Дата розміщення:  14.03.2019 10:29:01
Дата здійснення дії: 19.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
Код за ЄДРПОУ:  14307570
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів

 

Приватне акціонерне товариство «Барський машинобудівний завод», ідентифікаційний код 14307570, місцезнаходження Вінницька область, м. Бар, вул. Каштанова, 5 (далі- Товариство),  повідомляє про проведення чергових загальних зборів Товариства (далі –Збори)

Дата, час проведення Зборів:  19 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: Вінницька область, м. Бар, вул. Каштанова, 5, приміщення їдальні Товариства.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 19 квітня 2019 року о 09 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 19 квітня 2019 року о 09 год. 45 хв.

Місце реєстрації акціонерів для участі у Зборах: Вінницька область, м. Бар, вул. Каштанова, 5, приміщення їдальні Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: станом на 24 годину 15 квітня 2019 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ (крім кумулятивного голосування)  ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

  1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі голова лічильної комісії Максимчук Наталія Іванівна, члени лічильної комісії Лотоцька Алла Вікторівна, Столяр Олег Володимирович, Гавронська Оксана Сергіївна.

2. Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

 

2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів – Мосіну Тетяну Вячеславівну, Секретарем загальних зборів – Лотоцьку Аллу Вікторівну.

 

3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

Час для виступу доповідачів з  питань порядку денного до 10 хвилин

Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного до 5 хвилин.

Час для відповіді на питання, довідки до 5 хвилин.

Порядок проведення загальних зборів.

Загальні збори розпочинаються у час зазначений у повідомлення про проведення загальних зборів та тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного і доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування і прийняті рішення з усіх питань порядку денного.

Розгляд питань порядку денного здійснюється у порядку черговості, який вказаний в оголошенні(повідомленні) про скликання загальних зборів акціонерів.

Загальні збори акціонерів під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше ¾ голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

При неможливості розглянути всі питання, включені до порядку денного загальних зборів акціонерів, протягом запланованого часу в рамках одного дня, головуючий загальних зборів акціонерів може оголосити перерву до наступного дня.

Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Кількість перерв у ході проведення загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) після закінчення перерви не проводиться.

Після перерви загальні збори акціонерів проводяться у тому ж місці, що вказано у повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів.

Усі запитання та звернення з питань порядку денного загальних зборів акціонерів подаються у письмовій формі до моменту, або під час розгляду відповідного питання порядку денного виключно у письмовій формі, з обов’язковим зазначенням прізвища, ім’я по батькові акціонера (його представника), який подає питання.

Запис до виступу у дебатах або обговореннях питань порядку денного загальних зборів акціонерів, здійснюється акціонерами (їх представниками) до моменту, або під час розгляду відповідного питання порядку денного у секретаря загальних зборів.

Питання, записки та інші письмові звернення подаються секретарю загальних зборів.

Анонімні заяви, питання, та інші звернення залишаються без розгляду.

Рішення з питань, що розглядаються на загальних зборах акціонерів, приймаються за результатами голосування акціонерів (їх представників) виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені у відповідності до законодавства Наглядовою радою, і які були видані акціонерам (їх представникам), що мають право голосувати з питань порядку денного цих загальних зборів акціонерів, під час реєстрації.

На загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів лічильною комісією.

Оголошення проектів рішень, підсумків голосування та прийнятих рішень з питань порядку денного здійснює головуючий загальних зборів акціонерів.

Хід загальних зборів акціонерів або розгляд окремого питання порядку денного за рішенням ініціаторів загальних зборів акціонерів чи самих загальних зборів акціонерів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів акціонерів.

 

4. Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління  про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2018 рік.

 

5. Звіт Наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.

 

6. Звіт Ревізійної комісії за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік.

 

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

 

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити прибуток Товариства за 2018 рік в сумі 5951 тис. грн. Розподілити прибуток наступним чином: 100% направити на використання в господарській діяльності Товариства.

 

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами наступних правочинів: договори кредиту, позик, купівлі-продажу, підряду, надання послуг та будь-які інших значних правочинів з іншими суб’єктами господарювання граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 500 млн. грн. Надавати згоду на укладання (підписання) голові правління Товариства Луку Іллі Григоровичу попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

 

10. Прийняття рішення про продовження терміну дії Генерального договору №01/42-0-1/193 від 27.10.2011 року на 3 роки до 24.10.2023 року, що  був укладений між ПрАТ «Барський машинобудівний завод» та  АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Проект рішення:

Надати згоду на продовження терміну дії Генерального договору №01/42-0-1/193 від 27.10.2011 року на 3 роки до 24.10.2023 року, що  був укладений між ПрАТ «Барський машинобудівний завод» та  АТ «Райффайзен Банк Аваль».

