Дата розміщення:  30.03.2021 15:39:01
Дата здійснення дії: 30.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"
Код за ЄДРПОУ:  33270581
Текст повідомлення: 

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ»

код ЄДРПОУ 33270581

місцезнаходження:93403, Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5

(надалі також ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ»).

 

ПРИВАТНЕАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» повідомляє про проведення 30 квітня 2021 року об 09 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, буд. 5, поверх 2, конференц-зала, річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ».

 

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1.   Про передачу повноважень лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» Товариству з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС», що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи, схвалення договору з ним.

2.   Звіт Правління ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» про результати роботи в 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

3.   Звіт Наглядової ради ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4.   Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» за 2020 рік. Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії.

5.   Затвердження річного звіту ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» за 2020 рік.

6.   Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» у 2020 році.

7.   Визначення основних напрямів діяльності на 2021 рік.

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ            ».

9.   Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ».

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 

11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ          ».

12. Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ».

13. Прийняття рішення про схвалення укладених, вчинених значних правочинів ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» та їх виконання.

14. Надання попередньої згоди на вчинення ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» значних правочинів.

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ», а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою:http://www.azot.lg.ua/.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» - 24 година 26 квітня  2021 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах здійснюватиметься  30 квітня 2021 року за місцем їх проведення з 08 год. 30 хв. до 08 год. 45 хв. за місцевим часом.

Для реєстрації на участь у річних Загальних зборах акціонер зобов'язаний мати при собі паспорт – для акціонерів – фізичних осіб/документи, що підтверджують призначення на посаду та наявність необхідних повноважень (протокол, рішення, контракт), та паспорт – для керівника виконавчого органу акціонера – юридичної особи, а представник акціонера - паспорт та документи, які посвідчують повноваження представника акціонера фізичної особи чи акціонера – юридичної особи, оформлені згідно з чинним законодавством.

Акціонер має право призначити свого представника для участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів, який здійснюватиме свої повноваження на підставі довіреності, виданої акціонером.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» надані права, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів приймаються ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» за адресою: 93403, Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5  у письмовій формі, оформлені згідно чинного законодавства, Статуту ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» та Положення про Загальні збори акціонерів стосовно питань 1-8, 10-13 - не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення, а з питань 12,14 - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів до дати їх проведення акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, в робочі дні (з понеділка по п’ятницю з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв., обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.) за місцезнаходженням ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» – 93403, Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5, 3 поверх, кабінет №309; особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Корпоративний секретар ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» – Толокольніков С.В., а також 30 квітня 2021 року за місцем проведення зборів. Довідки можна отримати за тел. (0645) 71-33-93.

 

Наглядова рада ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ»

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» (тис. грн.):

 

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

10 691 554

9 192 207

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1 480 635

1 574 493

Запаси

740 213

684 628

Сумарна дебіторська заборгованість

6 635 795

5 270 353

Грошіта їх еквіваленти

345

1 141

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-44 758 567

-37 822 973

Власний капітал

-41 272 647

-34 341 813

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1 056 700

1 056 700

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

3 196 430

1 306 706

Поточні зобов'язання і забезпечення

48 767 771

42 227 314

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-6 853 052

6 090 882

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 056 700 000

1 056 700 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-6,48533

5,76406

 

*зміни в графі «попередній період» пов’язані з коригуваннями між рядками балансу у відповідності з правилами складання звітності згідно МСФЗ.

 

 

Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ»:

 

1) Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1. Передати повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ», що скликані на 30 квітня 2021 року, Товариству з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 36980202), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи.

2. Схвалити укладений ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» з Товариством з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» Договір № 271/14 від 16 березня 2021 р. про надання депозитарних послуг.

 

2) Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

Звіт Правління ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» про результати роботи в 2020 році прийняти до відома.

 

3) Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» за 2020 рік прийняти до відома.

 

4) Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» за 2020 рік. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» за 2020 рік прийняти до відома.

 

5) Проект рішення з п’ятого питання проекту порядку денного:

Затвердити річний звіт, у тому числі баланс ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» за 2020 рік.

 

6) Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

Затвердити порядок покриття збитків ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» за 2020 рік:

1. Непокритий збиток станом на 31 грудня 2020 року складає 44 758 567 тис. грн.

2. Збитки, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» за 2020 рік, в розмірі 6 853 052 тис. грн., відшкодувати за рахунок нерозподіленого прибутку наступних періодів.

