Дата розміщення:  26.04.2021 16:01:02
Дата здійснення дії: 26.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України»
Код за ЄДРПОУ:  14348681
Текст повідомлення: 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

 

До уваги акціонерів

 

 

Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» (код за ЄДРПОУ 14348681, місцезнаходження: вул. Лисенка, 4, м. Київ, 01030, Україна), далі за текстом – «Товариство», повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом - «Загальні збори»).

Загальні збори відбудуться 28 травня 2021 року за адресою: вул. Харківське шосе, 201-203, м. Київ, 02121, Україна, 8-й поверх, кімната № 819. Початок проведення Загальних зборів - о 12 год. 00 хв.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах розпочнеться о 11 год. 00 хв. та закінчиться о 11 год. 45 хв. Для реєстрації для участі у Загальних зборах представникам акціонерів необхідно пред’явити документ, що засвідчує особу (паспорт), та довіреність, або інший документ, що підтверджує повноваження представника на прийняття участі та голосування на Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 24 травня 2021 року.

Станом на 23 квітня 2021 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів) статутний капітал Товариства складається з 544 000 акцій, з яких 490 000 акцій прості іменні та 54 000 акцій привілейовані іменні. Усі акції Товариства (незалежно від типу) є голосуючими.

 

До проекту порядку денного Загальних зборів включені наступні питання:

 1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі 2 (двох) осіб. Головою лічильної комісії Загальних зборів МАУ обрати Рябошапку Л.Г. та Задорожну Л.О. – членом лічильної комісії Загальних зборів МАУ.

 1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати Бондаря О.В. Головою Загальних зборів МАУ, Астаніну А.В. – секретарем Загальних зборів МАУ.

 1. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт Виконавчого органу МАУ за 2019 рік взяти до уваги.

 1. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт Виконавчого органу МАУ за 2020 рік взяти до уваги.

 1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради МАУ за 2019 рік взяти до уваги.

 1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради МАУ за 2020 рік взяти до уваги.

 1. Звіт Ревізійної комісії за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт Ревізійної комісії МАУ за 2019 рік затвердити.

 1. Звіт Ревізійної комісії за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт Ревізійної комісії МАУ за 2020 рік затвердити.

 1. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність МАУ за 2019 рік, підтверджену незалежним аудитором.

 1. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність МАУ за 2020 рік, підтверджену незалежним аудитором.

 1. Розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора за 2019 рік.

Проект рішення: Взяти до уваги Звіт та висновки зовнішнього аудитора ТОВ «БДО» про підтвердження річної фінансової звітності МАУ за 2019 рік.

 1. Розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора за 2020 рік.

Проект рішення: Взяти до уваги Звіт та висновки зовнішнього аудитора ТОВ «БДО» про підтвердження річної фінансової звітності МАУ за 2020 рік.

 1. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами 2019 року.

Проект рішення: Затвердити фінансовий результат діяльності Товариства за 2019 рік – прибуток у сумі 1 648 850  тис. грн. Здійснити виплату фіксованих дивідендів за привілейованими акціями в сумі 2 045 грн. 52 коп. за рахунок отриманого прибутку. Сформувати за рахунок отриманого прибутку резервний капітал Товариства у розмірі 15 455 тис. грн. За простими акціями дивіденди не виплачувати, решту отриманого прибутку залишити у розпорядженні Товариства та направити його на покриття накопичених збитків минулих періодів.

 1. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами 2020 року.

Проект рішення: Затвердити фінансовий результат діяльності Товариства за 2020 рік – збиток у сумі 4 518 316  тис. грн. Здійснити виплату фіксованих дивідендів за привілейованими акціями в сумі 2 045 грн. 52 коп. за рахунок резервного капіталу. Затверджені збитки Товариства за 2020 рік обліковувати у балансі Товариства на бухгалтерському рахунку «не покриті збитки минулих років» до їх покриття.

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради МАУ.

Проект рішення: «Не припиняти повноваження діючих членів Наглядової ради МАУ».

 1. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: «Не обирати членів Наглядової ради МАУ та підтвердити повноваження діючих членів Наглядової ради МАУ».

 

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: https://www.flyuia.com.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. Харківське шосе, 201-203, м. Київ, 02121, Україна, 8-й поверх, кімната № 820, щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 10.00 до 17.00 години, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного, є корпоративний секретар Астаніна А.В. тел.+38 (044) 593-77-26 (79057).

Акціонери Товариства мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (тис. грн)*

   

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

14 904 175,00

16 571 693,00

Основні засоби (за залишковою вартістю)

11 921 994,00

12 788 152

Запаси

337 632,00

485 289,00

Сумарна дебіторська заборгованість

969 054,00

2 164 319,00

Гроші та їх еквіваленти

82 135,00

160 949,00

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-7 142 499,00

-8 791 349,00

Власний капітал

-6 853 823,00

-8 500 854,00

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

103 034,00

103 034,00

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

10 300 975,00

12 989 723,00

Поточні зобов’язання і забезпечення

11 457 023,00

12 082 824,00

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

1 648 850,00

-2 700 077,00

Середньорічна кількість акцій (шт.)

490 000,00

490 000,00

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

3 365

-5 510

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік (тис. грн)*

 

Найменування показника

Період

 

звітний

попередній

Усього активів

9 225 715,00

14 904 175,00

Основні засоби (за залишковою вартістю)

7 149 651,00

11 921 994,00

Запаси

316 227,00

337 632,00

Сумарна дебіторська заборгованість

1 618 869,00

969 054,00

Гроші та їх еквіваленти

106 719,00

82 135,00

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-11 660 815,00

-7 142 499,00

Власний капітал

-11 373 958,00

-6 853 823,00

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

103 034,00

103 034,00

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

7 389 893,00

10 300 975,00

Поточні зобов’язання і забезпечення

13 209 780,00

11 457 023,00

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-4 518 316,00

1 648 850,00

Середньорічна кількість акцій (шт.)

490 000,00

490 000,00

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-9 221

3 365

 

 

             Президент                                                                                                                         Є.Г. Дихне