Дата розміщення:  14.03.2019 09:37:01
Дата здійснення дії: 15.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Азовзовніштранс"
Код за ЄДРПОУ:  01860667
Текст повідомлення: 

_

До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОВЗОВНІШТРАНС»

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОВЗОВНІШТРАНС» (надалі - Товариство), місцезнаходження: 87510, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Корабельна, 2, повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 15 квітня 2019 року об 11:00, за адресою: 87510, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Корабельна, 2, Актова зала.

Реєстрація акціонерів для участі у річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) буде проводитися 15 квітня 2019 року з 10:00 до 10:50 за місцевим часом за місцем їх проведення. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіреність видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом на 24 годину 09  квітня 2019 року).

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

  1. Обрання членів лічильної комісії.
  2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 15 квітня 2019 року.
  3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
  6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
  7. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, пов’язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.avt.ua

 

Акціонери Товариства (їх представники) можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з питаннями порядку денного Загальних зборів, за адресою: Україна, 87510, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Корабельна, 2, кабінет №18, у робочі дні в період з 15 березня 2019 до 14 квітня 2019 з 14:00 до 16:00; а у день проведення Загальних зборів 15 квітня 2019 року з 10:00 до 10:50 у місці їх проведення за адресою: 87510, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Корабельна, 2, Актова зала.

Ознайомитись з вказаними вище документами у вказані вище строки акціонери Товариства (їх представники) можуть тільки за наявності відповідних документів (в тому числі довіреності), які підтверджують статус акціонера (його представника), та відповідної письмової заяви.

Крім того, за цією ж адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Телефон для довідок: (0629) 40-78-38. Посадова особа – Багаєв Валерій Костянтинович.

 

Генеральний директор

ПрАТ «АЗОВЗОВНІШТРАНС»                                   Багаєв В.К.