Дата розміщення:  14.03.2019 13:29:02
Дата здійснення дії: 19.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"
Код за ЄДРПОУ:  36184092
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення

річних Загальних зборів акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

       Акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (місцезнаходження 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44),  надалі – Товариство,  відповідно до ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться 19 квітня 2019 року о  11-00 за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, офісний центр «Горизонт», 1-й поверх, офіс АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», конференц-зал.

       Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах 10-00, закінчення 10-45.

       Для реєстрації акціонеру (представнику акціонера) Товариства необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує його особу. Крім того, повноваження представника, який є посадовою особою акціонера Товариства, на участь та голосування на Загальних зборах повинні бути підтверджені оригіналами або засвідченими копіями або витягами з установчих документів та документами, що підтверджують призначення (обрання) такої особи та її повноваження діяти від імені акціонера Товариства без довіреності. Будь-який інший представник акціонера Товариства повинен мати належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах.

       Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

15 квітня 2019 року.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

1. Про обрання Лічильної комісії АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

2. Про обрання Голови та Секретаря зборів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

3. Про розгляд звіту Правління за 2018 рік, прийняття рішень  та затвердження заходів за результатами його розгляду, затвердження річного звіту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та основних напрямків діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 2019 рік, про розподіл прибутку та збитків АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

4. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту про діяльність АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у 2018 році та затвердження заходів за результатами його розгляду, про затвердження звіту та висновків Ревізора за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора

5. Про розгляд звіту Біржової ради за 2018 рік, прийняття рішень та затвердження заходів за результатами його розгляду

6. Про припинення повноважень Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

7. Про обрання Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

8.Про обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

9. Про обрання та припинення повноважень  Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

 

Проекти рішень з питань,

включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства

 (крім кумулятивного голосування):

Проект рішення з питання першого «Про обрання Лічильної комісії АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

1.Обрати Лічильну комісію у кількості двох  осіб. 

2.Головою Лічильної комісії обрати Ткач Олександра Володимировича, членом Лічильної комісії обрати Кравченко Оксану Олександрівну.

3. Встановити термін дії повноважень цієї Лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення Загальних зборів акціонерів Біржі.

 

Проект рішення з питання  другого «Про обрання Голови та Секретаря зборів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА». 

Головою Зборів обрати Сухорукова Олексія Валерійовича, а Секретарем Зборів – Чернюк Маріанну Петрівну.

Проект рішення з питання третього «Про розгляд звіту Правління за 2018 рік, прийняття рішень  та затвердження заходів за результатами його розгляду, затвердження річного звіту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та основних напрямків діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 2019 рік, про розподіл прибутку та збитків АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

1.Звіт Правління прийняти до відома. Визнати організаційно-адміністративну роботу Правління і Голови  Правління  задовільною.

2. Затвердити річний звіт АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

3. Затвердити основні напрямки діяльності  АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 2019 рік.

4. У зв’язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у 2018 році, розподіл прибутку не здійснюється.

 

Проект рішення з питання  четвертого «Про розгляд висновків зовнішнього аудиту про діяльність АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у 2018 році та затвердження заходів за результатами його розгляду, про затвердження звіту та висновків Ревізора за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора».

1.Висновок незалежного аудитора  щодо фінансово-господарської діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2018 рік прийняти до відома.

2.Затвердили звіт та висновки Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2018 рік.

3.Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2018 рік.

4. Роботу Ревізійної комісії АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» в 2018 році визнати задовільною.

 

Проект рішення з питання п’ятого «Про розгляд звіту Біржової ради за 2018 рік, прийняття рішень  та затвердження заходів за результатами його розгляду».

1.Звіт Біржової ради  АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» прийняти до відома.

2.Роботу Біржової ради у 2018 році визнати задовільною.

 

Проект рішення з питання шостого «Про припинення повноважень Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

1.Припинити повноваження Голови та членів Біржової ради.

2.Вважати повноваження Голови та членів Біржової ради припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

 

Проект рішення з питання сьомого «Про обрання Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

Обрання членів Біржової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства.

 

Проект рішення з питання восьмого «Про обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»*.

Обрання Голови та членів Правління здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства.

 

Проект рішення з питання дев’ятого «Про обрання та припинення повноважень Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»*

 Обрання Ревізора здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства.

 

Пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства вносяться відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

Адреса веб-сайту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація передбачена Законом України «Про акціонерні товариства»: www.ux.ua.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери або їх уповноважені представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, починаючи з дня надіслання акціонерам цього повідомлення, і закінчуючи днем проведення Загальних зборів, у робочі дні та робочий час за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, офісний центр «Горизонт», 1-й поверх, офіс АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА». Посадова особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» Комісаров Є.А.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.  Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Біржової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Біржової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Відповідно до статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонер має право призначити свого представника (представників) для участі у Загальних зборах, який здійснюватиме свої повноваження на підставі довіреності, виданої акціонером.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана акціонером-фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені акціонера-юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати (розподілити голоси під час кумулятивного голосування). Під час голосування на Загальних зборах представник акціонера повинен голосувати саме так, як передбачено завданням на голосування. Якщо довіреність не містить завдання на голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

          Станом на 01 березня 2019 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 19 квітня 2019 року Загальних зборів) загальна кількість простих іменних акцій становить 25 000 (двадцять п’ять тисяч) штук та загальна кількість голосуючих простих іменних акцій становить 25 000 (двадцять п’ять тисяч) штук.

         Довідки за телефоном: 044 495 74 74

 

 

 

 

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

26 734

46 931

Основні засоби (за залишковою вартістю)

593

1 108

Запаси

35

27

Сумарна дебіторська заборгованість

1 190

988

Поточні фінансові інвестиції

11 119

0

Гроші та їх еквіваленти

6 413

38 386

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(1 135)

748

Власний капітал

25 346

27 392

Зареєстрований статутний капітал

25 000

25 000

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

1 388

19 539

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(1 883)

(2 735)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

25 000

25 000