Дата розміщення:  14.03.2019 12:07:01
Дата здійснення дії: 15.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ КОМБIНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦIЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ"
Код за ЄДРПОУ:  04863979
Текст повідомлення: 

Шановний акціонере!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ» (далі   ПрАТ «ОКВЕО», «Товариство»), код за ЄДРПОУ 04863979, повідомляє, про скликання річних загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори) на «15» квітня 2019 р.  об  11.00 за місцезнаходженням Товариства: 65085, м. Одеса, Тираспольське шосе, буд.19-А, зала засідань-кімната №5 (фойє адмінуправління, другий поверх).

Реєстрація акціонерів проводиться з 10.00 год. до 10.50 год. у день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 09.04.2019 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
  2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
  3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 
  4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду Наглядової ради. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 р.
  5. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
  6. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2018 р. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2018 р.

Інформація про основні показники фінансово господарської діяльності за попередній період (2017р.) та звітний (2018р.) відповідно (тис. грн.): усього активів: 564; 498; основні засоби (залишкова вартість): 338; 317; запаси: 22; 24; сумарна дебіторська заборгованість: 95; 101; грошові кошти та їх еквіваленти: 88; 35; нерозподілений прибуток (непокритий збиток): (146); (252); власний капітал: 424; 318; зареєстрований статутний капітал:  270; 270; довгострокові зобов’язання і забезпечення:  відсутні; поточні зобов’язання і забезпечення:  140; 180; чистий фінансовий результат: прибуток (збиток):  82; (106); середньорічна кількість акцій (шт.) –  1080892; 1080892; чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.): 0,076; (0,098).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  intoor.pat.ua

Станом на "21" лютого 2019 р. - на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:

  • загальна кількість простих іменних акцій Товариства  складає – 1080892 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;
  • загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає -–  925543 голосуючих акцій Товариства.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру  необхідно надати документ, що ідентифікує особу, що відповідає даним переліку акціонерів (бажано - паспорт),  представнику(ам) акціонера – необхідно надати документ, що ідентифікує особу, а також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства  України; для керівника акціонера - юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

- Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,  у робочі дні, робочий час з 9.00 до 15.00 у кабінеті голови правління (каб.№1) за місцезнаходженням Товариства: 65085, м. Одеса, Тираспольське шосе, буд.19-А, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів Товариства –  Голова правління Полікарпов Олег Миколайович;

- у строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів на адресу місцезнаходження Товариства на ім’я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. Товариство, в особі Голови виконавчого органу,  до початку Загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку (порядку) денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, не пізніше десяти робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення рекомендованого листа на адресу акціонера, яка вказана у переліку акціонерів Товариства, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства станом на "21" лютого 2019 р., або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера.

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, у спосіб та порядку передбаченими ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах відбувається відповідно ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

 

 

ТЕЛ.  ДЛЯ ЗВЯЗКУ: (048) 391-959; 77-888-68;               Наглядова рада ПрАТ «ОКВЕО»

ФАКС: (048) 77-888-63;

 

 

 

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ», які призначені на 15.04.2019 р.

Питання порядку денного №1.

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів ПрАТ «ОКВЕО» у складі: Чечель Ірина Василівна – голова комісії, Сербул Віктор Миколайович, Тихопой Аркадій Костянтинович – члени комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів ПрАТ «ОКВЕО» з моменту оголошення зборів закритими.

Питання порядку денного №2.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

  • голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
  • голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Питання порядку денного №3. 

Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 р., визнати роботу Правління Товариства за 2018 р. задовільною; затвердити договори, угоди та рішення, які були укладені Товариством  протягом 2018 року.

Питання порядку денного №4.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду Наглядової ради. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 р.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р., визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 р. задовільною, затвердити визначені напрями діяльності Товариства на 2019 р. – збільшити обсяги надання послуг, здійснити пошук нових клієнтів.

Питання порядку денного №5.

Питання, винесене на голосування: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2018 року. Визнати роботу Ревізора Товариства за 2018 р. задовільною.

Питання порядку денного №6.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2018 р. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2018 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) Товариства за 2018 рік; затвердити порядок погашення збитків Товариства – за рахунок прибутків майбутніх періодів.