Дата розміщення:  14.03.2019 13:01:01
Дата здійснення дії: 19.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Металургтрансремонт"
Код за ЄДРПОУ:  05509858
Текст повідомлення: 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів  приватного акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ»

Місцезнаходження товариства: Україна, 49051, м. Дніпро, вул. Олександра Оцупи , буд. 4

 

Шановні акціонери!

ПрАТ «Металургтрансремонт» повідомляє Вас, що 19 квітня 2019 року об 12.00 годині за адресою: Україна, 49051, м. Дніпро, вул. Олександра Оцупи, буд 4, III поверх, актова зала,  відбудуться річні загальні збори.

            Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах 19 квітня 2019 року буде здійснюватися з 10.00 год. до 11.45 год. 19 квітня 2019 року за адресою: Україна, 49051, м. Дніпро, вул. Олександра Оцупи, буд 4, III поверх, актова зала.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення  загальних зборів акціонерного товариства, тобто на 24 годину 15 квітня 2019 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних  загальних зборів ПрАТ «Металургтрансремонт»

19 квітня 2019 року у складі: Рижов Сергій Іванович,Берзон Юрій Львович,

 Мінчук Оксана Анатоліївна.       

2.Обрання  голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: Обрати головою зборів - Смоленську Рімму Львівну,

 секретарем зборів  - Баранцову Ніну Миколаївну.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.

Проект рішення: Надати  доповідачам по всім питанням порядку денного до 10 хвилин,

 виступаючим – до 5 хвилин, відповідачам на  запитання до 10 хвилин. Перерва по мірі

 необхідності, але не раніше 2-х годин праці.

4. Розгляд звіту Правління ПрАТ «Металургтрансремонт » за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Визнати роботу Правління  ПрАТ «Металургтрансремонт » у 2018 році задовільною.

5. Розгляд звіту Наглядової ради  ПрАТ «Металургтрансремонт » за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Металургтрансремонт » у 2018 році задовільною.

 6. Розгляд звіту Ревізійної комісії з річного звіту товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками  розгляду звіту і висновку Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити  звіт та висновок Ревізійної комісії за 2018 рік                       

   7. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2018 рік.

Проект рішення:Затвердити річний звіт  ПрАТ «Металургтрансремонт»  за 2018 рік.

8. Розподіл прибутку за 2018 рік.

Проект рішення: Встановити, що чистий прибуток за 2018 рік в сумі 3429,0 тис. грн. розподіляється за такими напрямками: а) до фонду дивідендів – 924,3 тис. грн.; б) на поповнення власних оборотних коштів – 2504,7 тис. грн.

9. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками 2018 року.

Проект рішення: Затвердити розмір дивідендів за підсумками 2018 року в сумі 0,06 грн. на 1 акцію із загальною сумою фонду дивідендів  924,3 тис. грн. Нарахування провести  з розрахунку на кожну належну акціонеру акцію станом на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Виплату здійснити грошовими коштами безпосередньо акціонерам шляхом переказу коштів на банківські рахунки або поштовим переказом на адресу акціонера, інформація про яку зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

10. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Металургтрансремонт » в 2019 році.

Проект рішення: Затвердити програму розвитку ПрАТ «Металургтрансремонт » на 2019 рік. Визнати основними напрямками діяльності  в 2019 році виконання ремонту залізничного рухомого складу та його агрегатів, ремонту  і технічне обслуговування двигунів і турбін, виробництво запасних частин і нестандартного обладнання.

11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша 50 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2018 рік.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша 50 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2018 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 55 000 тис. грн., а саме:

 - укладання договорів (контрактів) на виконання послуг з капітального ремонту залізничного рухомого складу та його агрегатів, ремонту  і технічне обслуговування двигунів і турбін для потреб промислових підприємств та інших споживачів , в тому числі за результатами тендерів;

 - укладання договорів куплі-продажу основних засобів та комплексів нежитлових будівель.

Надати  голові правління   ПрАТ «Металургтрансремонт»  -  повноваження вчиняти такі правочини.

            Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів – www.mettransrem.dp.ua.

            Під час підготовки до загальних зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні до 19 квітня 2019 року з понеділка по п’ятницю  з 7.50 год. до 16.20 год., (обідня перерва з 11.30 год. до 12.00 год.) за адресою: Україна, 49051, м. Дніпро, вул. Олександра Оцупа, буд. 4, III поверх заводоуправління ПрАТ «Металургтрансремонт», кабінет наглядової ради. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами посадова особа – голова наглядової ради Смоленська Рімма Львівна. 19 квітня 2019 року ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах і  проведення зборів Товариства.

Права, надані акціонерам згідно вимог статей 36 і 38 Закону України «Про акціонерні товариства», можуть бути використані за місцезнаходженням Товариства: Україна, м. Дніпро, вул. Олександра Оцупа, буд. 4, III поверх заводоуправління ПрАТ «Металургтрансремонт», кабінет наглядової ради, тел. 056-794-34-01. Строк використання таких прав: від дати відправлення повідомлення про загальні збори до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо порядку денного зборів вносяться в письмовій формі за місцезнаходженням Товариства згідно з вимогами ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або документ, який його замінює, а представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу представника та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Участь у голосуванні на загальних зборах здійснюється акціонерами та їх представниками відповідно до ст. 39, ст.ст. 42-43 Закону України «Про акціонерні товариства». Звертаємо вашу увагу, у разі якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в інший депозитарній установі, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента (в т.ч. на загальних зборах акціонерів).

Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Металургтрансремонт», складеному станом на 11.03.2019 р., загальна кількість простих іменних акцій складає 15404904 шт., кількість голосуючих акцій  складає

14893389 шт.

 Телефон для довідок: (056) 794 34 01 Смоленська Рімма Львівна

 

Основні показники фінансово- господарської діяльності Товариства

(тис. грн.)

Найменування показника

2018 рік

2017 рік

Усього активів

60676

49514

Основні засоби

9073

9158

Запаси

18338

12099

Сумарна дебіторська заборгованість

29054

26224

Грошові кошти та їх еквіваленти

2528

1001

Нерозподілений прибуток

16720

13907

Власний капітал

38375

35562

Статутний капітал

3851

3851

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

22301

13952

Чистий прибуток (збиток)

3429

2413

Середньорічна кількість акцій (шт.)

15404904

15404904

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,22259

0,15664

 

Наглядова рада ПрАТ «Металургтрансремонт»