Дата розміщення:  14.03.2019 12:07:01
Дата здійснення дії: 29.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФЕД"
Код за ЄДРПОУ:  14315552
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФЕД»

(код ЄДРПОУ 14315552, місцезнаходження: 61023, Харківська обл., місто Харків, вул. Сумська, будинок 132)

повідомляє про внесення додаткового питання до проекту порядку денного Річних загальних

зборів акціонерів, які відбудуться 29 березня 2019 р. о 14:00 год.

за адресою: 61023, місто Харків, вул. Сумська, буд.132, корпус 20, зал засідань.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів з 13:30 до 13:50 год.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННИЙ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ:

18. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Відкликати: Голову Наглядової ради – Фадєєва Валерія Андрійовича, членів Наглядової ради – Тиндiка Володимира Тихоновича, Жданова Олександра Андрійовича.

19. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Чинним законодавством України та Законом України «Про акціонерні товариства» (стаття 35) проект рішення з даного питання не передбачено.

20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення:                                                                                                                                                                             

Умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та розмір їх винагороди затвердити. Визначити уповноваженою особою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради – голову правлiння Попова Віктора Васильовича.

21. Внесення змін до контракту №IV-16102014 від 30.10.14 року, укладеному між АТ «ФЕД» та фірмою «Альфлет Інжиніринг АГ» (Ленцбург, Швейцарія), підписання доповнень, додатків та специфікації.

Проект рішення:                                                                                                                                                                             

Внести зміни до контракту №IV-16102014 від 30.10.14 р., укладеному між АТ «ФЕД» та фірмою «Альфлет Інжиніринг АГ» (Ленцбург, Швейцарія), підписання доповнень, додатків та специфікації.

22 Уповноваження голови правління АТ «ФЕД» Попова Віктора Васильовича підписати всі зміни та доповнення до контракту №IV-16102014 від 30.10.14 року, укладеного між АТ «ФЕД» та фірмою «Альфлет Інжиніринг АГ» (Ленцбург, Швейцарія).

Проект рішення:                                                                                                                                                                             

Уповноважити голову правління АТ «ФЕД» Попова Віктора Васильовича, або особу, яка його заміщає, підписати всі зміни та доповнення до контракту №IV-16102014 від 30.10.14 р., укладеного між АТ «ФЕД» та фірмою «Альфлет Інжиніринг АГ» (Ленцбург, Швейцарія).

23. Внесення змін до контракту №IV-11072017 від 11.07.2017 року, укладеному між АТ «ФЕД» та фірмою «Альфлет Інжиніринг АГ» (Ленцбург, Швейцарія), підписання доповнень, додатків та специфікації.

Проект рішення:                                                                                                                                                                             

Внести зміни до контракту №IV-11072017 від 11.07.2017 року, укладеному між АТ «ФЕД» та фірмою «Альфлет Інжиніринг АГ» (Ленцбург, Швейцарія), підписання доповнень, додатків та специфікації.

24. Уповноваження голови правління АТ «ФЕД» Попова Віктора Васильовича підписати всі зміни та доповнення до контракту №IV-11072017 від 11.07.2017 року, укладеного між АТ «ФЕД» та фірмою «Альфлет Інжиніринг АГ» (Ленцбург, Швейцарія).

Проект рішення:                                                                                                                                                                             

Уповноважити голову правління АТ «ФЕД» Попова Віктора Васильовича, підписати всі зміни та доповнення до контракту №IV-11072017 від 11.07.2017 року, укладеного між АТ «ФЕД» та фірмою «Альфлет Інжиніринг АГ» (Ленцбург, Швейцарія).

25. Внесення змін до чинної Угоди №GNRL-FED-2015 про надання банківських гарантій  від 10.07.2015 року з АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Проект рішення:                                                                                                                                                                             

Внести зміни до чинної Угоди №GNRL-FED-2015 про надання банківських гарантій  від 10.07.2015р. з АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

26. Внесення змін до чинних договорів застави, укладених в рамках Угоди №GNRL-FED-2015 про надання банківських гарантій від 10.07.2015 року з АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Проект рішення:                                                                                                                                                                             

Внести зміни до чинних договорів застави, укладених в рамках Угоди №GNRL-FED-2015 про надання банківських гарантій від 10.07.2015 року з АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

27. Уповноваження голови правління АТ «ФЕД» Попова Віктора Васильовича підписати усі необхідні фінансові документи, договори, додаткові угоди до Угоди №GNRL-FED-2015 від 10.07.2015 про надання банківських гарантій, та до договорів застави, укладених в рамках Угоди №GNRL-FED-2015 про надання банківських гарантій від 10.07.2015 року з АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Проект рішення:                                                                                                                                                                             

Уповноважити голову правління АТ «ФЕД» Попова Віктора Васильовича підписати усі необхідні фінансові документи, договори, додаткові угоди до Угоди №GNRL-FED-2015 від 10.07.2015 про надання банківських гарантій, та до договорів застави, укладених в рамках Угоди №GNRL-FED-2015 про надання банківських гарантій від 10.07.2015 року з АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 25 березня 2019 р., за три робочі дні до дня проведення зборів.

Адреса власного веб-сайту на якому розміщена інформація згідно з вимогами статті 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» – http://fed.kh.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів в порядку, передбаченому статтею 36 ЗУ «Про акціонерні товариства», за адресою: 61023, м. Харків, вул. Сумська, буд. 132, каб.14, з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год, а в день проведення річних загальних зборів акціонерів товариства у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Начальник юридичного відділу Носова О.Ю.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів відповідно до вимог статті 38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів – паспорт або інший документ що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних зборах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Телефон для довідок: (057) 719-06-96                                                                   

Голова Правлiння АТ «ФЕД»                                                                                            Попов В.В.