Дата розміщення:  14.03.2019 13:41:01
Дата здійснення дії: 18.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш»
Код за ЄДРПОУ:  05669819
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

 

Приватне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш» (скорочено ПрАТ «Дніпровагонмаш»), код ЄДРПОУ 05669819, повідомляє  про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш».

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш». Місцезнаходження товариства: Україна, 51925, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Українська, буд. 4.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 18.04.2019 року о 10-00 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, пр. Аношкiна, буд. 142,  зал,  2 поверх.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах: 18.04.2019 року з 09-00 до 09-45 годин за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку  акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 12.04.2019 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

  1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати  лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш» у складі семи осіб: голова  лічильної комісії - Івашина Наталія Борисівна; члени лічильної комісії: Калашнік Світлана Василівна, Перекопська Катерина Володимирівна, Пономаренко Надія Петрівна, Плюта Вiкторiя Георгiївна, Тюріна Ганна Віталіївна, Якушенко Марина Юріївна.

1.2. Вважати повноваження голови та членів лічильної комісії такими, що втратять чинність та припинені  з моменту закриття  загальних зборів акціонерів ПрАТ  «Дніпровагонмаш», що відбулись 18.04.2019 року.

  1. Затвердження регламенту проведення  загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

2.1. Затвердити  наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш»:

- вступне слово – до 5 хвилин;

- для  доповідей по питанням порядку денного зборів – до 15 хвилин з кожного питання порядку денного зборів;

- для перших виступів у дебатах з питань порядку денного зборів – до 5 хвилин;

- для других виступів по тому ж питанню порядку денного зборів – до 3 хвилин;

- для  довідок і зауважень наприкінці роботи зборів – до 5 хвилин.

3. Затвердження річного звіту ПрАТ «Дніпровагонмаш» за 2018 рік та визначення основних напрямів діяльності  товариства на 2019 рік.

Проект рішення:

3.1. Затвердити річний звіт ПрАТ «Дніпровагонмаш» за 2018 рік.

3.2. Затвердити основні напрямки діяльності  ПрАТ «Дніпровагонмаш» на 2019 рік.

4. Затвердження річного звіту ДП «Стальзавод» за 2018 рік та визначення основних напрямів діяльності 
ДП «Стальзавод» на 2019 рік.

Проект рішення:

4.1. Затвердити річний звіт ДП «Стальзавод» за 2018 рік.

4.2. Затвердити основні напрямки діяльності ДП «Стальзавод» на 2019 рік.

5. Розгляд звіту наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш» за 2018 рік та  затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

5.1. Роботу наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш» в 2018 році визнати задовільною.

5.2. Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш» за 2018 рік. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звіту наглядової ради відсутня.

6. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш» за 2018 рік.

Проект рішення:

6.1. Роботу ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш» в 2018 році визнати задовільною.

6.2. Затвердити звіт ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш» за 2018 рік.

6.3. Затвердити висновок ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш» по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та фінансової  звітності ПрАТ «Дніпровагонмаш» за 2018 рік.

6.4. Затвердити висновок ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш» по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та фінансової  звітності ДП «Стальзавод» за 2018 рік.

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «Дніпровагонмаш» та   ДП «Стальзавод» за 2018 рік.

Проект рішення:

7.1. Прийняти до відома аудиторський висновок,  наданий ТОВ «IНСАЙДЕР», щодо фінансової звітності  ПрАТ «Дніпровагонмаш» за 2018 рік. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду висновку аудиторської фірми відсутня.

7.2. Прийняти до відома аудиторський висновок,  наданий ТОВ «IНСАЙДЕР», щодо фінансової звітності  ДП «Стальзавод» за 2018 рік.  Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду висновку аудиторської фірми відсутня.

7.3. Прийняти до відома аудиторський висновок,  наданий ТОВ «IНСАЙДЕР», щодо консолідованої фінансової звітності  ПрАТ «Дніпровагонмаш» за 2018 рік. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду висновку аудиторської фірми відсутня.

7.4. Затвердити річну фінансову звітність ПрАТ «Дніпровагонмаш»  за 2018 рік.

7.5. Затвердити річну фінансову звітність  ДП «Стальзавод» за 2018 рік.

7.6. Затвердити річну консолідовану фінансову звітність ПрАТ «Дніпровагонмаш»  за 2018 рік.

8. Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш», які відбулись 22.04.2009 року, з питання: «Затвердження порядку розподілу консолідованого прибутку  за підсумками роботи у 2008 році».

