Дата розміщення:  13.03.2019 17:45:02
Дата здійснення дії: 19.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ФАБРИКА ДІАГРАМНИХ ПАПЕРІВ»
Код за ЄДРПОУ:  02424856
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

“ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ФАБРИКА ДІАГРАМНИХ ПАПЕРІВ”

 (надалі - Товариство) (код ЄДРПОУ 02424856, місцезнаходження: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, пр. Будівельників, 40 повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів  відбудуться 19 квітня 2019 року за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, пр. Будівельників, 40, каб. №1 (актовий зал) об 11.00.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах  проводитиметься  з 09.00 до 10.30  за місцем проведення зборів: Кіровоградська обл., . м. Олександрія, пр. Будівельників, 40 каб.№1 (актовий зал).

Адреса власного  веб-сайту, на  якому  розміщена інформація  з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.afdb.com.ua

Дата складання  переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: на 24 .00 год., 15.04.2019 року.

Проект порядку денного:

1.Обрання  голови та  членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3.Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань  порядку проведення чергових загальних зборів  акціонерів, затвердження регламенту зборів.

4. Звіт Наглядової Ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.

5. Звіт  Виконавчого органу  за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків)  Товариства по результатам 2018 року.

8. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ФАБРИКА ДІАГРАМНИХ ПАПЕРІВ». 

9. Затвердження Положень Товариства «Про  Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду»,   «Про  Виконавчий Орган»  у новій редакції.

10. Попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів

Результати фінансово – господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

 

Попередній         2017р.

Звітний   2018р.

Усього активів

7432

7275

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1985

1840

Запаси

476

787

Сумарна дебіторська заборгованість

4437

3739

Грошові кошти та їх еквіваленти

236

374

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

167

194

Власний капітал

5942

5969

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

5775

5775

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

1490

1306

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

15

27

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3982800

3982800

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,003766

0,006779

        Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, пр. Будівельників, 40, 8 поверх., каб.№3 у робочі дні, робочий час, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення, або надсилати на адресу місцезнаходження Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та самого порядку денного Зборів. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є  заступник директора Максимчук В.Д . тел. (097 ) 466-32-53.

        Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань порядку денного. Пропозиції акціонерів обов'язково повинні мати форму та містити всю інформацію, які визначені законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; повна назва та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у Статутному капіталі; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою (у разі наявності). У разі, якщо надісланий (наданий) запит не відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію. До запиту обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту, яка є підтвердженням факту володіння акціями Товариства особою, що подає запит;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів);

- на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів;

- у разі внесення змін до порядку денному загальних зборів отримати, у визначені законодавством строки, повідомлення про такі зміни, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

            При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера) реєстраційній комісії необхідно:

  1. пред'явити особистий паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;
  2. надати документи (копії документів, засвідчені нотаріально):
  • для неповнолітніх акціонерів письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів  неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;
  • для представників акціонерів документи, що підтверджують право участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність; договір про управління або договір доручення;
  • для представника юридичної особи, якщо це директор - оригінал або нотаріально посвідчена копія документа що підтверджує його повноваження та  призначення на посаду, якщо  не директор – довіреність, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату, що передує даті проведення загальних зборів Товариства, Статут юридичної особи-акціонера або його нотаріальну копію.

            Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.  Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Не можуть бути представниками акціонерів посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, письмово повідомивши про це Виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Всі інші питання, пов’язані з порядком участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю, не враховані у цьому повідомленні – регулюються законодавством.

            Згідно переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів,  cтаном на 06 березня  2019р,   загальна кількість акцій   товариства  - 3 982 800  штук, голосуючих акцій – 3 633 601 штук.

Проект порядку денного загальних зборів

(Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

1.Обрання  голови та  членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб -  голова Піскун Валентина Миколаївна, члени: Махненко Віра Олександрівна, Вознюк Наталія Юріївна. Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів.  Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Наглядовою радою.

2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Бюлетені для голосування на чергових загальних зборах акціонерів 19.04.2019р. повинні відповідати формі та  зразку, який затверджено рішенням Наглядової Ради. Кожен бюлетень під час видачі акціонеру повинен бути посвідчений підписом Голови реєстраційної комісії,  а після його отримання Лічильною комісією, підписом голови Лічильної комісії та печаткою. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії та печаткою.

3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.  Прийняття рішень з питань  порядку проведення чергових загальних зборів  акціонерів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішення: Обрати Секретарем  Загальних зборів акціонерів  Рудьєву Наталію Леонтіївну Затвердити регламент  роботи загальних зборів:     доповіді - до 10 хвилин; виступи - до 3 хвилин; відповіді на запитання - 10 хвилин;   результати голосування оголошуються після розгляду  кожного питання порядку денного.

4.Звіт Наглядової Ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт  Наглядової Ради  за 2018 рік.

5. Звіт  Виконавчого органу  за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

Проект рішення: Затвердити звіт  Директора за  2018 рік.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «ОФДП » за 2018 рік. Затвердити баланс ПрАТ «ОФДП» станом на 31.12.2018р.

7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків)  Товариства по результатам 2018 року.

Проект рішення: Затвердити  прибуток за 2018 р.  в розмірі 27 тис. грн. Розподілити прибуток наступним чином:  залишити 100 % прибутку  для потреб діяльності, функціонування та  розвитку   підприємства, придбання основних засобів. Дивідендів за 2018 рік не нараховувати і не сплачувати.

8. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Олександрійська фабрика діаграмних паперів».

Проект рішення: у зв’язку із приведенням Статуту Товариства у відповідність до законодавства України внести відповідні  зміни до Статуту Товариства  шляхом викладення його у новій редакції.  Уповноважити  Директора  ПрАТ «ОФДП» Ковальчука Віктора  Петровича підписати Статут  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНГОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ФАБРИКА ДІАГРАМНИХ ПАПЕРІВ» у новій редакції.  Датою набрання чинності  Статуту ПрАТ «ОФДП»  у новій редакції вважати дату внесення відповідного запису в Єдиний державний реєстр  юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

9. Затвердження Положень Товариства «Про  Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду»,  «Про  Виконавчий Орган»  у новій редакції.

Проект рішення: У зв’язку із  змінами котрі відбулись у  законодавстві України, внести відповідні  зміни до  внутрішніх положень Товариства, виклавши їх у новій редакції,  а саме Положення «Про загальні збори акціонерів»,  Положення  «Про Наглядову Раду»,  Положення «Про Виконавчий орган».

10. Попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Керуючись положеннями ст.. 33 та ст.. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити рішення про  попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 19.04.2019 р.  до наступних загальних зборів акціонерів Товариства, але не пізніше 30.04.2020 р.,   якщо гранична  вартість майна або послуг, що є або  буде  предметом даних правочинів буде  становити більше 25 %  вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік, а саме: правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів), договорів поставки, купівлі-продажу (в тому числі майна Товариства), надання послуг, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства) та інших договорів  на суму більшу ніж  1 818 750 гривень  або  еквівалент цієї суми в євро чи доларах США, визначений за офіційним курсом Національного банку України на день підрахунку граничної сукупної вартості.  Під значним правочином слід також розуміти укладання додаткових угод (доповнень) на зазначену вище суму, до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством.  Уповноважити з правом передоручення  Директора Товариства на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства.  Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.     

Наглядова Рада