Дата розміщення:  13.03.2019 18:25:01
Дата здійснення дії: 15.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПК-IНВЕСТ"
Код за ЄДРПОУ:  34626750
Текст повідомлення: 

 

 

 

Шановний акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АПК-ІНВЕСТ»!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПК-ІНВЕСТ» (місцезнаходження: 85325, Донецька область, Покровський район, село Рівне, вулиця Шопена, 1-А) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «15» квітня 2019 року об 11-00 за адресою: 85325, Донецька область, Покровський район, село Рівне, вулиця Шопена, будинок 1-А, 3-й поверх, кімната 302.  Реєстрація акціонерів буде проводитись з 9-00 до 9-45. Участь у річних загальних зборах акціонерів можуть прийняти як акціонери, так і їх представники. Для участі акціонерам при реєстрації необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів паспорт та довіреність оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах буде складено на дату «09» квітня 2019 року.

 

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

               Питання, які відносяться до процедурних (організаційних) питань при проведенні річних загальних зборів акціонерів наступні:

 1. Про обрання складу лічильної комісії.
 2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів.
 3. Про затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів.
 4. Про затвердження черговості розгляду питань порядку денного.

 

Порядок денний:

 1. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 3. Затвердження річного звіту Товариства, річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
 4. Визначення напряму використання прибутку Товариства за результатами діяльності за 2018 рік.
 5. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів, способу та строку їх виплати.
 6. Внесення змін до Статуту ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» з метою приведення діяльності ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» у відповідність до змін законодавства про акціонерні товариства.
 7. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» з метою приведення діяльності ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» у відповідність до змін законодавства про акціонерні товариства.

 

Проекти рішень за питаннями проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

 

Проекти рішень з питань, які відносяться до процедурних (організаційних) питань при проведенні річних загальних зборів акціонерів:

 1. Для забезпечення здійснення підрахунку голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах створити лічильну комісію у кількісному складі 1 (один) член який одночасно виступає її Головою, до складу лічильної комісії обрати Директора Департаменту економіки та фінансів ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» Черниша Олексія Анатолійовича;
 2. Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Омельяновича Дениса Сергійовича, який є акціонером ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ», а для ведення та складання протоколу засідання річних загальних зборів секретарем зборів обрати Генерального директора ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» Распопова Романа Сергійовича.
 3. Затвердити наступний регламент роботи річних загальних зборів акціонерів:
  1. На доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного відводиться до 20 хвилин.
  2. На відповіді на запитання при обговоренні питань порядку денного відводиться до 10 хвилин.
  3. На обговорення питань порядку денного відводиться до 10 хвилин
  4. Виступаючим, які приймають участь  в обговоренні питань порядку денного надається до 10 хвилин.
  5. Голосування  по внесених пропозиціях акціонерів з вирішення питань порядку денного здійснюється у порядку черговості їх надходження до Голови зборів. Якщо пропозиція, яка поставлена на голосування, буде відхилена акціонерами то на голосування ставиться наступна, у порядку черговості, пропозиція. У разі якщо за пропозицію проголосувало більшість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах то голосування по іншій (альтернативній) пропозиції з такого питання не проводиться – така пропозиція вважається відхиленою.
  6. Пропозиції акціонерів з вирішення питань порядку денного чи бажання прийняти участь у виступах надаються через Секретаря зборів.
  7. Збори провести протягом однієї години без перерви.
 4. Затвердити черговість розгляду питань порядку денного, запропонованого Наглядовою радою при скликанні цих зборів, а саме:

Порядок денний:

 1. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 3. Затвердження річного звіту Товариства, річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
 4. Визначення напряму використання прибутку Товариства за результатами діяльності за 2018 рік.
 5. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів, способу та строку їх виплати.
 6. Внесення змін до Статуту ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» з метою приведення діяльності ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» у відповідність до змін законодавства про акціонерні товариства.
 7. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» з метою приведення діяльності ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» у відповідність до змін законодавства про акціонерні товариства.

