Дата розміщення:  14.03.2019 13:11:01
Дата здійснення дії: 30.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛАКС"
Код за ЄДРПОУ:  22648813
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛАКС"

(код за ЄДРПОУ 22648813, місцезнаходження: 61070 , м. Харків, вул. Академіка Проскури, б. 1  корп. 12) 

повідомляє про проведення чергових Річних загальних зборів акціонерів,

які  відбудуться 30 квітня 2019 р. о 13:00 год за адресою:  

61070, м.Харків, вул.Академіка Проскури, б.1, корп.12 (2 поверх, кабінет 202, зал засідань)

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів з 12:15 до 12:45 год.  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ:     

1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.

Проект рішення:

Обрати головою лічильної комісії – Чумака Миколу Борисовича, членом – Щоголева Дмитра Олександровича. Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів акціонерів.

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати головою зборів – Кольчіка Дмитра Сергійовича, секретарем – Кобзєва Валерія Олексійовича.

3. Про порядок проведення загальних зборів. 

Проект рішення:

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів: доповідачі – до 10 хв., співдоповідачі – до 5 хв., відповіді на питання – до 5 хв., питання задавати в усній або письмовій формі. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів.

Проект рішення:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування шляхом проставляння печатки підприємства на кожному аркуші бюлетеня.

5. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2018 р. 

Проект рішення:

Звіт Генерального директора товариства про результати діяльності за 2018 рік - затвердити. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

6. Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік - затвердити. Роботу Ревізора визнати задовільною.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Річний звіт Товариства та баланс за 2018 рік затвердити.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

На виплату дивідендів направити 5 000 000 (п’ять мільйонів) грн. 00 коп. Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам.

Прибуток, отриманий у 2018 році, який залишиться після виплати дивідендів направити на розвиток Товариства.

9. Попереднє схвалення значних правочинів та надання згоди на укладення Товариством кредитного договору з АТ «ОТП Банк» або з АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Проект рішення:

Попередньо схвалити значні правочини, що можуть вчинятися Товариством, за якими ринкова вартість майна, робіт або послуг, що будуть їх предметом, становитиме 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, та які мають характер кредитних ( в т.ч. кредитні договори) та/або постачання та/або виконання робіт (надання послуг) із граничною сукупною вартістю таких правочинів в розмірі 100 (сто) мільйонів гривень. Зазначені значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дати цих загальних зборів, тобто до 30.04.2020 року.

Надати повноваження генеральному директору Товариства Кольчік Ірині Йосипівні на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів, які попередньо схвалені цими загальними зборами, з правом самостійно визначати їх умови, а також на укладання будь-яких договорів про внесення змін/додаткових угод до вищезазначених значних правочинів.

Попередньо схвалити та надати згоду на укладення Товариством значних правочинів з АТ «ОТП Банк» та/або з АТ «Райффайзен Банк Аваль» а саме договорів про надання банківських послуг (надалі – «Договори») щодо отримання Товариством в АТ «ОТП Банк» та/або в АТ «Райффайзен Банк Аваль» кредитної лінії та, за необхідності, інших банківських послуг, із генеральним лімітом банківських послуг в загальній сумі до 20 000 000,00 (двадцяти мільйонів) гривень строком не більше ніж на 36 (тридцять шість) місяців.
Надати повноваження генеральному директору Товариства Кольчік Ірині Йосипівні на укладання та підписання від імені Товариства з АТ «ОТП Банк» та/або зазначених Договорів з правом самостійно визначати інші їх умови (в тому числі погоджувати розмір процентної ставки за користування кредитом), а також будь-яких договорів про внесення змін до зазначених Договорів на умовах, що не суперечать вищенаведеним. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

71877

60702

Основні засоби (за залишковою вартістю)

4803

4212

Запаси

13714

11566

Сумарна дебіторська заборгованість

28495

21986

Гроші та їх еквіваленти

18454

18013

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

41554

41441

Власний капітал

41707

41594

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1

1

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

30170

19108

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

5113

8210

Середньорічна кількість акцій (шт.)

800

800

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (тис.грн)

6,39

10,26

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 23 квітня 2019 року, за три робочі дні до дня проведення зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного –  http://elaks.in.ua/page/reports .

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів в порядку, передбаченому статтею 36 ЗУ «Про акціонерні товариства», за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, б. 1 корп. 12, 2 поверх, каб. 206 з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 17-40 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор Кольчік І.Й.          

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів відповідно до вимог статті 38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів – паспорт або інший документ що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних зборах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Тел. для довідок:  (057) 760-42-79    

Генеральний директор ПрАТ «ЕЛАКС»                                                                                          І.Й. Кольчік