Дата розміщення:  14.03.2019 11:59:01
Дата здійснення дії: 19.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШКІРЯНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СВІТАНОК"
Код за ЄДРПОУ:  00307891
Текст повідомлення: 

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШКІРЯНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТАНОК» (ідентифікаційний код 00307891, місцезнаходження: 79024, м. Львів, Промислова, 53) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 19 квітня 2019 року об 12:00 годині за адресою: м. Львів, вул. Промислова, 53 у кім. №1.

Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у річних загальних зборах відбудеться з 10:30 до 11:30 у день та за місцем проведення річних загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – 15 квітня 2019 року.

Проект порядку денного (разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування)  щодо  кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

 1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії – Стебницької Любов Григорівни, членів комісії Панчишин Надії Орестівни і Дині Галини Іванівни, та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів.

 1. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на річних загальних зборах Товариства.

Проект рішення: затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства, шляхом його підписання головою Реєстраційної комісії.

 1. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення: обрати головою Зборів – Білана Назара Мироновича, а секретарем Олексюка Адріана Івановича, на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.

 1. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Проект рішення: затвердити порядок проведення Зборів: по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування; для доповідей з питань порядку денного – до 15 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

 1. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПрАТ «Шкіряне підприємство «Світанок» про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік.

 1. Звіт наглядової ради товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ «Шкіряне підприємство «Світанок» за 2018 рік.

 1. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2018 р.

Проект рішення: Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПрАТ «Шкіряне підприємство «Світанок» за 2018 рік.

 1. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2018 р.

Проект рішення: Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПрАТ «Шкіряне підприємство «Світанок» за 2018 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

 1. Про підтвердження рішень органів управління товариства.

Проект рішення: підтвердити всі рішення органів управління товариства, прийняті протягом 2018 року.

 1. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваженя попереднього складу наглядової ради Товариства в особі Прокопика Тараса Ігоровича, Сороки Наталії Василівни та Прокоси Богдана Сергійовича.

 1. Про обрання членів наглядової ради Товариства.

-

 1. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно–правових договорів із новообраними  членами наглядової ради, визначити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі та уповноважити директора Товариства Ковток В.П. на підписання вказаних  договорів з членами наглядової ради.

 1. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.

Проект рішення: внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут, викладений в новій редакції.

14. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.

Проект рішення: надати повноваження на підписання затвердженої нової редакції статуту Товариства голові та секретарю загальних зборів акціонерів: Білану Назару Мироновичу та Олексюку Адріану Івановичу відповідно.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного: http://leather-svitanok.com.ua/

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (04 березня 2019 року) – 621 558 320 шт.;

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (04 березня 2019 року) – 614 055 469;

Для участі у загальних зборах необхідно надати:

 • для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
 • для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі на загальних зборах та голосування на загальних зборах, засвідчених належним чином.

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 79024, м. Львів, вул. Промислова,53, у кім. №1, у робочі дні з понеділка по п’ятницю, з 10:00 години до 12:00 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор – Ковток Віктор Петрович.

Довідки за телефоном: (032) 293 20 08.

Після надіслання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів.

Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні.

У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень директора, одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

Зміни до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства (тис.грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

472920

634698

Основні засоби (за залишковою вартістю)

24603

150482

Запаси

3811

22901

Сумарна дебіторська заборгованість

444355

451564

Гроші та їх еквіваленти

151

72

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-45939

-12869

Власний капітал

131662

164066

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

155390

155390

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

43425

48204

Поточні зобов'язання і забезпечення

297833

422428

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-33070

-50201

Середньорічна кількість акцій (шт.)

621558320

621558320

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0.05320

-0.02755