Дата розміщення:  14.03.2019 11:17:01
Дата здійснення дії: 18.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Центральне конструкторське бюро Ритм"
Код за ЄДРПОУ:  14261388
Текст повідомлення: 

Шановний акціонере!

Публічне акціонерне товариство «Центральне конструкторське бюро Ритм»

(код за ЄДРПОУ 14261388, місцезнаходження : м.Чернівці, вул. Головна, 244)

повідомляє про скликання Загальних зборів акціонерів товариства18 квітня 2019року о 10.00 год. за адресою 58032, м. Чернівці, вул. Головна, 244, зал засідань ЦКБ Ритм.

 Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в Загальних зборах проводиться з 08.45 год. до 09.45 год. в день та за місцем проведення зборів. Право на участь у Загальних зборах мають особи, які включені до переліку акціонерів ЦКБ Ритм , складеному на 24.00 год 12 квітня 2019 року.

Проект порядку денного зборів (перелік питань, які виносяться на голосування) з проектами рішень:

1. Обрання складу лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та встановлення терміну повноважень лічильної комісії.

Проект рішення:

Для організації процедури голосування та підрахунку голосів затвердити наступні кандидатури для включення до складу лічильної комісії: Мельник О.Ю. , Сухар Г.І. , Мінтенко В.В., Руснак В.М. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закриття. Відповідно до ст.45 Закону України «Про Акціонерні товариства» за підсумками кожного голосування лічильна комісія складає протоколи, які підписуються всіма членами лічильної комісії, котрі брали участь у підрахунку голосів.

2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів.

 Проект рішення:

        Обрати Головою зборів акціонера Букатинську Е.Й. , Секретарем зборів - акціонера Шпак В.Р.

3. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.

Проект рішення:

 Схвалити визначений Наглядовою радою порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

 4. Затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів.

 Проект рішення:

 - основна доповідь  –  15 хвилин;

- співдоповідь               – 10 хвилин;

  • виступи в обговоренні – 5 хвилин;
  • виступи з питаннями, довідками, інформацією  – до 2 хвилин;
  • відповіді на запитання –  8 хвилин.

Голосування по пунктах порядку денного проводити бюлетенями.

По одному питанню учасник зборів не може виступати більше одного разу.

5. Приведення  діяльності акціонерного товариства у відповідність до вимог Закону

«Про акціонерні товариства» .

 Проект рішення №1:

 1. Змінити тип Акціонерного товариства з публічного на приватне.

 2. Змінити повне найменування акціонерного товариства з Публічне акціонерне товариство      « Центральне конструкторське бюро Ритм» на Акціонерне товариство « Центральне конструкторське бюро Ритм».

 3.Внести зміни до Статуту товариства шляхом прийняття нової редакції Статуту, запропонованої дирекцією.

 4.Доручити керівнику АТ  забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту товариства.

 5.У випадку прийняття нової редакції Статуту пункт 15 порядку денного не розглядати та рішення з даного питання не приймати.

Проект рішення №2:

1. Змінити тип Акціонерного товариства з публічного на приватне.

2. Змінити повне найменування акціонерного товариства з Публічне акціонерне товариство  «Центральне конструкторське бюро Ритм» на Акціонерне товариство « Центральне конструкторське бюро Ритм».

 3.Внести зміни до Статуту товариства шляхом прийняття нової редакції Статуту, запропонованої Державним концерном «Укроборонпром».

 4.Доручити керівнику АТ  забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту товариства.

5.У випадку прийняття нової редакції Статуту пункт 15 порядку денного не розглядати та рішення з даного питання не приймати.

6. Звіт Дирекції про результати діяльності товариства у 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення напрямків діяльності товариства на 2019рік.

  Проект рішення:

1. Звіт Дирекції АТ про результати діяльності товариства у 2018 році затвердити. Роботу Дирекції АТ вважати задовільною.

2. Напрямки діяльності АТ на 2019 рік затвердити.