3. За підсумками роботи ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» в 2020 році у зв'язку з відсутністю джерела формування (прибутку) резервний фонд не поповнювати, фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

 

7) Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

Визначити та затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» на 2021 рік (в редакції додатку №1 до Протоколу).

 

8) Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ»:

1. Argyrou Argyros [Аргироу Аргірос] - представник акціонера – OSTCHEM VENTURES LIMITED [ОСТХЕМ ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД] (реєстраційний номер НЕ 274681);

2. Georgiou Xenia [Георгіоу Ксенія] - представник акціонера – OSTCHEM VENTURES LIMITED [ОСТХЕМ ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД] (реєстраційний номер НЕ 274681);

3. Violari Fanoulla [Віоларі Фаноулла] - представник акціонера – OSTCHEM VENTURES LIMITED [ОСТХЕМ ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД] (реєстраційний номер НЕ 274681).

 

9) Проект рішення з дев’ятого питання проекту порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

 

10) Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ», в тому числі розмір винагороди (в редакції додатку до Протоколу).

2. Уповноважити Голову річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ»  Бугайова Л.С. укласти та підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ».

 

11) Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ»:

1. Фармаги Світлани Петрівни;

2. Леоненко Олени Василівни;

3. Сологуб Анни Станіславівни.

 

12) Проект рішення здванадцятого питання проекту порядку денного:

Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

 

13) Проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного:

1. Схвалити укладені, вчинені ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» (Виконавець) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХІМ-ТРЕЙД» (Замовник) значні правочини, а саме: Додаткову угоду № 4 від 09.07.2020 р., Додаткову угоду № 5 від 16.12.2020 р., Додаткову угоду № 6 від 01.03.2021 р., Додаток № 13 від 31.01.2020 р., Додаток № 14 від 28.02.2020 р., Додаток № 15 від 31.03.2020 р., Додаток № 16 від 30.04.2020 р., Додаток № 17 від 01.06.2020 р., Додаток № 18 від 01.07.2020 р., Додаток № 19 від 31.07.2020 р., Додаток № 20 від 01.09.2020 р., Додаток № 21 від 01.10.2020 р., Додаток № 22 від 30.10.2020 р., Додаток № 23 від 30.11.2020 р., Додаток № 24 від 31.12.2020 р., Додаток № 25 від 01.02.2021 р., та специфікації № 12,13 від 09.07.2020 р. до Договору на переробку давальницької сировини № ХТ-4-144 від 20.02.2019 р. із загальною сумою договору до 3 726 290 172,47 грн. з урахуванням ПДВ.

 

14) Проект рішення з чотирнадцятого питання проекту порядку денного:

1. Попередньо надати згоду на вчинення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» значного правочину (значних правочинів), а саме: Договору(ів) про підтвердження стосовно Договору поруки від 25.10.2013 р., Договору(ів) про внесення змін до Договору застави від 25.10.2013 р. предметом застави якого є природний газ, набутий ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» до 01 вересня 2013 року та Договору(ів) про внесення змін до Договору застави від 25.10.2013 р. предметом застави якого є природний газ, набутий ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» у вересні та жовтні 2013 року, з «ГАЗПРОМБАНК» (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО) щодо продовження строку (строків) виконання забезпечених зобов’язань;

2. Попередньо надати згоду на вчинення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХІМ-ТРЕЙД» значних правочинів, а саме:

- Додаткової угоди (додаткових угод) та/або додатку (додатків) до Договору на переробку давальницької сировини № ХТ-4-144 від 20.02.2019 р. із сумарною граничною вартістю договору 7 000 000 000,00 грн. (сім мільярдів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;

- Додаткової угоди (додаткових угод) та/або додатку (додатків) до Договору на переробку давальницької сировини № ХТ-43/2320 від 27.02.2020 р. із сумарною граничною вартістю договору 2 200 000 000,00 грн. (два мільярди двісті мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;

- Додаткової угоди (додаткових угод) та/або додатку (додатків) до Договору поставки природного газу № ХТ-40/2211 від 27.12.2019 року із сумарною граничною вартістю договору 2 200 000 000,00 грн. (два мільярди двісті мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;

- Додаткової угоди (додаткових угод) та/або додатку (додатків) до Договору про постачання електричної енергії споживачу № ХТ-25/1121е від 10.01.2020 року із сумарною граничною вартістю договору 2 200 000 000,00 грн. (два мільярди двісті мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;