Дата розміщення:  14.03.2019 13:01:01
Дата здійснення дії: 18.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛАСТ"
Код за ЄДРПОУ:  25168700
Текст повідомлення: 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ  річних ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛАСТ» (надалі – ПрАТ «ПЛАСТ», Товариство),

 ідентифікаційний код 25168700

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛАСТ», місцезнаходження: 08800, Київська обл., Миронівський р-н, місто Миронівка, вул. Соборності, буд. 48 повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі –  Загальні збори), які  відбудуться:

«18» квітня 2019 року о 12.00 годині за адресою: 08800, Київська обл., Миронівський р-н, місто Миронівка, вул. Соборності, буд. 48 (кімната № 5 третій поверх).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів буде здійснюватися   «18» квітня  2019 року за місцем проведення Загальних зборів:

час початку реєстрації акціонерів (їх представників) -  11 год.00 хв.;

час закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) – 11 год.45 хв.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися згідно з Переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складеному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину «12» квітня 2019 року.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

                         1.      Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

                         2.      Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів та надання їм повноважень на підписання Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

                         3.      Прийняття рішень з питань порядку  проведення Загальних зборів.

                         4.      Розгляд Звіту Правління Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління Товариства.

                         5.      Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства про виконану роботу за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.

                         6.      Затвердження Звіту та Висновків незалежного аудитора (аудиторської фірми) про  перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту незалежного аудитора (аудиторської фірми).

                         7.      Розгляд Висновку зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

                         8.      Затвердження річного  Звіту Товариства за 2018 рік.

                         9.      Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками 2018 року.

                     10.      Дострокове припинення повноважень Голови Правління та члена Правління Приватного акціонерного товариства «ПЛАСТ».

                     11.      Обрання Голови Правління Приватного акціонерного товариства «ПЛАСТ».

                     12.      Про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «ПЛАСТ», шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення його державної реєстрації, а також для здійснення будь-яких інших реєстраційних дій, що можуть стосуватися  питань цього порядку денного.

                     13.      Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ПЛАСТ», шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду. Уповноваження осіб на підписання нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.

                     14.      Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення та надання повноважень посадовим особам Товариства на укладення таких правочинів.

 

Питання проекту порядку денного разом з проектами рішень:

1.Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів з числа працівників Товариства, у  наступному складі:

Член лічильної комісії (Голова) – Кутовенко Олександр Миколайович.

Член лічильної комісії – Кучерова Юлія Миколаївна.

Повноваження Голови та членів Лічильної комісії припиняються після оформлення протоколів про підсумки голосування з моменту  передання документів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч.4 ст.45. Закону України «Про акціонерні товариства».

 

2.Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів та надання їм повноважень на підписання Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Головою Загальних зборів обрати -  Босенко Анатолія Віталійовича;

Секретарем  Загальних зборів обрати – Сидоренко Ларису Олексіївну.

Надати повноваження Голові Загальних зборів Босенко А.В. та Секретарю Загальних зборів Сидоренко Л.О. підписувати Протокол річних Загальних зборів акціонерів Товариства та в разі наявності всіх додатків до даного Протоколу.

 

3.Прийняття рішень з питань порядку  проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

Для забезпечення належної роботи, затвердити наступний регламент проведення Загальних зборів:

доповідь по питанням порядку денного – до 10 хв.;

виступаючим – до 5 хв.;

повторні виступи – до 3 хв.;

перерва для процедури голосування – до 10 хв.;

оголошення результатів голосування – до 5 хв.

Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється бюлетенями для голосування, які акціонери та їх представники отримують під час реєстрації.

Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів Голові Загальних зборів оголосити про їх закриття.

 

4.Розгляд  Звіту Правління Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління Товариства.

Проект рішення:

Звіт Правління Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити. Визнати діяльність Правління Товариства в 2018 році задовільною.

 

5.Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства про виконану роботу за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про виконану роботу за 2018 рік прийняти до відома та затвердити. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2018 році задовільною.

 

6.Затвердження  Звіту та Висновків  незалежного аудитора (аудиторської фірми) про  перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту аудитора.

Проект рішення:

Звіт незалежного аудитора (аудиторської фірми) про перевірку фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити. Затвердити Висновки незалежного аудитора (аудиторської фірми).

 

7. Розгляд Висновку зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2018 рік та  затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

 1. Прийняти до відома Висновок зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2018 рік;   

 2. Затвердити заходи за результатами розгляду Висновку, а саме:

рекомендувати управлінському персоналу Товариства посилити внутрішній контроль за фінансовою діяльністю Товариства;

посилити контроль за своєчасним погашенням дебіторської заборгованості Товариства.

 

8.Затвердження річного Звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний Звіт Товариства за 2018р., який включає: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2018р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018р., Звіт про власний капітал за 2018р., Звіт про рух грошових коштів за 2018р. та Примітки до річної фінансової звітності за 2018р.

 

9.  Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками 2018 року.

Проект рішення:

Затвердити розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками  2018 року:

Дивіденди акціонерам Товариства за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати. Відповідно до норм діючого законодавства України та Статуту ПрАТ «ПЛАСТ» збільшити Резервний  капітал Товариства, шляхом відрахування від суми чистого прибутку 169 тис.грн. 5% - в  сумі 8 тис.грн.

Решту чистого прибутку,  в сумі 161 тис.грн., залишити нерозподіленим з метою направлення його на розвиток виробництва.