 

Проекти рішень з питань порядку денного:

 1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. Визнати роботу Генерального директора як Виконавчого органу Товариства в 2018 році ефективною.  
 2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради в 2018 році ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів.
 3. Затвердити річний звіт Товариства, річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік у складі Балансу (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 р.(Форма № 1), Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік (Форма № 2), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік (Форма № 3),Звіту про власний капітал за 2018 рік(Форма № 4),Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік (Форма № 5).

 1. Частину суми отриманого чистого прибутку у розмірі 208 338,56 тыс. грн., розподілити між акціонерами у формі дивідендів. Частину суми отриманого чистого прибутку у розмірі 306 763, 44 тыс. грн. направити до суми нерозподіленого прибутку, на розвиток діяльності Товариства з урахуванням мети діяльності. Право розпорядження нерозподіленим прибутком надати Генеральному директору ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» Распопову Роману Сергійовичу, з урахуванням цілей та мети діяльності Товариства, та в рамках виконання статутних завдань Товариства.
 2. Затвердити виплату дивідендів акціонерам за 2018 р. у розмірі 189,12 грн. на одну просту іменну акцію. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, а також порядок і строк їх виплати. Доручити Виконавчому органу Товариства забезпечити нарахування та виплату дивідендів безпосередньо акціонерам в порядку та строки, визначені Наглядовою радою Товариства та чинним законодавством.
 3. Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Визначити, що нова редакція Статуту ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» вступає в силу з моменту його державної реєстрації. Обрати уповноваженою особою акціонерів для підписання Статуту Товариства в новій редакції – Распопова Романа Сергійовича. Надати повноваження Распопову Роману Сергійовичу на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Доручити Генеральному директору Товариства Распопову Роману Сергійовичу організувати реєстрацію змін в установчих документах та нової редакції Статуту Товариства в органах державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.
 4. Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АПК-ІНВЕСТ» у новій редакції. Визначити, що нова редакція Положення про Наглядову раду ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» набирає чинності з 15.04.2019 р. Визначити уповноваженою особою для підписання Положення про Наглядову раду Товариства – акціонера ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» Омельяновича Дениса Сергійовича.

 

 

До проведення річних загальних зборів акціонери можуть отримати інформацію та ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного у робочі дні – з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 13:00, з 14:00 до 18:00, за адресою: 85325, Донецька область, Покровський район, село Рівне, вулиця Шопена, будинок 1-а, 3-й поверх, кімната 302, шляхом подання письмового звернення до Генерального директора Товариства. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з документами  – Генеральний директор Товариства – Распопов Роман Сергійович.

Пропозиції стосовно внесення змін та доповнень до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів вносяться Голові Наглядової ради Товариства за адресою: 85325, Донецька область, Покровський район, село Рівне, вулиця Шопена, будинок 1-а, 3-й поверх, кімната 302, в порядку встановленому законом.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - www.apk-invest.com.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018 рік (тис. грн)*

Найменування показника

Період

Звітний

попередній

Усього активів

5 677 219

5 162 421

Основні засоби (за залишковою вартістю)

3 251 176

3 306 403 

Запаси

682 223

545 225

Сумарна дебіторська заборгованість

860 970

564 200 

Гроші та їх еквіваленти

10 749

25 817

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1 705 493

1 291 886

Власний капітал

3 537 830

3 168 407

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

110 162 

110 162 

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

          1 357 784

Поточні зобов'язання і забезпечення

781 605

1 994 014

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

515 102

889 092

Середньорічна кількість акцій (шт.)

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

 

Інформація про кількість акцій: Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів загальна кількість акцій Товариства складає 1101621 штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій складає 1 101 621  штук простих іменних акцій. Статутний капітал Товариства не представлений двома і більше типам акцій (Товариство не випускало привілейованих акцій).

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків  голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків  голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати  довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Довідки за тел.: +38 (056) 736-21-65                   (підпис)              Генеральний директор