Дата розміщення:  13.03.2019 21:53:02
Дата здійснення дії: 18.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТ'ВО "ТЕРА"
Код за ЄДРПОУ:  14242882
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ТЕРА»

Україна, 14030, м. Чернігів, вул  Всіхсвятська  , б.7

Код ЄДРПОУ 14242882, тел. (0462) 606-740, 606-840

                                                                        Адреса місцезнаходження: вул. Всіхсвятська, б. 7, м. Чернігів, Україна, 14030.

Повідомляємо про скликання «18» квітня 2019 року о 10 годині 00 хв. річних  Загальних Зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТЕРА», код ЄДРПОУ 14242882, за адресою місцезнаходження Товариства: кабінет № 309, вул. Всіхсвятська, б. 7, м. Чернігів, Україна, 14030.

Реєстрація акціонерів та їх представників в день за місцем проведення річних  Загальних Зборів акціонерів Товариства з 09 год. 30 хв. до 09 год. 50 хв.

 

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до Проекту порядку денного:

1. Про обрання робочих органів, членів лічильної комісії (затвердження умов договору) та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії,  затвердження регламенту роботи річних  Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1.1. Обрати робочі органи в складі:

- Якимець Анатолій Володимирович – Голова річних  Загальних Зборів акціонерів Товариства;

- Велігорська Олена Анатоліївна – Секретар річних  Загальних Зборів акціонерів Товариства.

1.2. Функції Лічильної комісії на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства (а саме: надання роз’яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів акціонерів з кожного питання порядку денного, складення та підписання протоколів про підсумки голосування на річних  Загальних Зборах акціонерів Товариства) передати депозитарній установі ТОВ «ФІНАСТА». Затвердити умови договору з ТОВ «ФІНАСТА» від «­­­­­­12» березня 2019 р. на виконання функцій лічильної комісії. Обрати лічильну комісію із представників депозитарної установи в кількості 1 (один) представник: Заступник Генерального директора ТОВ «Фінаста» Овчинникова Олена Павлівна.

1.3. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту завершення річних  Загальних Зборів акціонерів Товариства, скликаних на «18» квітня  2019 року з депозитарною установою ТОВ «ФІНАСТА», в особі представника: Заступник Генерального директора ТОВ «Фінаста» Овчинникова Олена Павлівна.

1.4. Затвердити наступний регламент роботи річних  Загальних Зборів акціонерів Товариства:

- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;

- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається не прийнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

- питання від учасників річних  Загальних Зборів акціонерів Товариства передаються секретарю річних  Загальних Зборів акціонерів Товариства виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;

- питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

 - направлені секретарю  річних  Загальних Зборів акціонерів Товариства питання передаються Голові Загальних Зборів акціонерів Товариства та розглядаються у заключній частині  річних Загальних Зборів акціонерів Товариства після розгляду всіх питань порядку денного річних  Загальних Зборів акціонерів Товариства;

- для заяв, внесення пропозицій, пояснень, довідок - до 5 хвилин;

- для відповідей на питання, отримані від учасників  річних Загальних Зборів акціонерів Товариства надавати до 20 хвилин;

- для підрахунку Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного річних  Загальних Зборів акціонерів Товариства надавати до 20 хвилин;

2. Звіт Правління про  підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

2.1.Затвердити звіт Правління  про  підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018р.

2.2. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

3.1. Затвердити  звіт висновки Ревізора Товариства  за  2018 рік.

3.2. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

4.Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

4.1. Річний звіт Товариства за 2018 рік затвердити.

                                                          

5. Розподіл  прибутку  Товариства  з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2018р.

Проект рішення:

5.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2018 році в розмірі _7589565_ (_сім мільйонів пятьсот вісімдесят_ девять тисяч пятьсот шістдесят пять) гривень  00 копійок затвердити та  направити на виплату дивідендів.

6. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2018 рік.

9.1.Затвердити розмір річних дивідендів Товариства за 2018 рік у сумі 7589565 (сім мільйонів  пятьсот вісімдесят девять тисяч пятьсот шістдесят п’ять ) гривень  00 коп. із розрахунку 2538 гривень 316 коп. на одну просту іменну акцію.

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТЕРА»(тис.грн.)

Найменування     показника

період

звітний

попередній

Усього активів                                                                                  

   15783.5

17330

Основні засоби                                                                                     

     3788.5

  3782

Довгострокові фінансові інвестиції                                                                  

-

    -

Запаси 

     5039.8

 7729

Сумарна дебіторська заборгованість                                                

     1105.4

  1765

Грошові кошти та їх еквівалент                                                       

       2222

    619

Нерозподілений прибуток                                                                 

     11275.3

   9598

Власний капітал                                                                                  

      11336.5

   9659

Статутний капітал                                                                                

     29,9

  29,9

Довгострокові зобов’язання

-

     -

Поточні зобов’язання                                                                           

 4447.0

  7671

Чистий прибуток(збиток)                                                                       

    7589.6

4789

Середньорічна кількість акцій /шт./                                                   

     2990

2990

Кількість власних акцій , викуплених протягом періоду (шт.)

-

    -

Загальна сума коштів ,витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

     -

Чисельність працівників на кінець  періоду /осіб/

74

     77

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у Загальних Зборах: станом на 24 годину - на «12» квітня 2019 року -  за три робочих дні до дня проведення Загальних Зборів.

       Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме 12.03.2019 року, загальна кількість акцій складає 2 990 штук простих акцій, кількість голосуючих акцій становить 2 990 штук. 

Учасникам Загальних Зборів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – довіреність про передачу їм прав на участь у Загальних Зборах, оформлену згідно з законодавством України та документ, що посвідчує особу.

        З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного акціонери (їх представники) можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів, звернувшись за адресою: кабінет № 309, вул. Всіхсвятська, б.7, м. Чернігів, Україна, 14030, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9.00 год. до 11.00 год. та в день проведення Загальних Зборів – до їх початку. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного  Загальних Зборів, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: http://www.ao-tera.com.ua. Посадова особа відповідальна за письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів та порядок ознайомлення акціонерів з документами Товариства – Голова Правління Якимець Анатолій Володимирович. Телефон для довідок : (0462) 606-740.

                                                                                                                                                                              

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Зміни до проекту порядку денного Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних Зборів.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних Зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає право участі на цих Загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних Зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

 

Голова Правління ПрАТ «ТЕРА»                                  Якимець А.В.