Дата розміщення:  14.03.2019 13:51:01
Дата здійснення дії: 16.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВА СИСТЕМА"
Код за ЄДРПОУ:  00226537
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВА СИСТЕМА»  (код ЄДРПОУ 00226537, місцезнаходження: м.Харків, вул. Шевченка, 317)    повідомляє про проведення чергових загальних зборів. Збори відбудуться «16» квітня 2019 року о 09:00 за адресою:  м.Харків, вул. Шевченка, 317, 3 поверх, кімн.А-311. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – 08.30, час закінчення реєстрації – 08.55. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 10.04.2019 р.

Перелік питань та проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою:

1) Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:   Голова лічильної комісії –   Тимохіна Віта Сергіївна,

Члени лічильної  комісії –   Ільницький Іван Михайлович, Шинкаренко Наталія Максимівна.

2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії після закінчення цих Загальних зборів та підписання всіх необхідних документів. 

2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування; підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет  http://systema.pat.ua/

3) Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «НОВА СИСТЕМА»  за 2018 р., а також заходи та рішення  за результатами його розгляду.

4) Розгляд звіту Виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Виконавчого органу ПрАТ «НОВА СИСТЕМА»   за 2018 р., а також  рішення  за результатами його розгляду.

5) Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення: Затвердити  річний звіт ПрАТ «НОВА СИСТЕМА» за 2018 р., у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2018р.

6) Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 р.

Проект рішення:

 - Затвердити чистий прибуток ПрАТ «НОВА СИСТЕМА» за 2018 р. у сумі 454 тис.грн.

- Затвердити чистий консолідований прибуток ПрАТ «НОВА СИСТЕМА» за 2018 р. у сумі 478 тис.грн.

-  Консолідованій чистий прибуток Товариства за 2018 р. у сумі 478 тис. грн. направити на покриття збитків Товариства попередніх періодів.

 7) Про внесення змін та доповнень до Статуту  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВА СИСТЕМА» шляхом викладення  його у новій редакції.

1. Затвердити зміни та доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВА СИСТЕМА», виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Рубан Тетяну Олександрівну та секретаря загальних зборів акціонерів Кирилюка Володимира Михайловича підписати від імені акціонерів Статут Товариства  у новій редакції.

3. Уповноважити керівника Товариства Семенова Василя Васильовича самостійно або із залученням третіх осіб за дорученням виконати всі дії, пов’язані із реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу та державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

8) Про скасування та затвердження внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

1. Скасувати чинні внутрішні Положення Товариства:

Положення  про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Кодекс (принципи) корпоративного управління.

2. Затвердити нові внутрішні положення Товариства, а саме:

Положення  про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Кодекс (принципи) корпоративного управління Товариства.

9)  Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:   Припинити повноваження  діючого складу Наглядової ради Товариства у повному складі.

10) Про визначення кількісного складу Наглядової ради.

Проект рішення:  Встановити кількісний склад Наглядової ради – 3 осіб.

11) Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: За цим питанням проекту рішення немає, обрання членів Наглядової ради буде відбуватися за результатами кумулятивного голосування.

12) Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Затвердити умовицивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.

2. Встановити, що голова та члени виконують свої повноваження на безоплатній основі.

3. Уповноважити від імені Товариства керівника Товариства Семенова В.В.  підписати цивільно-правові  договори  з членами Наглядової ради.

13) Прийняття рішення про схвалення значних правочинів.

Проект рішення: Схвалити укладені Товариством значні правочини, а саме:

- договора оренди з ФОП Гуляєва Наталія Іванівна № 71А, 15А, 77А, 78А від 01.01.2019 р.;

- договора оренди з ТОВ ВКГ «Лісова казка» № 70А, 24А, 59 А, 25А, 23А, 07А, 69А, 08А, 26А, 11А від 01.01.2019 р.

14) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік, а саме:

 - правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів, фінансової допомоги або займа) - сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 30 млн.грн.; - правочинів, направлених на укладання договорів оренди (найма) приміщення - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 30 млн.грн.;

- правочинів, направлених на укладання договорів капітального ремонту основних засобів, договорів підряду, купівлі-продажу, комісії, надання та отримання послуг - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 30 млн.грн.;

- правочинів, направлених на укладення договорів про надання фінансової допомоги, займа, застави, поруки - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 30 млн.грн.;

        Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 11 567 657 штук, кількість голосуючих акцій 8 752 670  штук. Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ з депозитарною установою, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на Зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: для отримання можливості ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним Загальних зборів, акціонер або його представник повинен подати письмовий запит на ім'я Генерального директора. Запит має містити: найменування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера;  документи, які цікавлять акціонера; виписка з рахунку у цінних паперах; бажана дата та час ознайомлення. Ознайомлення з документами з питань порядку денного здійснюється за місцезнаходженням ПрАТ «НОВА СИСТЕМА» м.Харків, вул. Шевченка, 317, 3 поверх, кімната А-311 з 10-00 год. до 16-00 год., а у день проведення Загальних зборів акціонерів - за вказаним вище місцем їх проведення. Відповідальна особа — Семенов В.В., тел. (057) 720- 30-01.  Довідки за телефоном Рубан Т.А – тел.(057) 739-22-33.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://systema.pat.ua/

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

(!) У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства.

(!!) У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства. Пропозиції повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Наглядова рада Товариства, затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а перелік кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включені його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю на право участі та голосування на загальних зборах (далі – Довіреність):

 (!) Для участі у загальних зборах надаються наступні документи:

- акціонери - фізичні особи: документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ);

-  представники акціонерів - фізичних осіб: довіреність, оформлену та видану згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ);

- представники акціонерів - юридичних осіб: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (або його завірену копію), довіреність, оформлену та видану згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу;

- представники акціонерів - керівники юридичних осіб: копію наказу про призначення на посаду керівника або копію протоколу/витяг з протоколу уповноваженого органу про призначення керівника, завірених згідно з чинним законодавством України, витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (або його завірену копію), якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства та документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ).

 (!!) Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства. Повідомлення акціонером Директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.      Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Основні показники консолідованої фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018 рік (тис. грн.):

Найменування показника

 період

Звітний 2018 р.*

Попередній 2017 р.

Усього активів

14949

12955

Основні засоби  (за залишковою вартістю)

12248

11118

Запаси 

62

77

Сумарна дебіторська заборгованість

177

252

Гроші та їх еквіваленти

132

 66

Нерозподілений прибуток   (непокритий збиток)

50

-270

Власний капітал

8974

8849

Зареєстрований статутний капітал

2892

2892

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

4974

3275

Поточні зобов'язання і забезпечення

1001

3155

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

478

-956

Середньорічна кількість акцій (шт.)

11567657

11567657

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

0,0413

-0,00008

*Показники можуть коригуватися за результатами здійснення Товариством коригуючих проводок станом на 01.01.201.