Дата розміщення:  14.03.2019 09:49:02
Дата здійснення дії: 16.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХІМ"
Код за ЄДРПОУ:  00206109
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

 ПРО  ПРОВЕДЕННЯ  РІЧНИХ  ЗАГАЛЬНИХ  ЗБОРІВ  АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА

 «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ  ОРГХІМ»

(код ЄДРПОУ 00206109,

місцезнаходження:

 93411, Україна, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, б.32)

 

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХІМ» (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 16 квітня 2019 р. о 10 00 годині у кімнаті 401, що розташована на четвертому поверсі адміністративної будівлі за адресою: 93411, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, буд. 32.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитися 16 квітня 2019 року з 8-00 до 09-45  за місцем їх проведення.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 10 квітня 2019 р. станом на 24 годину.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припиненняїх повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісіюЗагальних зборів акціонерів Товариства у складі 3-х осіб:

Голова комісії – Куліненко Тетяна Леонідівна,

Члени лічильної комісії: Журбенко Маргарита Георгіївна, Овчаренко Олена Валеріївна.

Повноваження членів лічильної комісії припинити після виконання у повному обсязі покладених на них обов’язків.

 

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

Звіт Голови Наглядової ради – до 20 хв.

Звіт Голови Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 5 хв.

Відповіді на запитання – до 5 хв.

Запитання ставити в усному та письмовому вигляді, тільки з питань порядку денного Загальних зборів.

Номер бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного Загальних зборів. Підсумки голосування та прийняті рішення оголошуються на зборах головою лічильної комісії.

 

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік, затвердити заходи за результатами його розгляду.

 

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами 2018 року.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами 2018 року.

 

5. Призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Призначити суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНКОНСАЛТАУДИТ" (код ЄДРПОУ: 33913531).

 

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити висновок зовнішнього аудиту та заходи за результатами його розгляду.

 

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

 

8. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства в 2018 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

З чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності в 2018 році, виплатити дивіденди в загальній сумі 1 039 608,00 грн. Затвердити розмір річних дивідендів на 1 просту іменну акцію в сумі 4 813,00 грн.  Встановити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

 

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, зазначення характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання значних правочинів.

Проект рішення:

          Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття такого рішення наступних значних правочинів:

  • ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 %, але менша 50 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
  • ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значного правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Відомості щодо значних правочинів із зазначенням їх характеру та граничної сукупної вартості:

  • договори позики, банківського кредиту, договори про надання кредитної лінії, про документарні операції, договори іпотеки, застави, фінансової та майнової поруки, гарантії, як для забезпечення власних грошових зобов’язань Товариства, так і з метою забезпечення грошових зобов’язань третіх осіб;
  • договори постачання, купівлі-продажу (в тому числі зовнішньоекономічні) товарів, матеріалів, обладнання, транспортних засобів, запасних частин, іншого рухомого майна, а також договори купівлі-продажу будівель, споруд, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, інших основних засобів, корпоративних прав, часток у статутних капіталах господарських товариств, договори комісії, доручення, страхування, міни, зберігання;
  • договори підряду, договори на виконання робіт та послуг, договори купівлі-продажу об’єктів інтелектуальної власності, ліцензійні договори, договори на виконання проектних, вишукувальних, науково-дослідних, технологічних робіт, - з граничною сукупною вартістю кожного правочину не більше  700 000 тис. грн.

До розрахунку граничної сукупної вартості вказаних значних правочинів включаються суми таких правочинів з урахуванням змін та доповнень, що внесені до них відповідними додатковими правочинами (додаткові угоди, договори про внесення змін, доповнень, викладення у новій редакції, тощо).

Встановити, що за рішенням Правління Товариство має право вчиняти зазначені вище правочини, щодо вчинення яких прийнято рішення про попереднє надання згоди Загальними зборами, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

          Уповноважити з правом передоручення Голову Правління Товариства на укладання та підписання таких значних правочинів (договорів (контрактів), додаткових угод та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів).

 

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – www.orghim.ua.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (20.02.2019р.): загальна кількість акцій  - 216 , голосуючих акцій – 207.

З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися в кабінеті 201, розташованому на другому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, буд.32,  у робочі дні, робочий час, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Кошовець М.В. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів. До дати проведення загальних зборів Товариство може надати одну загальну письмову відповідь на всі письмові запитання  акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, шляхом розміщення такої відповіді на сайті Товариства www.orghim.ua.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вищезазначених вимог. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Для участі у загальних зборах акціонер (представник акціонера) має надати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представник акціонера – додатково довіреність на право участі та голосування на загальних зборах. Представником акціонера – фізичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер  має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це правління Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Попередній період

звітний

попередній

Усього активів

353 763

360 631

Основні засоби (за залишковою вартістю)

30 510

35 207

Запаси

330

606

Сумарна дебіторська заборгованість

173 923

175 107

Гроші та їх еквіваленти

148 289

148 751

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

292 551

328 203

Власний капітал

293 332

328 984

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

108

108

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

60 431

31 647

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

22 703

49 073

Середньорічна кількість акцій (шт.)

216

216

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-

-

 

 

Телефон для довідок: +38 (06452) 28525.

Наглядова рада ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХІМ»