Дата розміщення:  19.04.2019 15:14:02
Дата здійснення дії: 23.05.2019
Вид інформації:  Повідомлення про несвоєчасне розкриття квартальної регулярної інформації
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "РАССВЕТ-ЕНЕРГО"
Код за ЄДРПОУ:  04824652
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «РАССВЕТ-ЕНЕРГО»

(надалі – Товариство)

код за ЄДРПОУ 04824652,

місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Олександра Пивоварова, буд. 4

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – збори, загальні збори),

що відбудуться «23» травня 2019 року о 9.00 годині

за адресою: 69035, м. Запоріжжя, вул. Олександра Пивоварова, буд. 4, конференц-зал.

 

Перелік питань порядку денного:

 

 1. Визначення кількісного складу лічильної комісії. Обрання членів лічильної комісії.
 2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
 3. Затвердження звіту та висновків ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.
 4. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
 7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.
 8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.
 9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.
 10.  Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження статуту в новій редакції. Обрання уповноважених осіб для підписання нової редакції статуту.
 11.  Про внесення змін до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариства, пов’язаних із зміною відомостей про види економічної діяльності Товариства.
 12.  Про надання повноважень щодо реєстрації змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

Проекти рішень до питань порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб в персональному складі: Готалевич Алеся Михайлівна, Пліска Людмила Степанівна.

2. Обрати Головою загальних зборів Товариства Антонову Уляну  Михайлівну, секретарем загальних зборів Товариства Лукшина Віктора Івановича.

3. Затвердити висновки Ревізора. Затвердити звіт Ревізора. Роботу Ревізора Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає положенням установчих документів Товариства.

4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Роботу Наглядової ради Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5. Роботу директора в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Звіт директора за 2018 рік взяти до відома.

6. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 р.

7. Покриття збитку за 2018 рік в розмірі 156 962,81 грн. здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

8. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік.

9. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року (до 22 травня 2020 року включно) договорів (угод) купівлі-продажу, міни, застави, поруки, позики, поставки, дарування, підряду, комісії, договорів (угод) на отримання банківських гарантій, договорів на отримання кредиту банку та інших цивільно-правових договорів вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 але менше ніж 100 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Надати повноваження директору (за погодженням з Наглядовою радою Товариства) щодо підписання угод відповідно до прийнятих вище рішень в тому числі, але не виключно, право на укладення від імені та в інтересах Товариства договорів (угод) купівлі-продажу, міни, застави, поруки, позики, поставки, дарування, підряду, комісії, договорів (угод) на отримання банківських гарантій, договорів на отримання кредиту банку та інших цивільно-правових договорів, пов’язаних з виконанням повноважень відповідно до прийнятих вище рішень.

Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається за умови підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення (у випадках, коли таке підтвердження вимагається згідно статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів).

Уповноважити директора протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів.

Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 але менше ніж 100 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства (у випадках, коли така згода вимагається згідно статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів).

10. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити статут в новій редакції. Уповноважити для підписання нової редакції статуту: Голову загальних зборів Громадянку України Антонову Уляну  Михайлівну (паспорт серія СВ № 229699 виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області 27 червня 2000 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3060405920) та секретаря загальних зборів Товариства Громадянина України Лукшина Віктора Івановича (паспорт серія СВ № 320960 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області 15 лютого 2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2187310530).

11. З метою розширення сфери господарювання Товариства внести до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наступні види економічної діяльності:

35.1 Виробництво, передача та розподілення електроенергії (основний)

35.2 Виробництво газу; розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи

35.3 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів

27.12 Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури

27.20 Виробництво батарей і акумуляторів

27.33. Виробництво електромонтажних пристроїв

27.90 Виробництво іншого електричного устаткування

42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

43.21 Електромонтажні роботи

77.11. Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

 

12. Надати повноваження від імені Товариства щодо реєстрації змін у відомостях, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно прийнятих рішень, та визначення засобів зв’язку із Товариством Громадянину України Орловському Олексію Володимировичу (паспорт серія СА № 002918, виданий Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області «04» серпня 1995 року, що зареєстрований за адресою: 69118, м. Запоріжжя, вулиця Новокузнецька, будинок 53Б, квартира 55) у відповідності із довіреністю.

 

Ініціатором проведення зборів є Наглядова рада.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у зборах 23 травня 2019 року з 8.30 до 8.45. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 17.05.2019р. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.rassvetenergo.pat.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 15.04.2019р. – загальна кількість акцій становить - 600360 штук, загальна кількість голосуючих акцій становить – 485572 штуки.

 

Для реєстрації та участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, що посвідчує особу (відповідно до вимог чинного законодавства), представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу (відповідно до вимог чинного законодавства) та довіреність, оформлену у встановленому законодавством порядку або документи, що підтверджують право особи діяти без довіреності.

Ознайомитись з документами та матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, акціонери (їх представники) можуть до дати проведення зборів: в робочі дні понеділок – п’ятниця з 9.00 до 12.00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександра Пивоварова , 4, офіс 2-3, та в день проведення зборів за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександра Пивоварова , 4, конференц-зал. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Богданюк Віра Володимирівна.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», після надіслання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку зі змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів.

Адреса, за якою можуть направлятись пропозиції до проекту порядку денного зборів: 69035, м. Запоріжжя, вул. Олександра Пивоварова, 4, офіс 2-3. Тел. для довідок: (061) 787 69 02.

Акціонер має право брати участь у загальних зборах особисто або через свого представника. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

У разі, якщо для участі в зборах з’явилось декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Основні показники фінансово-господарської діяльності, (тис. грн.)

Найменування показника

період

2018 рік

2017 рік

Усього активів

5990,4

6634,5

Основні засоби (за залишковою вартістю)

231,1

15,9

Запаси

0,3

0,3

Сумарна дебіторська заборгованість

5685,8

6617,7

Гроші та їх еквіваленти

1,1

0,6

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

5413,1

5949,1

Власний капітал

5563,2

6099,2

Зареєстрований статутний капітал

150,1

150,1

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

8,2

0

Поточні зобов’язання і забезпечення

419,0

535,3

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(157,0)

(64,9)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

600360

600360

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

(0,2614)

(0,11)

 

 

Наглядова рада