Проект рішення:

8.1. Внести зміни до рішення річних загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш», які відбулись 22.04.2009 року, з питання: «Затвердження порядку розподілу консолідованого прибутку  за підсумками роботи у 2008 році», а саме прибуток від участі в капіталі ДП «Стальзавод» за 2008 рік в розмірі 29968,5 тис. грн. не перераховувати ПрАТ «Дніпровагонмаш», відобразив в балансі ДП «Стальзавод», як нерозподілений прибуток.

9. Затвердження порядку розподілу нерозподіленого прибутку ДП «Стальзавод» за 2016 та 2017 роки.

Проект рішення:

9.1. Прибуток   ДП «Стальзавод» від участі в капіталі  за 2016 рік в розмірі 9279 тис. грн., щодо якого загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», що відбулись 20.04.2017 року, прийняли рішення не  перераховувати ПАТ «Дніпровагонмаш», відобразив  у балансі ДП «Стальзавод», як нерозподілений прибуток, спрямувати в розмірі 9279 тис. грн. на покриття збитків ДП «Стальзавод» минулих років.

9.2. Прибуток   ДП «Стальзавод» від участі в капіталі  за 2017 рік в розмірі 46093 тис. грн., щодо якого загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», що відбулись 19.04.2018 року, прийняли рішення не  перераховувати ПАТ «Дніпровагонмаш», відобразив  у балансі ДП «Стальзавод», як нерозподілений прибуток:

- спрямувати в розмірі 8087 тис. грн. на покриття збитків ДП «Стальзавод» минулих років;

- перерахувати в розмірі 38000 тис. грн. на розрахунковий  рахунок ПрАТ «Дніпровагонмаш»  з 01.05.2019р. по  01.07.2019р.

10. Затвердження порядку розподілу консолідованого прибутку ПрАТ «Дніпровагонмаш» за підсумками роботи у 2018 році.  Прийняття рішення про виплату річних дивідендів за 2018 рік, затвердження їх розміру та способу виплати.

Проект рішення:

10.1. Затвердити консолідований чистий фінансовий результат прибуток ПрАТ «Дніпровагонмаш», одержаний за 2018  рік, в розмірі 296929 тис. грн.

10.2. Затвердити чистий фінансовий результат  прибуток ДП «Стальзавод», одержаний  за 2018 рік, в розмірі 149295 тис. грн.

10.3. Встановити  строк  перерахування  прибутку   ДП «Стальзавод» від участі в капіталі  за 2018 рік в розмірі 149000 тис. грн. на розрахунковий  рахунок ПрАТ «Дніпровагонмаш»  з 01.05.2019р. по  01.07.2019р. Решту прибутку   ДП «Стальзавод» від участі в капіталі  за 2018 рік не перераховувати ПрАТ «Дніпровагонмаш», відобразив  у балансі ДП «Стальзавод», як нерозподілений прибуток.

10.4. Затвердити наступний порядок розподілу консолідованого прибутку   ПрАТ «Дніпровагонмаш», одержаного за 2018 рік:

- на виплату дивідендів   – 192642564 грн.;

- на покриття збитків минулих років – 93058,2 тис. грн.;

- решту прибутку залишити нерозподіленою.

10.5.  Виплатити з консолідованого прибутку ПрАТ «Дніпровагонмаш» за 2018 рік   дивіденди за 2018 рік  у розмірі 11,58 грн.  на одну акцію.  Спосіб виплати дивідендів -  безпосередньо акціонерам.

10.6. Поштові витрати та комісію банку за перерахування дивідендів  акціонерам - фізичним особам покласти на акціонерів.

11. Затвердження порядку розподілу консолідованого нерозподіленого прибутку ПрАТ «Дніпровагонмаш» минулих років. Прийняття рішення про виплату  дивідендів за 2008, 2011, 2012, 2013 роки, затвердження їх розміру та способу виплати.

Проект рішення:

11.1. Затвердити наступний порядок розподілу консолідованого нерозподіленого прибутку ПрАТ «Дніпровагонмаш»  минулих років:

- на виплату дивідендів за 2008 рік  – 155045656 грн.;

- на виплату дивідендів за 2011 рік  – 486430792 грн.;

- на виплату дивідендів за 2012 рік  – 821309446 грн.;

- на виплату дивідендів за 2013 рік  – 114454304 грн.;

- решту прибутку залишити нерозподіленою.

11.2. Виплатити з консолідованого нерозподіленого прибутку ПрАТ «Дніпровагонмаш»  минулих років:

- дивіденди за 2008 рік  у розмірі 9,32  грн.  на одну акцію;

- дивіденди за 2011 рік  у розмірі 29,24  грн.  на одну акцію;

- дивіденди за 2012 рік  у розмірі 49,37  грн.  на одну акцію;

- дивіденди за 2013 рік  у розмірі 6,88  грн.  на одну акцію.