 7. Звіт Наглядової ради за 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 Проект рішення:

 Звіт Наглядової ради АТ про роботу за звітний період затвердити. Роботу Наглядової ради вважати задовільною.

 8. Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2018р. та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

 Проект рішення:

 Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії вважати задовільною.

 9. Затвердження річного звіту товариства за 2018 р .

 Проект рішення:

 Річний  звіт товариства за 2018 рік затвердити.

10. Розподіл прибутку товариства за  2018 рік.

 Проект рішення 1:

 Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Проект рішення 2:

Направити в фонд дивідендів 30% чистого прибутку, отриманого товариством в 2018р.

 Проект рішення 3:

Направити в фонд дивідендів 50% чистого прибутку, отриманого товариством в 2018р.

Проект рішення 4:

 Направити в фонд дивідендів 75% чистого прибутку, отриманого товариством в 2018р.

11. Про затвердження вчиненого у 2019 році значного правочину та надання попередньої згоди на  вчинення товариством значних правочинів , які можуть вчинятися протягом 2019-2020 років.

Проект  рішення:

1. Затвердити укладений між ЦКБ Ритм та Держ ККБ «Луч», м. Київ  договір № 02/19 від 05.02.2019р.на виготовлення та реалізацію науково-технічної продукції

2.З метою реалізації основних напрямків діяльності товариства надати попередню згоду на вчинення значних правочинів , що можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення , з наступним характером правочинів:

- створення та реалізація науково-технічної продукції  -  до 75% від вартості активів за даними останньої річної звітності за однією угодою;

- придбання матеріалів та комплектуючих – до 35 %  від вартості активів за даними останньої річної звітності за однією угодою.

         12. Припинення повноважень Голови та членів  Наглядової  ради  товариства.

 Проект  рішення:

        Припинити  повноваження  діючого складу  Наглядової  ради  товариства.

          13. Про обрання членів Наглядової  ради  товариства .

  Проект  рішення:

        Обрати склад  Наглядової ради у  відповідності  з  результатами  кумулятивного голосування .

           14. Припинення  повноважень членів Ревізійної  комісії.

                                     Проект  рішення:

Припинити  повноваження діючого складу Ревізійної комісії товариства..

        15. Про  обрання членів Ревізійної  комісії  товариства..

  Проект  рішення:

        Обрати склад  Ревізійної комісії у відповідності з результатами кумулятивного голосування..

        16. Вибори Директора-Головного  конструктора товариства.

  Проект  рішення:

        Обрати   Ліпку  Володимира  Миколайовича  Директором - Головним   конструктором Акціонерного  товариства «Центральне  конструкторське бюро  Ритм».

 

Акціонери (їх представники) мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування згідно з проектом порядку денного, в Планово-виробничому відділі АТ за адресою: вул. Головна, 244, м. Чернівці у робочі дні з 10.00 год. до 13.00 год. та з 14.00 год до 16.00 год , а в день проведення Загальних зборів акціонерів також за місцем їх проведення. Відповідальна посадова особа товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Дирекції Букатинська Емілія Йосипівна.

Акціонери користуються правами відповідно до ст. 36 та ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до порядку денного повинні містити проекти рішень з цих питань. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів АТ.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

 Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Загальна кількість акцій на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів-70566 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів- 50798шт.

Телефони для довідок: (0372) 53-51-08, 58-26-13. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, що виносяться на голосування згідно з проектом порядку денного : http://ckb-rhythm.prat.pro                                    

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)*

Найменування показника

Період

Попередній 2017р.

Звітний 2018р.

Усього активів

58298

61821

Основні засоби (за залишковою вартістю)

2473

2655

Запаси

8371

14656

Сумарна дебіторська заборгованість

7000

6026

Гроші та їх еквіваленти

40447

38483

Власний капітал

55847

57248

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

18

18

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

2451

4423

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

10898

3522

Середньорічна кількість акцій (шт.)

70566

70566

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

154.43

49.91

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

65

70