Дата розміщення:  14.03.2019 11:45:01
Дата здійснення дії: 14.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ"
Код за ЄДРПОУ:  21560766
Текст повідомлення: 

Шановний акціонер ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»!

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПОУ 21560766, місцезнаходження: 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 18, надалі – «Товариство») повідомляє Вас про проведення 18 квітня 2019 року річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі за текстом – «Збори»). Місце проведення Зборів: 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 11, другий поверх, актовий зал Державного закладу «Київський коледж зв’язку» (їхати до станції метро «Університет»). Початок проведення Зборів: о 12. год. 00 хв. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах буде проводитись 18 квітня 2019 року з 10 год. 00 хв. до 11 год.30 хв. за місцем проведення Зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - на 24 год. 00 хв. 12 квітня 2019 р.

 

Проект порядку денного Зборів (перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного)

Перше питання проекту порядку денного: Про затвердження кількісного складу Лічильної комісії, обрання та припинення повноважень Голови та членів Лічильної комісії.

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного: Затвердити склад Лічильної комісії річних (чергових) Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», скликаних на 18.04.2019 р., у кількості 6 осіб та обрати наступний склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Шнеренко Валерій Анатолійович; Секретар Лічильної комісії - Слюсаренко Інеса Вікторівна; Члени Лічильної комісії: Жирко Алла Миколаївна; Китченко Анна Олексівна; Гашинська Аліна Анатоліївна; Атаманчук Вікторія Вікторівна. Повноваження Голови та членів Лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на Лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

Друге питання проекту порядку денного: Про обрання Голови та Секретаря річних (чергових) Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ».

Проект рішення з другого питання проекту порядку денного: Обрати Головою річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства Білоножка Олександра Анатолійовича; Секретарем річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства Челкан Анжеліку Владиславівну.

Третє питання проекту порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» про роботу за 2018 рік.

Четверте питання проекту порядку денного: Розгляд звіту Директора ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного: Затвердити звіт Директора ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» про роботу за 2018 рік.

Пяте питання проекту порядку денного: Про схвалення обрання аудитора (аудиторської фірми) з проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ».

Проект рішення з п’ятого питання проекту порядку денного: Схвалити обрання аудитором (аудиторською фірмою) з проведення обов’язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» компанію ТОВ "ЕРНСТ ЕНД ЯНГ АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ" (код ЄДРПОУ 33306921).

Шосте питання проекту порядку денного: Затвердження річного звіту ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» за 2018 рік.

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного: Затвердити річний звіт ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» за 2018 рік.

Сьоме питання проекту порядку денного: Про розподіл прибутку ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» за підсумками роботи за 2018 рік.

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного: Прибуток, отриманий ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» за підсумками роботи за 2018 рік, направити на покриття накопичених збитків за попередні роки.

Восьме питання проекту порядку денного: Про внесення змін до Статуту ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного: Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ» шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ». Уповноважити Голову цих Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» підписати Статут ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ». Доручити Директору ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» забезпечити державну реєстрацію Статуту ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» в новій редакції відповідно до встановленого законодавством України порядку.

Девяте питання проекту порядку денного: Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з дев’ятого питання проекту порядку денного: Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ». Уповноважити Голову цих Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ».

Десяте питання проекту порядку денного: Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ».

Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного: Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», обраних річними (черговими) Загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» 12.04.2018 року (протокол № 18):

Нетудихати Леоніда Івановича – члена Наглядової ради – Голови Наглядової ради; Баринова Олександра Олексійовича – члена Наглядової ради; Муковніна Сергія Олексійовича – члена Наглядової ради; Павленко Людмили Миколаївни – члена Наглядової ради.

Одинадцяте питання проекту порядку денного: Обрання членів Наглядової ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»; затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ».

Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного: 11.1.Обрати членами Наглядової ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»: Обрання членів Наглядової ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

11.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» та встановити розмір їх винагороди відповідно до умов таких цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів). Уповноважити Директора ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» на підписання від імені ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ».

Дванадцяте питання проекту порядку денного: Про покладення функцій аудиторського комітету на Наглядову раду ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ».

Проект рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного: Покласти функції аудиторського комітету, передбаченого Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», на Наглядову раду ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ».