11.3. Виплатити дивіденди за  2008, 2011, 2012, 2013 роки безпосередньо акціонерам.

11.4. Поштові витрати та комісію банку за перерахування дивідендів  акціонерам - фізичним особам покласти на акціонерів.

12. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «Дніпровагонмаш».

Проект рішення:

12.1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту ПрАТ «Дніпровагонмаш», шляхом викладення Статуту в новій редакції.

12.2. Доручити генеральному директору ПрАТ «Дніпровагонмаш» підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «Дніпровагонмаш».

12.3. Доручити генеральному директору ПрАТ «Дніпровагонмаш»,  особисто або через уповноваженого  представника товариства на підставі виданої довіреності, забезпечити  державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Дніпровагонмаш» в новій редакції.

13. Про внесення змін та доповнень до Статуту ДП «Стальзавод».

Проект рішення:

13.1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту ДП «Стальзавод», шляхом викладення Статуту в новій редакції.

13.2. Доручити директору ДП «Стальзавод» підписати нову редакцію Статуту ДП «Стальзавод».

13.3. Доручити  директору ДП «Стальзавод» особисто або через уповноваженого  представника підприємства на підставі виданої довіреності, забезпечити  державну реєстрацію Статуту ДП «Стальзавод» в новій редакції.

14. Про внесення змін та доповнень до Статуту ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш».

Проект рішення:

14.1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його в новій редакції.

14.2. Доручити генеральному директору ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш» підписати нову редакцію Статуту ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш».

14.3. Доручити  генеральному директору ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш», особисто або через уповноваженого  представника товариства на підставі виданої довіреності, забезпечити  державну реєстрацію Статуту ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш» в новій редакції.

15. Про внесення змін та доповнень до Положення про Київське представництво ПрАТ «Дніпровагонмаш» та положень, що регламентують внутрішню діяльність ПрАТ «Дніпровагонмаш»: Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш», Положення про наглядову раду ПрАТ «Дніпровагонмаш», Положення про ревізійну комісію ПрАТ «Дніпровагонмаш», Положення про дирекцію ПрАТ «Дніпровагонмаш».

Проект рішення:

15.1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Київське представництво ПрАТ «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його у новій редакції.

15.2. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його у новій редакції.

15.3. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про наглядову раду   ПрАТ «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його у новій редакції.

15.4.  Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про дирекцію ПрАТ «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його у новій редакції.

15.5. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про ревізійну комісію ПрАТ «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його у новій редакції.

15.6.  Доручити голові та секретарю загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш» підписати нові редакції   Положення про Київське представництво ПрАТ «Дніпровагонмаш», Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш», Положення про наглядову раду  ПрАТ «Дніпровагонмаш», Положення про дирекцію ПрАТ «Дніпровагонмаш» та Положення про ревізійну комісію ПрАТ «Дніпровагонмаш».

16. Про створення Київського представництва Дочірнього підприємства «Дніпродзержинський сталеливарний завод», затвердження Положення про Київське представництво Дочірнього підприємства «Дніпродзержинський сталеливарний завод» та призначення директора представництва.

Проект рішення:

16.1. Створити Київське представництво Дочірнього підприємства «Дніпродзержинський сталеливарний завод».

16.2. Затвердити Положення про Київське представництво Дочірнього підприємства «Дніпродзержинський сталеливарний завод».

16.3. Доручити голові та секретарю загальних зборів  акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш» підписати Положення про Київське представництво Дочірнього підприємства «Дніпродзержинський сталеливарний завод».

16.4. Призначити Тегіпко Сергія Миколайовича на посаду директора Київського представництва Дочірнього підприємства «Дніпродзержинський сталеливарний завод» з 18.04.2019 року.

16.5. Уповноважити директора ДП «Стальзавод» підписати від імені ДП «Стальзавод»  трудовий контракт з обраним директором Київського представництва Дочірнього підприємства «Дніпродзержинський сталеливарний завод».

16.6. Уповноважити директора ДП «Стальзавод» особисто або через уповноваженого  представника ДП «Стальзавод» на підставі виданої довіреності, забезпечити  державну реєстрацію Київського представництва Дочірнього підприємства «Дніпродзержинський сталеливарний завод».

17. Про визначення органу управління ПрАТ «Дніпровагонмаш» відповідального за проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства.

