Дата розміщення:  13.03.2019 19:23:02
Дата здійснення дії: 19.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Турбогаз"
Код за ЄДРПОУ:  00158787
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУРБОГАЗ"
(код за ЄДРПОУ 00158787, місцезнаходження м.Харків, пров.Троїцький, 6/4)

повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться 19.04.2019 о 10:00 за адресою: м.Харків, пров. Троїцький, 6/4, конференц-зала. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – 09.30, час закінчення реєстрації – 09.50. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 15.04.2019.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Перелік питань:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Обрання голови та секретаря Зборів.
 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.
 4. Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 5. Розгляд звіту виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
 6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
 7. Затвердження річного звіту Товариства.
 8. Розподіл прибутку і збитків товариства.
 9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

 

Проекти рішень  з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою:

 1. Обрати Лічильну комісію загальних зборів ПрАТ «Турбогаз» у наступному складі: Юровська Юлія Борисівна – голова комісії; Зозуля Андрій Володимирович – член комісії; Загоруйко Ольга Петрівна – член комісії.
 2. Затвердити на посаді голови зборів Голову Наглядової ради ПрАТ «Турбогаз» Iльютко Олега Семеновича, на посаді секретаря зборів Ковальова Дениса Юрійовича.
 3. Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова)у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питанняпорядку денного; голосування проводиться з використаннямбюлетенів для голосування.
 4. Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік. Діяльність Наглядової ради  Товариства за 2018 рік визнати задовільною.
 5. Затвердити звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік. Діяльність виконавчого органу визнати задовільною.
 6. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
 7. Затвердити річні результати діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.
 8. За результатами діяльності в 2018 році прибуток ПрАТ «Турбогаз» у розмірі 4 485 тис. грн. спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.
 9. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 60 млн. Євро (та/або еквіваленту грн.), що має право проводити Товариство, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: щодо укладення договорів страхування, перестрахування, поставки, послуг, купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, обміну, оренди, позики, доручення, банківського вкладу,гарантії, кредиту, і інших правових дій, пов’язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності;

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Голові правління Товариства повноваження щодо підписання вказаних договорів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний 2018

попередній 2017

Усього активів

296133

284522

Основні засоби (за залишковою вартістю)

9696

6571

Запаси 

61603

84035

Сумарна дебіторська заборгованість

179811

145771

Гроші та їх еквіваленти

16430

22565

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

206883

202398

Власний капітал 

227695

223210

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

14830

14830

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

40

56

Поточні зобов'язання і забезпечення

68398

61256

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

4485

2977

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

4237116

4237116

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

1,05850

0,70260

 

 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 4 237 116 штук, кількість голосуючих акцій 4 190 579 штуки. Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на Зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (м.Харків, пров.Троїцький, 6/4, кабінет 326), кожного вівторка та четверга з 10.00 год. до 11.00 год, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Купригін О.В.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: turbogaz.com.ua.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

(!) У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу: Україна, м.Харків, пров.Троїцький, 6/4, ПРАТ «Турбогаз».

(!!) У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включені його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю на право участі та голосування на загальних зборах (далі – Довіреність):

 (!) Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

(!!) Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства. Повідомлення акціонером Директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.