 

11. Прийняття рішення про отримання Товариством кредиту та/або іншого фінансування в сумі 50 000 000,00 (П’ятдесят мільйонів гривень), на умовах запропонованих Банком в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (надалі Банк) шляхом укладання відповідних договорів/ додаткових угод в рамках ліміту та терміну Генерального договору 01/42-0-1/193 від 27.10.2011 р. та всіх змін та доповнень до нього щодо отримання Товариством банківських продуктів – відновлювальної  кредитної лінії, відновлювальної траншевої лінії, гарантії,  що будуть укладений/укладені між ПрАТ «Барський машинобудівний завод» та АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Проект рішення:

Надати згоду на отримання Товариством кредиту та/або іншого фінансування в сумі 50 000 000,00 (П’ятьдесят мільйонів гривень), на умовах запропонованих Банком в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (надалі Банк) шляхом укладання відповідних договорів/ додаткових угод в рамках ліміту та терміну Генерального договору №01/42-0-1/193 від 27.10.2011 р.  та всіх змін та доповнень до нього щодо отримання Товариством банківських продуктів – відновлювальної  кредитної лінії, відновлювальної траншевої лінії, гарантії,  що будуть укладений/укладені між ПрАТ «Барський машинобудівний завод» та АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Сукупний розмір основного зобов’язання Товариства по вказаних договорах (банківських продуктах) в рамках Генерального договору не повинен перевищувати суму в розмірі 50 000 000 ( П’ятьдесят мільйонів гривень). Кінцевий термін виконання зобов’язань по таких договорах не може перевищувати «01» вересня 2020 року. Кредити та/або інше фінансування може бути отримане Товариством лише за наявності вільного ліміту за Генеральним договором та на умовах укладених з Банком договорів.

 

12. Прийняття рішення про поширення діючого договору  іпотеки 12/42-0-1/1/559 від 27.10.2011 р., укладеного  між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» на нові умови основного зобов’язання.

Проект рішення:

Надати згоду про поширення діючого договору  іпотеки 12/42-0-1/1/559 від 27.10.2011 р., укладеного  між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» на нові умови основного зобов’язання, а саме:

майновий комплекс, що  розташований в Вінницькій області, м. Бар, по вул. Каштановій, 5 на приватній  земельній ділянці площею 11,5448 га. (кадастровий 0520210100:01:147:0001). Загальна площа всіх приміщень 45 346,6 кв. м., по зобов’язанням  ПрАТ «Барський машинобудівний завод» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» в сумі, що не перевищує 50 000 000,00 ( П’ятьдесят мільйонів гривень).

 

13. Дообрання члена Наглядової ради Товариства.

Проект рішення не надається згідно з п. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонері товариства»

 

14. Затвердження умов цивільно-правового договору з членом Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договору з членом Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради. Визначити голову правління Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договору з членом Наглядової ради.

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб - сайті Товариства http://www.barmash.pat.ua

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій становить 821988 штук, кількість голосуючих акцій становить 724634 штук.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Барський машзавод» акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та належним чином оформлену довіреність, що посвідчує їх повноваження на участь у чергових загальних зборах акціонерів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: Вінницька область, м. Бар, вул. Каштанова, 5, адміністративний будинок, відділ кадрів у робочі дні з 10-00 до 12-00, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами голова правління Лук Ілля Григорович.

Кожний акціонер має права внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмові формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це голову правління Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі на голосуванні на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи змінити свого представника на загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довідки за телефоном: 0(4341) 2-25-80.                                                                                                                        

                                                                                                                             Наглядова рада ПрАТ «Барський машзавод»

 

Основні показники фінансово — господарської діяльності (тис.грн.)

 

Найменування показника

Період

Звітний 2018

Попередній 2017

Усього активів

96682

91921

Основні засоби (за залишковою вартістю)

19841

21572

Запаси

59347

44807

Сумарна дебіторська заборгованість

16705

20192

Гроші та їх еквіваленти

311

3413

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

5951

6404

Власний капітал

68782

62831

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

205

205

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

9330

11900

Поточні зобов'язання і забезпечення

18570

17190

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

5951

6404

Середньорічна кількість акцій (шт.)

821988

821988

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

7,23977

7,79087