 

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.ukrtelecom.ua

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть після отримання повідомлення про проведення Зборів користуватися правами, наданими акціонерам у порядку та строки, що визначені статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, щоденно (крім суботи та неділі) з 09. год. 00 хв. до 17. год. 00 хв. (обідня перерва з 12. год. 30 хв. до 13 год.15 хв.) за місцезнаходженням Товариства: Україна, 01601,   м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 18, зал 126, перший поверх, а у день проведення Зборів - у місці проведення Зборів з 10 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Слюсаренко І.В., старший спеціаліст з корпоративного управління, телефони для довідок: (044) 235-93-10, 246-43-78. Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, акціонер або його уповноважений представник повинен мати при собі паспорт (документ, що внесено до анкетних даних рахунку в цінних паперах), а представник акціонера також додатково належним чином оформлену довіреність чи інший документ на представництво інтересів акціонера. Акціонери вправі надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів, відповіді на які надаються Товариством до початку Зборів в письмовій формі поштою чи вручаються акціонерам (їх уповноваженим представникам) особисто не пізніше ніж в 10-денний строк з дати отримання. Директором Товариства може бути визначено інший спосіб відповіді на письмові запитання акціонерів, в тому числі електронною поштою чи розміщення відповідей на власному веб-сайті Товариства. За рішенням Директора Товариства Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на письмові запитання акціонерів не надаються у разі, якщо до письмового запитання акціонера не додано документів щодо ідентифікації його як акціонера (виписка з рахунку в цінних паперах), в тому числі не зазначено його адресу, чи не додано належним чином оформленої довіреності чи іншого документу, що підтверджує повноваження, на представника акціонера, якщо запит подається представником акціонера. Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, та/або пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного разом із проектами рішень з цих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів управління Товариства, в порядку та строки, встановлені чинним законодавством. Для участі у Зборах акціонеру необхідно мати при собі паспорт (документ, що внесено до анкетних даних рахунку в цінних паперах), а представнику(-ам) акціонера – паспорт (документ зазначений в довіреності), довіреність на право представляти інтереси акціонера на Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України, у разі якщо представник акціонера юридичної особи уповноважений відповідно до статутних документів, необхідно мати при собі також завірений належним чином статут та документ про призначення на посаду. Порядок участі та голосування на Зборах за довіреністю визначено статтею 39 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема, довіреність на право участі та голосування на Зборах має бути оформлена та посвідчена відповідно до вимог законодавства, може містити завдання щодо голосування (в такому випадку представник(-и) повинен голосувати саме так, як передбачено таким завданням), якщо не містить завдання щодо голосування, представник(-и) вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд; надання довіреності представнику не виключає право участі на Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Станом на 20.02.2019 року загальна кількість акцій Товариства становить 18 726 248 000 шт. та голосуючих акцій 18 504 745 701 шт. При визначенні кворуму та при голосуванні на Зборах враховуватимуться лише голосуючі акції, тобто акції тих акціонерів Товариства, які від власного імені уклали з депозитарною установою ПрАТ «Альтана Капітал» (обрана Товариством депозитарна установа) договір про обслуговування рахунку в цінних паперах або здійснили переказ належних їм прав на акції на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, що має відповідну ліцензію.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»* (тис. грн)

Найменування показника

Період

Звітний

2018 рік

Попередній

2017 рік

Усього активів

13 738 161

13 737 650

Основні засоби (за залишковою вартістю)

8 862 053

8 627 127

Запаси

121 969

124 993

Сумарна дебіторська заборгованість

1 462 400

1 598 304

Гроші та їх еквіваленти

339 589

272 289

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(3 531 157)

(3 965 923)

Власний капітал

10 081 013

9 641 564

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

4 681 562

4 681 562

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1 724 742

925 126

Поточні зобов'язання і забезпечення

1 932 406

3 170 960

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

473 507

864 407

Середньорічна кількість акцій (шт.)

18 726 248 000

18 726 248 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

21 021

24 358

*  Після отримання звіту оцінщика та остаточного завершення аудиту фінансової звітності товариства, дані деяких рядків Балансу (Звіту про фінансовий стан) можуть мати зміни.                     

                                                                                                                                                                                       ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»