Дата розміщення:  13.03.2019 18:55:01
Дата здійснення дії: 15.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХIММЕТ»
Код за ЄДРПОУ:  33473408
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІММЕТ»

 

 

 

«ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд.40 Б, блок 1 у відповідності до ч. 1  ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що «15» квітня 2019 рокуо 12:00  за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, кімната 304  відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 09.04.2019 року. 

Перелік питань та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1питання:Обрання лічильної комісії Товариства. Проект рішення з першого питання: Обрати лічильну комісію у складі:Голова лічильної комісії: Маслєннікова Олена Олегівна; Член лічильної комісії:Чернобровська Кароліна Миколаївна.

2питання:Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення з другого питання: Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства –Хорушко Ксенію Сергіївну, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Ястремськую Ксенію Юріївну.

3питання: Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.  Проект рішення з третього питання: 1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018рік; 2. Діяльність Директора Товариства у 2018 році визнати задовільною; 3. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

4питання: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду,  затвердження заходів за результатами його розгляду. Проект рішення з четвертого питання: 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. 2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2018 році визнати задовільною.

5 питання: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства, складених за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 фінансовий рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Проект рішення з п’ятого питання: 1.Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік; 2. Затвердити висновок Ревізора Товариства за 2018 рік; 3. Діяльність Ревізора Товариства у 2018 році визнати задовільною.

6питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік. Проект рішення з шостого питання: 1.Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

7питання: Розподіл прибутку ізбитків Товариства за 2018 рік, порядок виплати дивідендів.  Проект рішення з сьомого питання: 1. Сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2018 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства. 2. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.

8 питання: Внесення змін до Статуту Товариства. Проект рішення з восьмого питання: 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції, що враховує зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», та у зв’язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 р. № 2210-VIII.2. Не поширювати на Товариство  вимоги статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства».3. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові чергових загальних зборів акціонерів Товариства  Хорушко Ксенії Сергіївні. 4. Надати повноваження щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції Лобовій О. П. та Артемову А.О., а також на здійснення інших заходів щодо реєстрації змін, що відбулись, в органі на який покладено функції з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

9 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення з дев’ятого питання: Припинити з 03.04.2019 року повноваження членів Наглядової ради Товариства у попередньому складі: Член Наглядової ради – Хорушко Ксенія Сергіївна; Член Наглядової ради – Коваленко Владислав Олегович; Член Наглядової ради – Ястремська Ксенія Юріївна.

10 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Проект рішення з одинадцятого питання: 1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі.  2. Уповноважити директора Товариства Пашковську О.М. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства

12 питання:Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів. Проект рішення з дванадцятого  питання: 1.Попередньо надати згоду на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, договори про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договорів відступлення права вимоги, договори про надання поворотної фінансової допомоги, депозитні договори. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

13 питання: Надання Директору Товариства повноважень на участь у загальних зборах акціонерів, учасників, членів, тощо, підприємств, акціями, частками у статутному капіталіяких володіє Товариство, визначення завдання щодо голосування. Проект рішення з тринадцятого питання: 1. Надати Директору Товариства повноваження на участь у загальних зборах акціонерів, учасників, членів, тощо, підприємств акціями, частками у статутному капіталі яких володіє Товариство з правом голосу з усіх питань порядку денного загальних зборів. Надати Директору Товариства право брати участь в обговоренні, внесенні пропозицій та вирішенні питань, які відносяться до компетенції загальних зборів таких підприємств, право брати участь у голосуванні, право висування кандидатів до виборних органів таких підприємств, право ознайомлення з усіма документами підприємств, право підпису від імені Товариства всіх необхідні документи, в тому числі протоколи, право отримувати копію протоколу загальних зборів таких підприємств та інші можливі права надані акціонеру, учаснику, члену, тощо діючим законодавством України.

2. Визначити Директору Товариства завдання щодо голосування згідно переліку питань порядку денного загальних зборів таких підприємств з визначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах директор Товариства повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ХІММЕТ»

за 2018 рік (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

101028

100357

Основні засоби (за залишковою вартістю)

-

-

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

4067

28880

Гроші та їх еквіваленти

6

1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

4

4

Власний капітал

98580

98576

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

98564

98564

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

2448

1781

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

4

4

Середньорічна кількість акцій (шт.)

98 564 000

98 564 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

 0,00004

 0,00004

 

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частинах 3 та 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://chimmet.academy.in.ua.

В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань, включених до проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 40 Б, блок 1, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, кімната 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Пашковська О.М..

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (19.02.2019 року) загальна кількість акцій Товариства складає 98 564 000 (дев’яносто вісім мільйонів п’ятсот шістдесят чотири тисячі) простих іменних акцій та загальна кількість голосуючих акцій складає 98 364 090 (дев’яносто вісім мільйонів триста шістдесят чотири тисячі дев’яносто) простих іменних акцій.

В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонери Товариства можуть звернутися за адресою місця проведення чергових загальних зборів Товариства (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, кімната 304) з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення чергових загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Порядок прийняття рішень Наглядовою радою Товариства про включення пропозицій акціонерів, внесення змін до порядку денного та відмову у включенні пропозицій акціонерів Товариства до порядку денного чергових загальних зборів Товариства, визначається статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі у загальних зборах акціонер - фізична особа повинен мати при собі оригінал документу, що ідентифікує особу акціонера (паспорт).

Для участі у загальних зборах представник акціонера-фізичної особи або акціонера-юридичної особи повинен мати при собі оригінал довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, яка видана акціонером й посвідчена у встановленому порядку, та оригінал документу, що ідентифікує особу представника (паспорт).

Представником акціонера на чергових загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на чергових загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на чергових загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на чергових загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на чергових загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на чергових загальних зборах Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Надання довіреності на право участі та голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Директор ПрАТ «ХІММЕТ» Пашковська О.М.»