Дата розміщення:  14.03.2019 12:27:01
Дата здійснення дії: 18.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство «Льонокомбінат «Старосамбірський»
Код за ЄДРПОУ:  05495816
Текст повідомлення: 

Шановні акціонери ПрАТ «Льонокомбінат «Старосамбірський "

Наглядова рада Товариства повідомляє, що Загальні збори акціонерів товариства відбудуться 18 квітня 2019 року за адресою місцезнаходження товариства: 82100, Україна, Львівська обл.,  м. Старий Самбір, вул. Промислова, ,буд.1

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів: станом на 24 годину 12 квітня 2019 р.

 

Проект порядку денного:

  1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Звіт Дирекції Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства  за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  4. Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  5. Затвердження Річного звіту та Балансу Товариства за 2018 рік, затвердження порядку розподілу прибутків (покриття збитків).
  6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

 

Початок реєстрації учасників зборів о 09 год. 30 хв., закінчення реєстрації о 10 год. 50 хв. Початок зборів о 11 год. 00 хв.

Для участі у зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю, визначається чинним законодавством. Акціонери користуються правами, наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства" після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, та протягом строку, визначеного цим Законом. Інформація з проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайту товариства за адресою: http://sslyonokombinat.bfg.lviv.ua/. Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного за адресою проведення зборів з понеділка по п’ятницю, за місцезнаходженням Товариства, з 9.00 до 16-00 год. в приймальні Дирекції Товариства. Контактна особа –бухгалтер Теличко Марія Степанівна. Довідки за тел. (03238) 21848. 

                                                                                                                                                                                       

Найменування показника

період

Попередній 2018 р.

Звітний 2017 р.

Усього активів                             

1535

1733

Основні засоби

1200

1322

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

291

342

Сумарна дебіторська заборгованість

27

27

Грошові кошти та їх еквіваленти            

1

25

Нерозподілений прибуток 

-2781

-2503

Власний капітал                            

1389

1667

Статутний капітал                          

825

825

Довгострокові зобов'язання                 

-

-

Поточні зобов'язання                       

146

66

Чистий прибуток (збиток)                   

-278

-344

Середньорічна кількість акцій (шт.)        

3299600

3299600

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)                              

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду             

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                          

6

6

 

Наглядова рада  ПрАТ «Льонокомбінат «Старосамбірський»

 

 

 

 

Проекти рішень щодо питань порядку денного

 

  1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати запропонований склад Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

  1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:Обрати запропонованого Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

 3.  Звіт Дирекції Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства  за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити Звіт Дирекції Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства  за 2018 рік.

  1.  Звіт Ревізора комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити Звіт Ревізора комісії Товариства за 2018 рік

5.    Затвердження Річного звіту та Балансу Товариства за 2018 рік, затвердження порядку розподілу прибутків (покриття збитків).

Проект рішення: Затвердити Річний звіт та Баланс товариства за 2018 рік. Нарахування та виплату дивідендів за 2018 рік не проводити

6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.

 

 

Наглядова рада ПрАТ «Льонокомбінат «Старосамбірський»