Дата розміщення:  14.03.2019 13:35:01
Дата здійснення дії: 14.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Львів-Авто"
Код за ЄДРПОУ:  03112892
Текст повідомлення: 

                                                           Шановні акціонери!

            Приватне акціонерне товариство «Львів-Авто» (надалі - Товариство), місцезнаходження якого м.Львів, вул.Городоцька, 282 за рішенням Наглядової ради Товариства від 12.03.2019 року повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства  на 18 квітня 2019 року о 10 год. 30 хв.за адресою: м.Львів, вул.Городоцька, 282а, другий поверх, кімната №1, з наступним порядком денним (переліком питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, що виносяться на голосування)

1. Обрання членів лічильної комісії.

Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства в складі 3(трьох) осіб, персонально:

1) голова лічильної комісії – Наконечна Марія Остапівна

2) секретар лічильної комісії — Софінська Ольга Миронівна;

3) член лічильної комісії — Думальський Ігор Олексійович.

2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства ( в т.ч. обрання Голови та секретаря зборів).

Головою зборів обрати Винярського Е.Й., Секретарем –Лесюка О.П

      Затвердити  регламент роботи щорічних загальних зборів акціонерів:

  - доповідь за порядком денним – до 15 хвилин.

  - виступи під час дебатів – до 5 хвилин.

  - зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин.

  - обговорення звітів – до 15 хвилин.

 Голосування з питання 10 порядку денного — кумулятивне бюлетенями; з інших питань - відкрите, бюлетенями.

3. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2018 рік затвердити. Діяльність Виконавчого органу Товариства - директора  визнати задовільною.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками  розгляду звіту.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до відома.   

                        Діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження  висновків за підсумками перевірки.

Звіт Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік  затвердити.

6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік.

Річний звіт та баланс Товариства за 201 рік станом на 31.12.2018 року з валютою балансу 10718 тисяч гривень затвердити.

7. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2018році.

Збиток в розмірі 74 тисячі гривень покрити за рахунок господарської діяльності Товариства  в майбутніх періодах.

8. Затвердження нової редакції положень про наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію(Ревізора) Товариства та інших внутрішніх документів.

            Затвердити нові редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товарства, Положення про Ревізійну комісію Товариства.

9.Відкликання (припинення повноважень)  Голови та членів     Ревізійної комісії.

             Відкликати Голову та членів  Ревізійної комісії.

10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Про затвердження умов     договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.

            До складу Ревізійної комісії Товариства терміном на три роки обрати : Головою Ревізійної комісії Товариства - п. Солтиса М.З., членами Ревізійної комісії Товариства-

пп. Шепеляк Х.М., Шеремету Т.Ю.

Затвердити умови договору з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом

 року.

          Схвалити попередньо укладення Товариством значних правочинів, які можуть бути вчинені протягом року з моменту проведення цих Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Львів-Авто»:

- Укладення кредитного договору з банком–кредитором для можливості залучення додаткових коштів в Товариство на суму до 9 000 000,00 грн. та необхідних для забезпечення цих кредитних зобов’язань договорів застави (іпотеки) та (або) договорів поруки в межах загальної максимально можливої суми до 16 000 000,00 грн.

-Укладення договорів поставки (купівлі-продажу) автомобілів (іншої техніки), запасних частин та матеріалів на суму до 10 000 000,00 грн.

-Укладення дилерських договорів та договорів, пов’язаних з виконанням цих дилерських договорів.

-Укладення правочинів щодо купівлі-продажу майна ПрАТ “Львів-Авто” на суму до 15000 000,00 грн. по кожному правочину.

-Укладення Договору Генпідряду по роботах, пов’язаних з закінчення незавершеного будівництва  за адресою : м.Львів, вул. Городоцька,282 на суму до 15 000 000,00 грн.

Погодити право Наглядової  Ради на прийняття рішень по укладенню цих правочинів.

 

            Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - 15 квітня 2019 р.

            Для реєстрації акціонера(його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

  • акціонеру - документ, що посвідчує особу (паспорт);
  • представнику (довіреній особі) - документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність оформлену згідно  законодавства України;
  • для юридичної особи  - витяг з рішення зборів засновників про призначення особи, якій надані повноваження голосувати на Загальних зборах акціонерів.

Акціонери (їх представники) мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів  акціонерів за місцем знаходження Товариства - м.Львів, вул.Городоцька, 282а, другий поверх, кімната №1, з 18 березня 2019  року  з 10:00 до 16:00 у робочі дні.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Директор Товариства  Винярський Олег Еміліянович.

Адреса веб-сайту - lvivavto.lvivport.com

Довідки за телефоном: 032 2950222.