Дата розміщення:  14.03.2019 11:45:01
Дата здійснення дії: 18.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ"
Код за ЄДРПОУ:  00214534
Текст повідомлення: 

Вих.№

46/10

від

14.03.2019

 

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ»

 

Чергові(річні) загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ»,  код  в ЄДР 00214534, скорочено ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», місцезнаходження –  61099, м. Харків, вул. Автогенна, буд. 7, далі –Товариство, відбудуться 18 квітня 2019 р. о 15.30 год., у актовому залі Товариства по вул. Автогенній, 7   м. Харкова.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в цих зборах, 12 квітня 2019 року.

Реєстрація учасників зборів буде проводитися з 14.00 год. до 15.15 год. у день та за місцем проведення зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та внести свої пропозиції можна за місцезнаходженням Товариства з 9.00 до 16.00 год. у робочі дні, у відділі цінних паперів Товариства, відповідальна особа – член наглядової ради Попова Ірина Олександрівна, довідки за тел. (057) 754-52-99, а у день проведення зборів, також,  за місцем їх проведення.  

Акціонери та їх представники користуються правами, передбаченими статтями 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі у зборах акціонер має надати паспорт або інший документ, що згідно законодавства посвідчує його особу, представник акціонера відповідно до вимог статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства»  додатково надає довіреність (оригінал або належним чином посвідчена копія лишається у Товаристві).

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денногоа також інформація, зазначена в частині 4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщається на  веб-сайті Товариства: ti00214534.pat.ua.

Проект порядку денного

 1. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. та затвердження бізнес-плану Товариства на 2019 р.
 2. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 р.
 3. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 р., затвердження її звіту  та  висновку.
 4. Затвердження річної звітності Товариства за 2018 р.
 5. Затвердження використання прибутку Товариства за 2018 р., нарахування дивідендів, їх розмірів та способу виплати.
 6. Обрання(переобрання) голови правління(генерального директора).
 7. Обрання(затвердження)  членів правління.
 8. Про обрання Наглядової ради Товариства.
 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради Товариства й визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.
 10. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів із членами Ревізійної комісії Товариства й визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.
 12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення.

 

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн)

Найменування показника

Період

Звітний, 2018р.

Попередній, 2017р.

Усього активів

1253255

1075338

Основні засоби (за залишковою вартістю)

564706

486652

Запаси

511063

420317

Сумарна дебіторська заборгованість

112233

84493

Гроші та їх еквіваленти

42243

21285

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

352781

256188

Власний капітал

951155

873211

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

10394

10394

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

105215

87008

Поточні зобов'язання і забезпечення

196885

115119

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

90420

76306

Середньорічна кількість акцій (шт.)

41576872

41576872

Чисельність працівників на кінець періоду (облікова)

937

914

Перелік питань з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 

1. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. та затвердження бізнес-плану Товариства на 2019 р.

Проект рішення: Звіт правління Товариства про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2018 рік  прийняти до відома. Бізнес-план Товариства на 2019 рік – затвердити.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт Наглядової ради за 2018 рік.

3. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 р., затвердження її звіту  та  висновку.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії  щодо відповідності фінансово-господарчих операцій Товариства  в 2018 році чинному законодавству України та достовірності річної фінансової звітності.

4. Затвердження річної звітності Товариства за 2018 р.

Проект рішення: Затвердити річну  звітність Товариства за 2018 рік.

5. Затвердження використання прибутку Товариства за 2018 р., нарахування дивідендів, їх розмірів та способу виплати.

Проект рішення: Затвердити  використання прибутку Товариства за 2018 р, в розмірах та порядку, запропонованих Наглядовою радою. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо  акціонерам  у порядку та строки,  що будуть встановлені Наглядовою радою і в розмірі, затвердженому Загальними зборами акціонерів.

6. Обрання (переобрання) голови правління (генерального директора).

Проект рішення: Обрати (перебрати) головою правління (генеральним директором) ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» Золотарьова Володимира Михайловича строком на 5 років.

7. Затвердження членів правління.

Проект рішення: Обрати (затвердити за поданням голови правління) членами  правління ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» наступних осіб: Антонця Юрія Панасовича, Золотарьова Володимира Володимировича, Пугачову Ніну Іванівну, Соляра Григорія Миколайовича, Чайку Володимира Дмитровича, Шевцова Олексія Федоровича, Кривенко Олену Олександрівну строком на 5 років.

8. Про обрання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради та обрати членами Наглядової ради ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» наступних осіб: Попову Ірину Олександрівну, Стрільця Сергія Олександровича, Чуйко Віктора Наумовича, Чечетова Олександра Миколайовича, Сабадаш Марину Аркадіївну, Вакуленко Валентину Кузмівну, Кріцина Олександра Миколайовича, Матющенко Віталія Тарасовича, Моцаренко Олега Анатолійовича строком на 3 роки.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради Товариства й визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради на безоплатній основі та визначити особою, повноважною підписати ці договори з боку Товариства,  Голову правління (генерального директора) Золотарьова В.М.

10. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії та обрати членами Ревізійної комісії ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» наступних осіб: Матиріну Валентину Іванівну, Лопухову Тамару Михайлівну, Єгоричеву Юлію Олександрівну, Шепелєву Олену Василівну, Саврицьку Ірину Володимирівну строком на 3 роки.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів із членами Ревізійної комісії Товариства й визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії на безоплатній основі та визначити особою, повноважною підписати ці договори з боку Товариства,  Голову правління (Генерального директора) Золотарьова В.М.

12.  Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

 - Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, у тому числі, але не виключно, щодо участі у тендерах, кредитних, поруки, відчуження, надання в оренду, придбання майна, виконання робіт, надання та отримання послуг тощо, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення;

- встановити, що гранична сукупна ринкова вартість коштів майна або послуг, що є предметом цих правочинів, складає 60 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства  на кінець 2018 року;

- надати Голові правління (генеральному директору) Золотарьову В.М. повноваження щодо укладання, розірвання, внесення змін, розірвання та підписання цих правочинів.

 

Це повідомлення затверджено Наглядовою радою Товариства.