Дата розміщення:  14.03.2019 10:57:01
Дата здійснення дії: 14.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІРМА "ХОЗІМПЕКС"
Код за ЄДРПОУ:  01552782
Текст повідомлення: 

Затверджено рішенням

Наглядової Ради Товариства

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення Річних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІРМА "ХОЗІМПЕКС"

               Повне найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІРМА "ХОЗІМПЕКС" (код 01552782)

Місцезнаходження Товариства:

02660, м. Київ, вул. Бутлерова, 6

 

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство "ФІРМА "ХОЗІМПЕКС" (далі – "Товариство"), повідомляє Вас, що 24 квітня 2019 року о 12:00 год. за адресою: 02660, м. Київ, вул. Бутлерова, 6, адміністративний корпус, 2-ий поверх, кабінет Голови правління відбудуться Річні Загальні збори акціонерів Товариства.

           Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, складено станом  на 07 березня 2019 року.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться в день проведення зборів з 11:00 до 11:45 год. за місцем проведення Річних Загальних зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних зборах акціонерів Товариства буде складено станом на 24 годину 18 квітня 2019 року.

 

Проект порядку денного (перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування)  щодо  кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

1. Про обрання Лічильної комісії та про припинення її повноважень.

Проект рішення щодо питання № 1:

Обрати Лічильну комісію Річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Фірма “Хозімпекс”, що скликані на “24” квітня 2019 року, у складі однієї особи-Гранцева Дмитра Володимировича.

    Повноваження Лічильної комісії припинити після опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Річних Загальних зборів, складення та підписання Головою Лічильної комісії всіх протоколів про підсумки голосування до протоколу Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

    2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення щодо питання № 2:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом; кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на Річних Загальних зборах акціонерів засвідчується  Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у Річних Загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

3. Про обрання Голови та Секретаря Річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення щодо питання № 3:

Обрати Головою зборів – Балашову Ірину Юріївну, Cекретарем зборів – Стафієвську Олександру Вячеславівну. Надати Голові та Секретарю Річних Загальних зборів повноваження на підписання протоколу Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Про затвердження регламенту Річних Загальних зборів та порядку подачі пропозицій для голосування.

Проект рішення щодо питання № 4.

Затвердити наступний порядок проведення Річних Загальних зборів:

- час для виступу пропонується встановити до 10 хвилин;

- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного до 5 хвилин;

-  час для відповідей на питання, довідки - до 5 хвилин.

- зауваження по процедурі ведення зборів –до 2 хв.

Усі звернення, запитання по питанням порядку денного Річних Загальних зборів Товариства надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю Річних Загальних зборів Товариства, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.

  Після розгляду кожного питання порядку денного Голова зборів ставить на голосування проект рішення.

    Збори провести без перерви. Голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства та були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер або його представник зобов’язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Послідовність розгляду питань порядку денного, винесених на розгляд Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, залишити без змін.

Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на збори – на Річні Загальні збори акціонерів не допускаються.

5. Розгляд Звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, основні напрями діяльності на 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

     Проект рішення щодо питання № 5:

    Затвердити Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, основні напрями діяльності на 2019 рік та заходи за результатами його розгляду.

6. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення щодо питання № 6:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.

7. Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора) за 2018 рік.

Проект рішення щодо питання № 7:

Звіт та висновки Ревізійної комісії (Ревізора) за 2018 рік  затвердити.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту і висновків Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства  за 2018 рік.

Проект рішення щодо питання № 8.

За наслідками розгляду Звітів Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії (Ревізора) роботу Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства у 2018 році визнати задовільною та відповідною цілям і напрямам діяльності Товариства та положенням його установчих документів.

9.  Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік

Проект рішення щодо питання № 9:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік,  що включає в себе фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, звіт про фінансові результати.

10. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення щодо питання № 10.

Затвердити висновки зовнішнього аудитора щодо фінансової звітності за 2018 рік. У зв’язку з відсутністю у звітах зовнішнього аудиту будь-яких зауважень та рекомендацій щодо річної фінансової звітності Товариства, не затверджувати заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

11. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення щодо питання № 11:

Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2018 рік отримано збиток у розмірі 175,9 тис. грн.

Покриття отриманого збитку провести за рахунок нерозподіленого прибутку  минулих років.

Прибуток, отриманий у попередніх роках (періодах) після покриття збитку Товариства, отриманого за підсумками роботи у 2018 році, направити на розвиток Товариства.

12. Затвердження розміру дивідендів за 2018 рік, порядку та строків їх виплат.

Проект рішення щодо питання № 12.

В зв’язку з відсутністю в 2018 році прибутку дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати, відрахування на формування фондів Товариства не здійснювати.

13.Про затвердження Протоколів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення щодо питання № 13:

Затвердити Протоколи Наглядової ради Товариства.

Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

6171

6394

Основні засоби 

5475

5374

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

-

Запаси 

20

14

Сумарна дебіторська заборгованість 

422

405

Грошові кошти та їх еквіваленти 

243

288

Нерозподілений прибуток 

544

720

Власний капітал 

4868

5044

Статутний капітал 

700

700

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

1220

1258

Чистий прибуток (збиток) 

(176)

(166)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

700000

700000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

30

34

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства":hozimpex.com.ua.

Інформація про кількість акцій:

            Станом на 07.03.2019 року року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 700 000 (сімсот тисяч) штук простих іменних акцій.

Станом на 07.03.2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 700 000 (сімсот тисяч) штук простих іменних акцій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товариства до дати їх проведення акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів Товариства у  Голови правління Товариства Гавриленка А.Є. – особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, за адресою: 02660, м. Київ, вул. Бутлерова, 6, адміністративний корпус, 2-ий поверх, кабінет Голови правління, у робочі дні тижня з понеділка по п’ятницю з 08 години 30 хвилин до 17 години 00 хвилин, а також в день проведення зборів за місцем їх проведення.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариств.

Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначене конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України “Про акціонерні товариства”, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України “Про акціонерні товариства”. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

Акціонерне товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України “Про акціонерні товариства”, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених статтею 38 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Для участі у Загальних зборах при собі слід мати документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), а для представника акціонера – також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Представником акціонера на Загальних зборах акціонерного Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

 

Довідки за телефоном: 559-70-73                          Правління ПрАТ "Фірма "ХОЗІМПЕКС"