Проект рішення:

17.1. Покласти відповідальність за проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства,  на ревізійну комісію ПрАТ «Дніпровагонмаш» з наданням їй функцій аудиторського комітету передбачених законодавством.

18. Прийняття рішення про припинення повноважень  голови  та членів ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш».

Проект рішення:

18.1. У зв’язку з закінченням строку повноважень припинити повноваження  голови та членів ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш»: голови ревізійної комісії - Гусака Геннадія Євгеновича; членів ревізійної комісії: Василюк Зої Василівни, Колісніченко Наталії Леонідівни.

18.2. Вважати повноваження голови та членів ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш» такими, що втрачають чинність та припинені з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

19. Обрання  членів ревізійної комісії  ПрАТ «Дніпровагонмаш».

З даного питання проекту порядку денного зборів рішення приймається кумулятивним голосуванням, у зв’язку з цим  проект рішення не наводиться.

20. Обрання  голови  ревізійної комісії  ПрАТ «Дніпровагонмаш»,  затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів  з головою та  членами ревізійної комісії.

Проект рішення:

20.1. Обрати на посаду голови ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш» Гусака Геннадія Євгеновича строком на один рік.

20.2. Вважати повноваження обраних голови та членів ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш»  такими, що набудуть чинності з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

20.3. Встановити, що голова та члени ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш» здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

20.4. Затвердити умови договорів цивільно - правового характеру між ПрАТ «Дніпровагонмаш» та обраними головою та членами ревізійної комісії.

20.5. Доручити генеральному директору ПрАТ «Дніпровагонмаш» підписати від імені ПрАТ «Дніпровагонмаш»  договори цивільно - правового характеру з обраними головою та членами ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш».

21. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись ПрАТ «Дніпровагонмаш» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

21.1. Попередньо надати згоду на  вчинення ПрАТ «Дніпровагонмаш» наступних значних правочинів, вартiсть яких перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв, згiдно з даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства, якi можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рiшення:

- правочинів, направлених на отримання та надання товариством грошових коштiв (договори позики, кредитнi договори),  гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 900000000,0 гривень, або їх еквівалент в іноземній валюті;

- правочинів, направлених на забезпечення виконання зобов’язань товариства та будь-яких третiх осiб (договори гарантії, поруки, застави/iпотеки) гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 1800000000,0 гривень, або їх еквівалент в іноземній валюті;

- правочинів, направлених на реалізацію товариством готової продукції, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати  5000000000,0 гривень;

- правочинів, направлених на придбання оборотних засобів, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати  5000000000,0 гривень;

- правочинів, направлених на придбання товариством електроенергії, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати  500000000,0 гривень.

Надати повноваження наглядовій раді ПрАТ «Дніпровагонмаш» прийняти остаточне рішення щодо вчинення  значних правочинів, зазначених в пункті 21.1. цього Протоколу, вартість яких перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв згiдно з даними  останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства.

22. Про обрання осіб, які уповноважуються на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

22.1. Уповноважити голову загальних  зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш», секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш» та генерального директора ПрАТ «Дніпровагонмаш» підписати Протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш», що відбулись 18.04.2019 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а  також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.dvmash.biz

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:  станом на 22.02.2019 року загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «Дніпровагонмаш» становить 16 635 800 штук, загальна кількість голосуючих акцій становить 16 635 800 штук.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування  на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 17.04.2019 року (включно) акціонери можуть  ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням  ПрАТ «Дніпровагонмаш»: м. Кам’янське, вул. Українська, буд. 4, будівля заводоуправління, кім. 111. В день проведення  загальних зборів 18.04.2019 року - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - генеральний директор ПрАТ «Дніпровагонмаш» Корнецький О.Ю.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: згідно статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства, а в день проведення  загальних зборів - також у місці їх проведення. Акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій.  Відповідно статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.  Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

       

Основні  консолідовані показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «Дніпровагонмаш» (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний 

2018р.

попередній 

2017р.

Усього активів

2352037

1779951

Основні засоби (за залишковою вартістю)

107221

91754

Запаси

543786

342276

Сумарна дебіторська заборгованість

1463716

1223869

Гроші та їх еквіваленти

221239

107381

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1780945

1490310

Власний капітал

1858116

1576761

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

8318

8318

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

55647

43367

Поточні зобов'язання і забезпечення

438274

159823

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

296929

48460

Середньорічна кількість акцій (шт.)

16635800

16635800

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

17,8488

2,91299

 

 Довідки за телефоном: (0569) 58-47-19.                                                                                                                 Наглядова рада  ПрАТ «Дніпровагонмаш»