Дата розміщення:  13.03.2019 20:35:01
Дата здійснення дії: 15.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Атамар"
Код за ЄДРПОУ:  23383392
Текст повідомлення: 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

 

Приватне акціонерне товариство «Атамар» (ідентифікаційний код 23383392, місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Гусовського, 12/7, кв. 43, далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 15 квітня 2019 р. о 10 годині 00 хвилин за адресою м. Київ, вул. Гусовського, 12/7, кв. 43.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.  Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Бойко Б.І., членів лічильної комісії Кацики А.А. та Жирнова О.В..

2. Звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік.

3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

4. Звіт ревізора Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік.

5. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

6. Затвердження порядку покриття збитків  Товариства.

Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством у 2018 році, у розмірі 4,4 тис. грн., покрити  за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

7. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрати Генерального директора Товариства Покрасьона С.Є. особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 09 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 15 квітня 2019 року з 09:20 до 09:45 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Гусовського, 12/7, кв. 43, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних  зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Наглядової Ради – Тєплов Сергій Владиславович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства -  кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Голови Наглядової Ради – Тєплова Сергія Владиславовича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 13.03.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 174600 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 174600  штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: atamar.um.la

Довідки за телефоном: (044)254-42-35.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності  (тис. грн)

 

Найменування показника

Період

Звітний

2018 р.

Попередній

2017 р.

Усього активів

203,6

208,0

Основні засоби (за залишковою вартістю)

0,0

0,0

Запаси

0,8

0,8

Сумарна дебіторська заборгованість

182,8

187,2

Гроші та їх еквіваленти

0,0

0,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

86,4

90,8

Власний капітал

195,2

199,6

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

87,3

87,3

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0,0

0,0

Поточні зобов’язання і забезпечення

8,4

8,4

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(4,4)

(3,2)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

174600

174600

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(0,02520)

(0,01833)

                                                                                                 Наглядова рада