Дата розміщення:  14.03.2019 14:03:01
Дата здійснення дії: 17.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство «Будівельні матеріали та будівництво»
Код за ЄДРПОУ:  01235047
Текст повідомлення: 

Приватне  акціонерне  товариство  «Будівельні матеріали та будівництво»  повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

ІНФОРМАЦІЯ
в повідомленні про проведення загальних зборів
акціонерів.

Повне найменування товариства: Приватне  акціонерне  товариство  «Будівельні матеріали та будівництво» 

Місцезнаходження товариства: Україна, 51900, м.Кам`янське, Дніпропетровська область, 2-й Волчанський провулок, 2;                   

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:  Приватне акціонерне товариство «Будівельні матеріали та будівництво»  повідомляє акціонерів,  що 17 квітня 2019 року о 11.00 годині за адресою: м. Кам`янське, 2-й Волчанський провулок, 2, в приміщенні для нарад  відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:   Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 17 квітня 2019 року з 08.30 год.  до 10.45 год. за адресою: Україна, 51900, м.Кам`янське, Дніпропетровська область, 2-й Волчанський провулок, 2, в приміщенні для нарад.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:  Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 11.04.2019 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного разом з проектом рішень:

1. Прийняття рішення про обрання членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.

Проект рішення:

  1. Обрати головою лічильної комісії - членами –

2.  Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів. 

Проект рішення:

1. Затвердити порядок  проведення загальних зборів : доповідачі – до 10 хв., співдоповідачі – до 5 хв., відповіді на питання – до 5 хв., питання задавати в усній або письмовій формі. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Бюлетені для голосування на річних загальних зборах акціонерів засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії на кожному аркуші бюлетенів .

3. Звіт Правління Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік – затвердити.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.  Прийняття рішення за наслідками  розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік - затвердити.

5. Звіт Ревізійної комісії  Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік затвердити.

6. Затвердження річного звіту Товариства ( у складі  балансу, фінансового звіту) за 2018 рік.  

Проект рішення:

1. Річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік  затвердити.

7. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

1. Прибуток за 2018 рік не розподіляти із-за його відсутності. Визнати збиток за 2018 рік у сумі 685 тис. грн.  Збитки за результатами діяльності Товариства у 2018 році не покривати. Дивіденди  не нараховувати і не виплачувати.

       8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства. Затвердження плану розподілу прибутку на 2019р.

Проект рішення:

1.Затвердити основні напрями діяльності Товариства:  виробництво будівельних матеріалів, конструкцій та виробів,  надання послуг з усіх видів оренди обладнання, механізмів, приміщень.

2.Затвердити план розподілу прибутку на 2019 рік:   накопичення нерозподіленого прибутку – 95 %,   на поповнення резервного капіталу – 5 %.

 

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів,  які  можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів та  надання  повноважень на укладання таких правочинів. 

Проект рішення:

1.  Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення на цих загальних зборах акціонерів, за умови обов`язкового погодження з Наглядовою радою. Обмеження граничної сукупної вартості складає 6800 тис.грн. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства (в т. ч. купівля -продаж (відчуження) майна, укладання угод, договорів поставки,оренди, послуг, зберігання,банківського вкладу, кредиту). Надати згоду керівнику правління на вчинення значних правочинів та їх підписання.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:   Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення чергових загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 16 квітня 2019 року (включно) з понеділка по четвер, з 09.00 год. до 15.00 год. за адресою: Україна, 51900, м.Кам`янське, Дніпропетровська область, 2-й Волчанський провулок, 2, в адміністративному корпусі, кімната номер 5. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Гемонова Олена Леонідівна – член Правління  ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво», головний юрисконсульт. 17 квітня 2019 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38  Закону «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, в строк до дати проведення загальних зборів, відповідно до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена в мережі Інтернет за адресою:    01235047.smida.gov.ua   

Інформація, зазначена в ч.4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:  Станом на 12 березня 2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає   5192460 (п`ять мільйонів сто дев`яносто дві тисячі чотириста шістдесят) штук простих  іменних акцій,     кількість голосуючих акцій Товариства складає 3589264 (три мільйони п`ятсот вісімдесят дев`ять тисяч двісті шістдесят чотири) штуки простих іменних акцій.  

Додаткова інформація:  Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів  

8503

9046

Основні засоби  (за залишковою вартістю)

6112

6578

Запаси 

113

123

Сумарна дебіторська заборгованість  

318

199

Грошові кошти та їх еквіваленти 

467

653

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-1088

-403

Власний капітал 

7435

8120

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

7789

7789

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

685

583

Поточні зобов'язання і забезпечення

383

343

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-685

- 906

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5192460

5192460

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,13192

-0,17448

Наглядова рада ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

  

Найменування посади

Голова Правлiння

 

Скирда Віталій Максимович

  

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

 

М.П.

 

14.03.2019р.

   

(дата)