 

10. Дострокове припинення повноважень Голови Правління та члена Правління Приватного акціонерного товариства «ПЛАСТ».

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження Голови Правління Приватного акціонерного товариства «ПЛАСТ» Рибчича Михайла Йосифовича та члена Правління Бакуменко Владислава В’ячеславовича.

 

11.Обрання Голови Правління Приватного акціонерного товариства «ПЛАСТ».

Проект рішення:

Обрати Головою Правління Приватного акціонерного товариства «ПЛАСТ» Бакуменко Владислава В’ячеславовича строком на 3 роки.

Кількісний склад Правління залишити в складі з 4 (чотирьох) осіб. До складу Правління входять Голова Правління та члени Правління. Внести відповідні зміни до Статуту Товариства.

 

12.Про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «ПЛАСТ», шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення особи, яка уповноважується  на підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення його державної реєстрації, а також для здійснення будь-яких інших реєстраційних дій, що можуть стосуватися  питань цього порядку денного.

 Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «ПЛАСТ», які пов’язані з приведенням положень Статуту у відповідність до чинного законодавства України у зв’язку з набранням чинності останніх змін до Закону України «Про акціонерні товариства», інших законів та нормативних актів, та іншими змінами, шляхом викладення Статуту у новій редакції.

Затвердити  нову редакцію Статут Приватного акціонерного товариства «ПЛАСТ». Надати повноваження Голові Правління Товариства на підписання Статуту Товариства у новій редакції відповідно до чинного законодавства України. Уповноважити Голову Правління Товариства особисто або через представника за довіреністю,  забезпечити подання документів для здійснення  в установленому законодавством порядку державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій  рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, а також для здійснення будь-яких інших реєстраційних дій, що можуть стосуватися питань цього порядку денного.

 

13.Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ПЛАСТ», шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Положення про  Наглядову раду. Уповноваження осіб на підписання нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ПЛАСТ», шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення  про Наглядову раду Товариства. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписувати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

 

14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення та надання повноважень посадовим особам Товариства на укладення таких правочинів.

Проект рішення:     

Попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з іншими суб’єктами           господарювання протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, ринкова вартість  яких становить  від 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме – 1 000 000 000,00 (один мільярд гривень) або її еквівалент в іноземній валюті за   офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

Відомості щодо правочинів (їх характер) стосується:

·         реалізації видобутої продукції на ділянках надр підприємства;

·         будівництва свердловин та капітального ремонту свердловин;

·         правочинів  щодо отримання позик, кредитів;

·         правочинів пов’язаних з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним договорам, укладеним Товариством або іншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки, тощо);

·         правочинів щодо розпорядження  нерухомим та рухомим майном, а саме: відчуження (купівлі-продажу, міни, оренди (суборенди), позики, застави, та/або майнового поручительства, та/або про сумісну діяльність стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства в цілому та/або частинами, включно, але не обмежуючись, будівель, споруд, землі, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів, матеріалів, відходів, майнових прав і обов’язків та інших об’єктів;

·         правочинів щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб’єктах господарювання.

Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо визначення (узгодження) істотних умов зазначених вище значних правочинів (їх характеру), відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення.

Уповноважити Голову Правління Товариства з правом передоручення на укладення та підписання таких значних правочинів відповідно до визначених (узгоджених) Наглядовою радою їх істотних умов.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» – http://www.plast.emitents.net.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:           

Від дати надіслання  повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства  до дати проведення Загальних зборів акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для підготовки Загальних зборів та прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства: 08800, Київська обл., Миронівський р-н, місто Миронівка, вул. Соборності, буд. 48 (кімната № 5 третій поверх) у робочі дні з понеділка по четвер (включно) з 8-00 до 17-00 годин (в п’ятницю з 8-00 до 15-00), обідня перерва з 12.00 до 12.36 години, в день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Сидоренко Лариса Олексіївна – член Правління Товариства. Довідки за телефоном: 0532 610300, 0532 678802.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей  36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Акціонери  мають право ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для підготовки  Загальних зборів та прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, а також в день проведення Загальних зборів у порядку зазначеному в цьому Повідомленні вище.

Акціонери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями до початку Загальних зборів, та отримати письмові відповіді щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Акціонери мають право вносити  пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів  не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції подаються на адресу за місцезнаходженням Товариства в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозицій до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та /або класу акцій, що належить кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.           

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

Для участі у Загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт (або інший документ, що посвідчує (ідентифікує) особу), для представника акціонера, крім паспорта (або іншого документу, що посвідчує (ідентифікує) особу)  – довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами діючого законодавства  України.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Участь у Загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування  на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів станом на «07» березня 2019 року:

загальна кількість простих іменних акцій – 8002133 шт.,

загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 8002133 шт.

 

 

Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2018 рік

 

Попередній 2017 рік

Усього активів

355 057

303 214

Основні засоби (за залишковою вартістю)

64 405

73 776

Запаси

59 620

58 632

Сумарна дебіторська заборгованість

163 926

104 517

Гроші та їх еквіваленти

295

293

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

82 539

89 510

Власний капітал

175 834

182 805

Зареєстрований ( пайовий/статутний капітал)

80 021

80 021

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

3 204

Поточні зобов’язання і забезпечення

179 223

117 205

Чистий фінансовий результат:  прибуток (збиток)

 169

3  341

Середньорічна кількість акцій (шт.)

8 002 133

8 002 133

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,02

0,42

                                                                                                           Наглядова Рада ПрАТ «ПЛАСТ»