Дата розміщення:  14.03.2019 13:33:01
Дата здійснення дії: 18.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Верхньодніпровський машинобудівний завод"
Код за ЄДРПОУ:  05749336
Текст повідомлення: 

До уваги акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«Верхньодніпровський машинобудівний  завод»

Наглядова рада ПрАТ «ВМЗ» (далі Товариство), ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 05749336, місцезнаходження якого: 51600,  Дніпропетровська  обл.,  м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів по результатам фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ВМЗ» за 2018 рік, які відбудуться: 18 квітня 2019 року об 11-30 за адресою: 51600,  Дніпропетровська  обл.,  м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23, конференц-зал. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах буде проводитись за  адресою проведення  зборів 18 квітня 2019 року  з  10-45 до 11-20.

ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1   Обрання лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

 

 Обрати лічильну комісію загальних зборів з числа працівників ПрАТ «ВМЗ" у складі:

Голова лічильної комісії –  Бердник Майя Вікторівна, 

Члени лічильної комісії:  - Ваган Ольга  Олексіївна; 

                                                      -  Земляна Наталія Олександрівна.

Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання  та до  моменту оголошення  про закінчення загальних зборів акціонерів Товариства.      

Підрахунок голосів за результатами голосування з даного питання здійснює тимчасова лічильна комісія, яка сформована відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (рішення від  27  лютого  2019 р.)   

 1.    Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства

Обрати Головою Загальних зборів Товариства –генерального директора Латиша Олександра Миколайовича, секретарем Загальних зборів Товариства -  Дудіч Любов Іванівну.

3. Звіт Виконавчої дирекції та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчої дирекції.

Затвердити звіт Виконавчої дирекції про роботу Товариства за 2018 рік

4.  Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік. 

 1.    Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновки про роботу Товариства за 2018 рік.

 1.    Затвердження річного звіту Товариства.

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

 1.    Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»

 

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік:

Чистий прибуток Товариства за 2018 рік  у розмірі  27 985 000,00 (двадцять сім мільйонів дев’ятсот вісімдесят п’ять тисяч) гривень 00 коп. розподілити наступним чином:

 • залишити  нерозподіленим прибуток, відобразив в балансі, як нерозподілений прибуток  11 500 000,00 грн.;
 • направити на розвиток, розширення виробництва, модернізацію обладнання 12 479 490,00 грн.;
 • направити на виплату дивідендів   4 005 510 грн.; нарахувати та виплатити дивіденди акціонерам товариства  з розрахунку на одну іменну акцію в розмірі  - 0,15 грн.(нуль гривень п’ятнадцять  копійок)
 1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, які зокрема, але не виключно,  передбачають приведення окремих положень Статуту  у  відповідності до змін у діючому законодавстві України.

2. Затвердити Статут ПрАТ «ВМЗ» із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції.

3. Уповноважити  Генерального  директора приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський машинобудівний завод»  підписати  Статут  ПрАТ «ВМЗ» в  новій  редакції.  

4. Доручити Генеральному директору Товариства або іншій уповноваженій ним особі здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

 1. Внесення змін та доповнень до Положень ПрАТ «ВМЗ»: про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчу Дирекцію та Ревізійну комісію  та затвердження їх в новій редакції.

Внести зміни та доповнення до Положень ПрАТ «ВМЗ»: про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчу Дирекцію та Ревізійну комісію  та затвердити їх в новій редакції.

 

 1.        Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради

Припинити повноваження Голови та  членів Наглядової ради ПрАТ «ВМЗ»:

 • Лазарева Л.В.
 • Распорського В.П.
 • Распорського  А.В.
 • Лебедєвої А. П.
 • Червоного А.В.

Вважати повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ВМЗ» такими, що втрачають  чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

 1. Про обрання членів Наглядової Ради, голови та секретаря з їх числа.

Обрання членів Наглядової ради Товариства, голови та секретаря з їх числа, здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Повноваження членів Наглядової Ради, голови та секретаря дійсні з моменту їх  обрання загальними зборами

 1. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи уповноваженої на підписання договорів/контрактів з членами Наглядової ради

Виконання обов’язків  голови  Наглядової Ради здійснювати за цивільно-правовим договором на безоплатній основі.

