Дата розміщення:  14.03.2019 13:05:01
Дата здійснення дії: 22.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації"
Код за ЄДРПОУ:  01128498
Текст повідомлення: 

 

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства

«Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»

(код ЄДРПОУ 01128498, місцезнаходження 03151, м. Київ,пр-т Повітрофлотський, 94А)

 

Повідомляємо, що «22» квітня 2019 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: 03179, м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек», приміщення «Клуб-їдальня співдружності «Артек - Лісовий», відбудуться річні Загальні збори акціонерів (далі - Збори) Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»  (далі – Товариство).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

«Обрати лічильну комісію на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 22.04.2019р. - у наступному складі: Єрмолаєв В.А.(голова лічильної комісії), Уруська С.Є., Міщенко О.М. (члени лічильної комісії)».

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

«Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів:

1)розгляд питань проводиться у черговості, визначеній відповідно до порядку денного, затвердженого Наглядовою радою;

2) голосування по всім питанням порядку денного, проводиться іменними бюлетенями для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос;

3) голосування проводиться бюлетенями, засвідченими в порядку та способом, передбаченому Статутом Товариства.

4) основна доповідь – до 10 хвилин;

5) співдоповідь – до 5 хвилин;

6) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

7) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

8) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

9) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.»

3.Звіт Наглядової ради  Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

 «Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2018 рік.».

4.  Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2018 рік.».

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.»

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

«1. Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2018 році в розмірі  4 687 401,73 грн.

2. Частину чистого прибутку в розмірі 234 370,09 гривень (двісті тридцять чотири тисячі триста сімдесят гривень 09 копійок) направити на формування Резервного капіталу Товариства.

  1. . Частину чистого прибутку в розмірі 4 453 031,64 гривень (чотири мільйони чотириста п`ятдесят три тисячі тридцять одна гривня )  64 копійки залишити нерозподіленим.

7. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» протягом одного року, з дати прийняття Загальними зборами ПрАТ «ДЕЗ №20ЦА» такого рішення.   

Проект рішення:

«Схвалити укладений між ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» та ТОВ «АКЦЕНТ ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 40935166) Договір про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики) №1212-6 від 12.12.2018р., предметом якого є надання ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, в межах загальної суми, що становить 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) грн. 00 коп. 

8. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

«Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством  протягом одного року з дати прийняття цього рішення,  в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних ділянок), договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов’язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 45 000 000 (сорок п’ять мільйонів) гривень 00 коп.»

9.Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством  значних правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

«Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної діяльності не більше одного року з дати прийняття цього рішення, а саме правочини, що стосуються операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства, зокрема, але не обмежуючись: правочини щодо страхування майна, правочини з цінними паперами (акціями, облігаціями, векселями і т.ін.), кредитні правочини, правочини щодо забезпечення виконання кредитних зобов’язань, на суму більше 10% (по кожному правочину) вартості активів Товариства  за даними останньої річної фінансової звітності».

10. Про надання повноважень на укладання значних правочинів та значних правочинів із заінтересованістю на вчинення яких надана попередня згода.

Проект рішення:

 «Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів та значних правочинів із заінтересованістю на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів»

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

64565

59508

Основні засоби (за залишковою вартістю)

37790

38224

Запаси

803

930

Сумарна дебіторська заборгованість

25356

19664

Грошові кошти та їх еквіваленти

345

391

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

15290

10603

Власний капітал

58954

54267

 Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

10086

10086

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

5611

5241

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

4687

2474

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1008648150

1008648150

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,00465

0,00245

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – станом на 24 год. 00 хв. «16» квітня 2019 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах відбудеться за місцем їх проведення у день проведення Зборів. Початок реєстрації акціонерів - 11 година 00 хвилин, закінчення реєстрації - 11 година 55 хвилин.

Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - довіреність, засвідчену згідно з вимогами чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Пархомова Ірина В’ячеславівна, юрист Лой Ігор Петрович. Телефон для довідок: (044) 246-99-66.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів та/або після отримання повідомлення про проведення Зборів акціонери мають право:

1. Ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, до дати проведення Зборів здійснюється за місцезнаходженням Товариства (приймальня) за письмовою заявою на ім’я Генерального директора Пархомової І.В. у робочі дні з 10-00 до 15-00 год., а також в день проведення Зборів у місці їх проведення.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, Акціонер має надіслати заяву цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства або надати заяву особисто (в особі представника за довіреністю), яка повинна містити:

  • П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера;
  • Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій;
  • Перелік матеріалів з якими акціонер бажає ознайомитись під час підготовки до Зборів.

До заяви обов’язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання заяви.

2. Отримати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Зборів до початку  Зборів.

Для отримання письмової відповіді щодо питань включених до порядку денного Зборів до початку Зборів акціонер має надіслати письмовий запит цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства або надати запит особисто (в особі представника за довіреністю), який повинен містити:

  • П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера;
  • Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій;
  • Запитувану інформацію щодо питань, включених до порядку денного Зборів.

До запиту обов’язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання запиту.

3. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для реєстрації та участі у Зборах акціонеру необхідно надати документ, що посвідчує особу. Відомості документу, що посвідчує особу акціонера мають відповідати відомостям про такий документ, які зазначені у переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах. Представнику акціонера необхідно надати довіреність з відповідними повноваженнями від акціонера, посвідчену згідно з вимогами чинного законодавства та документ, що посвідчує особу представника акціонера.

 

Порядок участі та голосування на Зборах за довіреністю:

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою в порядку визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або нотаріально засвідчена копія, яка залишаться в матеріалах Зборів.

Довіреність на право участі на голосуванні на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, а саме станом на 04.03.2019 року, загальна кількість акцій становить 1 008 648 150 штук, кількість голосуючих акцій становить 912 461 610  штук.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Зборів: http://avia20.com.ua

 

 

Наглядова рада Товариства