які відбудуться 19.04.2019 р.

 

 

До відома акціонерів

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (Ідентифікаційний код юридичної особи 21322127) !

(місцезнаходження: 49069, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 46)

 

Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (далі - Банк) повідомляє акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться  19.04.2019 року о 17-00 за адресою: місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п’ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів). Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись з  16-00 години до 16-50 години, в день та за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів,  які  мають  право  на участь у річних  загальних зборах, – 24 година 00 хвилин 15 квітня 2019 р.

 

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 

 1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме:

Вдовін Максим Володимирович - голова комісії;

Портна Світлана Володимирівна -  член комісії.

 

2.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

2.1. Обрати головою Зборів - Городницьку Тетяну Ігорівну, секретарем Зборів – Сисенка Вадима Анатолійовича.

2.2. Затвердити наступний регламент загальних зборів:

1. Загальні збори акціонерів Банку продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

2. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

 1.  Час для виступів на зборах:

- виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні - до 5 хвилин;

- повторні виступи з одного питання і зауваження - до 2 хвилин.

4. Після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку результатів голосування.

5. Голова зборів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.

6. Учасник зборів може в будь-який час відмовитися від виступу.

7. Учасник зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

8. Збори не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.

9. Збори вправі змінювати порядок розгляду питань порядку денного.

10. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

 

 

3.Розгляд звіту Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Правління.

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. Затвердити звіт Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2018 році та заходи за результатами його розгляду.

3.2. Роботу Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» у звітному періоді визнати задовільною.

3.3. Прийняти рішення за результатами розгляду звіту Правління АТ «АБ «РАДАБАНК».

 

4.Розгляд звіту Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.

4.2. Роботу Наглядової ради у 2018році визнати задовільною.

4.3. Прийняти рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

 

5.Розгляд звіту і висновку Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності за 2018 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення з пятого питання проекту порядку денного:

5.1. Звіт Ревізійної комісії про результати ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2018 році прийняти до уваги.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по балансу та фінансовому звіту АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік.

5.3. Прийняти рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК».

 

6.Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора про аудит АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік.

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. Затвердити аудиторський звіт та висновок Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-Фінанси» щодо річної фінансової звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року станом на кінець дня 31 грудня 2018 року та заходи за результатами його розгляду.

 

7.Про затвердження річних результатів діяльності і фінансово-економічних показників АТ «АБ «РАДАБАНК» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2018 рік.

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

7.1. Затвердити результати річної діяльності, фінансово-економічні показники та заходи АТ «АБ «РАДАБАНК» за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2018 рік.

 

8.Про затвердження річного звіту АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік, зокрема річної бухгалтерської звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік, складеного згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності.

Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Затвердити річний звіт АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік, складений згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності у складі: «Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2018 року», «Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2018 рік», «Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2018 рік», «Звіт про зміни у власному капіталі за 2018 рік» та примітки до звітів.

 

9.Про розподіл прибутку АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік.

Проект рішення з девятого питання проекту порядку денного:

9.1. Спрямувати 930 тис. грн. до резервного фонду АТ «АБ «РАДАБАНК», а залишок коштів залишитинерозподіленим. Дивіденди по результатах роботи Банку за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

 

10. Затвердження звіту про виконання основних напрямків діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2018 році.

Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

10.1. Затвердити звіт Правління про виконання основних напрямів діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2018році.

 

11.Про визначення основних напрямків діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» на 2019 рік.

Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:

11.1. Визначити основні наступні напрямки діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» на 2019 рік:

 • розширення спектру послуг із забезпеченням високої якості клієнтського сервісу з метою підтримання та створення нових довгострокових партнерських відносин з бізнесом та агропромисливим комплексом.
 • взаємовигідне співробітництво з бюджетними організаціями, обслуговування зарплатних і соціальних виплат їх співробітникам;
 • збільшення обсягів активних операцій за рахунок інвестування у реальний сектор економіки, при обов’язковому виконанні вимог нормативно-правових актів Національного банку України;
 • подальша робота по залученню на обслуговування клієнтів, які проводять зовнішньоекономічну діяльність, для обслуговування їх в рамках операцій на УМВР та за документарними операціями з метою збільшення обсягів комісійних доходів;
 • подальший розвиток цифрових технологій та впровадження продуктів на основі безконтактних карт, підвищення якості сервісу дистанційного обслуговування WEB-банкінг для фізичних осіб і бізнесу;
 • розширення продуктової лінійки VIP-напрямку;
 • продовження роботи у напрямку банківських металів і монет - закупівля банківських металів за прямим контрактом з Австралією, надання найширшого асортименту монет виробництва Польського і монетного двору м. Перт, завезення унікальних монет від великих європейських компаній, які карбуються на замовлення Монетним двором Майера;
 • адекватний розвиток мережі відділень, що здатне за рахунок ефекту масштабу давати стабільний розмір непроцентних доходів;
 • впровадження переходу на комплексну систему управління ризиками відповідно до вимог Національного банку України та рекомендацій Базельського комітету з банківського надзору.

 

12.Затвердження звіту про винагороду Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

Проект рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного:

12.1. Затвердити звіт про винагороду Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

 

13.Внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного:

13.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

 

14. Внесення змін до Положення про Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з чотирнадцятого питання проекту порядку денного:

14.1. Внести зміни до Положення про Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

 

15.Внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

 

Проект рішення з пятнадцятого питання проекту порядку денного:

15.1. Внести зміни до положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

 

16. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з шістнадцятого питання проекту порядку денного:

16.1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

 

17.Про затвердження умов цивільно-правових договорів в новій редакції, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів  з Головою та членами Наглядової ради Банку.

Проект рішення з сімнадцятого питання проекту порядку денного:

17.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів в новій редакції, що укладені з Головою та членами Наглядової ради Банку

17.2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради Банку, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів  з Головою та членами Наглядової ради Банку.

17.3. Уповноважити Голову Правління Банку Стоянова С.Б. на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку на умовах, затверджених рішенням річних загальних зборів акціонерів Банку  від 19 квітня 2019 року.

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Банку за адресою: http://www.radabank.com.ua/ua/protokoly-obschih-sobraniy-akcionerov.html

 Відповідно до «Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства», складеного Публічним акціонерним товариством  «Національний депозитарій України» станом на 11.03.2019 року,   загальна кількість  простих іменних акцій  АТ «АБ «РАДАБАНК» становить 20 000 000 (двадцять мільйонів)   штук, кількість голосуючих акцій  20 000 000 (двадцять мільйонів) штук.

Для участі у загальних зборах (під час проходження реєстрації) акціонеру необхідно надати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представнику акціонера також документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Зборах. Документом, що підтверджує повноваження представника акціонера, є: довіреність, оформлена відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчена копія або, якщо представник акціонера має повноваження  представляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином засвідчені копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності.

Під час підготовки до Зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні тижня за місцезнаходженням Банку:  місто Дніпро, проспект Олександра Поля,  будинок 46, кімната переговорів, з 9:00 до 17:00 години (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх  проведення: місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п’ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).  Для ознайомлення з документами  необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу, виписку з рахунку в цінних паперах.

Крім того,  за цією адресою акціонери Банку можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, не пізніше як за 20 днів до дати їх проведення.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами – Голова Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянов Сергій Борисович.  

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Банком акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства») (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо кандидатів до складу органів Банку (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;

- оскаржити рішення Банку про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі у Зборах  необхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

 

Довідки за телефонами: (0562) 38-76-89, 38-76-60.

                                                                  

 Наглядова рада АТ «АБ «РАДАБАНК»