Виконання обов’язків  секретаря Наглядової Ради здійснювати за  трудовим договором, у відповідності до законодавства України, затвердити умови  трудових договорів. Встановити за виконання обов’язків секретаря Наглядової ради щомісячну  винагороду 30 000,00  (тридцять тисяч  гривень) грн.00 коп.

 

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з іншими членами Наглядової ради Товариства. Встановити  виконання обов’язків  обраними  членами  Наглядової ради   Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

 

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ВМЗ»  у встановленому законодавством  України порядку укласти та підписати договори між ПрАТ «ВМЗ» та  членами Наглядової ради.

 1.   Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства

Припинити повноваження Голови  та  членів Ревізійної комісії ПрАТ «ВМЗ»:

 • Губа Інни Олександрівни;
 • Оксенюк Тетяна Олексіївна;
 • Пономаренко Галини Миколаївни

Вважати повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії  ПрАТ «ВМЗ» такими, що втрачають  чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

 1.   Про обрання членів Ревізійної комісії та голови з їх числа

 

Обрання членів Ревізійної комісії  Товариства,  голови з їх числа, здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Повноваження членів  Ревізійної комісії дійсні з моменту їх обрання загальними зборами.

 1.  Про затвердження умов

                    цивільно-правових або

                    трудових договорів (контрактів)

                    з членами Ревізійної комісії

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Визначити, що члени Ревізійної комісії здійснюють свою діяльність на безоплатній основі.

Уповноважити Голову Наглядової ради  на укладання та підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

 1. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Прийняти  рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому числі, але не обмежуючись: договори на поставку, закупівлю товарів, сировини, обладнання, договори підряду, виконання робіт, договори реалізації продукції, оренди, з ринковою вартістю майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, від 10 відсотків, становить 25 і більше  та 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчинятися Товариством, а гранична сукупна вартість  таких правочинів не повинна перевищувати 900 000 000,00 грн. (дев’ятсот мільйонів гривень) або їх еквівалент в іноземній валюті  в ході поточної господарської діяльності на протязі одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, з урахуванням вимог частини першої, другої та третьої ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» з наданням права підпису їх Генеральному директору Товариства (виконуючому його обов’язки), після письмового підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди  на їх вчинення.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Генеральному директору Товариства повноваження щодо підписання вказаних правочинів після отримання письмового підтвердження від Наглядової ради.

Для укладання та виконання значних правочинів, укладання яких було  схвалено Загальними зборами відповідно до цього рішення  та підтверджене письмовою згодою Наглядової ради на їх вчинення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів товариства.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

 Згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право:

 • вносити пропозиції за 20 днів до проведення загальних зборів щодо питань, включених до проекту порядку денного, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше, ніж на 7 днів;
 • до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

 

       Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 12 квітня 2019 року.

       Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства в робочі дні у відділі кадрів, який знаходиться за адресою товариства  з 9-00 до 12-00, а в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення.

       Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами – член виконавчої дирекції,головний бухгалтер ПрАТ «ВМЗ» Бєлашова Ольга Іванівна.  Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена Законом України «Про акціонерні товариства),- www.vmz.com.ua.

 Вимоги щодо публікації  повідомлення про проведення загальних зборів не передбачені  та не здійснюється у відповідності  до чинного законодавства України.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

65923

68760

Основні засоби (за залишковою вартістю)

5830

6740

Запаси

20903

30851

Сумарна дебіторська заборгованість

14293

17229

Гроші та їх еквіваленти

24890

13910

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

42704

21966

Власний капітал

57468

36730

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

9346

9346

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1709

922

Поточні зобов'язання і забезпечення

6746

31108

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

27985

14736

Середньорічна кількість акцій (шт.)

26703399

26703399

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

1,04799

0,55184

 

 

Телефон для довідок: (05658) 6-02-21

Наглядова рада ПрАТ «ВМЗ»