Дата розміщення:  14.03.2019 10:49:01
Дата здійснення дії: 19.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "РІДНА"
Код за ЄДРПОУ:  34809641
Текст повідомлення: 

Повідомлення

про проведення Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “РІДНА”

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 34809641)

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “РІДНА” (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 34809641; місцезнаходження - 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 12-А; далі - Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Загальні збори):

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “РІДНА”, 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 12-А.

2. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 19 квітня 2019 року о 10 годині 00 хвилин за адресою м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 12-А.

3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів Товариства для участі у Загальних зборах буде здійснюватись в день проведення Загальних зборів за адресою м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 12-А, початок реєстрації - о 09 годині 00 хвилин, закінчення реєстрації - о 09 годині 45 хвилин.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати документ, що ідентифікує особу, а представникам акціонерів Товариства - документ, що ідентифікує особу, та оформлений згідно із вимогами чинного законодавства документ, що підтверджує повноваження представника акціонера Товариства на участь у Загальних зборах.    

4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, буде складений станом на 24 годину 00 хвилин 15 квітня 2019 року.

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме станом на 12 березня 2019 року) - 8 000 (вісім тисяч) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме станом на 12 березня 2019 року) - 8 000 (вісім тисяч) штук простих іменних акцій.

5. Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення по першому питанню порядку денного:

Обрати до складу Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства наступних працівників Товариства: Сисоєв Євгеній Олександрович, Полінкевич Олена Петрівна, Тупчієнко Оксана Леонідівна.

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення по другому питанню порядку денного:

- Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Невшупу Ларису Володимирівну;

- Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Петущака Сергія Валерійовича.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення по третьому питанню порядку денного:

Затвердити Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Проект рішення по четвертому питанню порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення по п’ятому питанню порядку денного:

Затвердити звіт Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення по шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства, зокрема Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 року (Форма № 1), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2018 рік (Форма № 4), Розкриття інформації за міжнародними стандартами фінансової звітності за 2018 рік, Звіт про корпоративне управління за 2018 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України.

Проект рішення по сьомому питанню порядку денного:

- Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати;

- Здійснити відрахування до резервного капіталу Товариства в розмірі 40 000,00 (сорок тисяч) гривень, а решту прибутку в розмірі 723 000,00 (сімсот двадцять три тисячі) гривень залишити нерозподіленим.

8. Попереднє схвалення значних правочинів.

Проект рішення по восьмому питанню порядку денного:

1. Попередньо схвалити значні правочини (характер правочинів - страхування, перестрахування, фінансова діяльність, пов’язана з формуванням, розміщенням страхових резервів, їх управлінням, купівля-продаж цінних паперів, банківський вклад, інші правочини; гранична сукупна вартість правочинів - не більше 20 000 0000 000,00 (двадцяти мільярдів) гривень), які здійснюватимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищуватиме 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

2. Уповноважити Голову Правління Товариства укладати, підписувати від імені Товариства значні правочини (характер значних правочинів - страхування, перестрахування, фінансова діяльність, пов’язана з формуванням, розміщенням страхових резервів, їх управлінням, купівля-продаж цінних паперів, банківський вклад, інші правочини; гранична сукупна вартість правочинів - не більше 20 000 0000 000,00 (двадцяти мільярдів) гривень), які здійснюватимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

9. Затвердження рішення Наглядової ради Товариства про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення по дев’ятому питанню порядку денного:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 3/01/2019 від 24 січня 2019 року) про призначення Товариства з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Аудит-Стандарт” (ідентифікаційний код - 32852960; місцезнаходження - 04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе, буд. 2/6/32, літера А) суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині 4 статті 35 Закону України “Про акціонерні товариства”: http://sk-ridna.com.ua/.

6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Акціонери Товариства мають право знайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (з понеділка по п’ятницю), робочий час (з понеділка по четвер з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин, в п’ятницю з 09 години 00 хвилин до 16 години 45 хвилин, перерва з 13 години 00 хвилин до 13 години 45 хвилин), а в день проведення Загальних зборах - також у місці їх проведення; посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів Товариства з документами - Заступник Голови Правління Товариства Пеньков Юрій Олексійович; телефон для довідок - (044) 425-12-90.

7. Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери Товариства мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів Товариства щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера Товариства, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером Товариства до складу органів Товариства.

8. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Довіреність на право участі, голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер Товариства має право видати довіреність на право участі, голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер Товариства має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера Товариства, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера Товариства, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

9. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн):

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

16660

13862

Основні засоби (за залишковою вартістю)

288

48

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

888

1903

Гроші та їх еквіваленти

5886

3029

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1658

897

Власний капітал

 9843

9080

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

 8000

8000

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

1379

801

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

763

21

Середньорічна кількість акцій (шт.)

 8000

8000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

95,375

2,625

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

 

Голова Правління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“СТРАХОВА КОМПАНІЯ “РІДНА”                                                                                        Л.В. Невшупа