Дата розміщення:  14.03.2019 11:21:01
Дата здійснення дії: 18.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІМ.ШЕВЧЕНКА
Код за ЄДРПОУ:  03779202
Текст повідомлення: 

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА (ідентифікаційний код 03779202, місцезнаходження: 42620, Сумська обл., Тростянецький район, село Гребениківка, вулиця Сумська, будинок 1) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 18 квітня 2019 року об 11:00 годині за адресою: 42620, Сумська обл., Тростянецький район, село Гребениківка, вулиця Сумська, будинок 1 у кім. №1.

Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у річних загальних зборах відбудеться з 10:00 до 10:45 у день та за місцем проведення річних загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – 12 квітня 2019 року.

Проект порядку денного (разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування)  щодо  кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

  1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: голови комісії Яковенко Людмили Михайлівни та члена комісії Ковальової Марини Миколаївни, та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів.       

  1. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на чергових загальних зборах Товариства.

Проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства, шляхом його підписання головою Реєстраційної комісії.

  1. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення: Обрати головою Зборів – Скрипку Артема Володимировича, а секретарем Баглик Анатолія Івановича, на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.

  1. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Проект рішення: Затвердити порядок проведення Зборів: по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування; для доповідей з питань порядку денного – до 15 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

  1. Розгляд звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу (генерального директора) ПрАТ ім. ШЕВЧЕНКА про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік.

  1.  Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

 Проект рішення:  Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ ім. ШЕВЧЕНКА за 2018 рік.

       7.  Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2018 рік.

 Проект рішення: Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПрАТ ім. ШЕВЧЕНКА за 2018 рік.

       8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПрАТ ім. ШЕВЧЕНКА за 2018 рік згідно статей "Доходів та Витрат".

       9. Про підтвердження рішень органів управління Товариства.

           Проект рішення: Підтвердити рішення органів Товариства, що були прийняті наглядовою радою та виконавчим органом протягом 2018 року.

               Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://agro-shevchenko.com.ua/.

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (04 березня 2019 року) – 638 802 шт.;

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (04 березня 2019 року) – 614 164 шт.;

Для участі у загальних зборах необхідно надати:

  • для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
  • для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі на загальних зборах та голосування на загальних зборах, засвідчених належним чином.

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 42620, Сумська обл., Тростянецький район, село Гребениківка, вулиця Сумська, будинок 1 у кім. №1, у робочі дні з понеділка по п’ятницю, з 10:00 години до 12:00 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор – Кулік Любов Іванівна.

Довідки за телефоном: + 380 (4740)6-30-48.

Після надіслання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів.

Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів,а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні.

У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень директора, одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

Зміни до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства (тис.грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

4204

5116

Основні засоби (за залишковою вартістю)

0

1821

Запаси

0

0

Сумарна дебіторська заборгованість

4197

3293

Гроші та їх еквіваленти

8

2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-2990

-1600

Власний капітал

4146

4838

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

6388

6388

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

219

Поточні зобов'язання і забезпечення

58

59

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-103

-282

Середньорічна кількість акцій (шт.)

638 802

638 802

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,161239

0,441451