Дата розміщення:  14.03.2019 14:19:01
Дата здійснення дії: 17.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ М’ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД “ДАРНИЦЬКИЙ”
Код за ЄДРПОУ:  31747895
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ М'ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД «ДАРНИЦЬКИЙ»

 

Приватне акціонерне товариство «КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ М'ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД «ДАРНИЦЬКИЙ» (Код за ЄДРПОУ 31747895), місцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Сортувальна, 5 (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 17 квітня 2019 року об 09 годині 00 хв., за адресою: м. Київ, вул. Янтарна, 6, кім. 4 адмінбудівлі.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах здійснюватиметься 17 квітня 2019 р. за місцем їх проведення з 08-00 до 08-45 годині.

Для реєстрації та участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно при собі мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 24 годину, 11 квітня 2019 року.

Проект порядку денного:

Проект порядку денного

Проект рішення з питань порядку денного загальних зборів

1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів Товариства; прийняття рішення про припинення їх повноважень.

 

Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Кумеда А.П.  - Голова Лічильної комісії;

Петрина Т.С.- член Лічильної комісії;

Встановити, що повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оголошення на Загальних зборах акціонерів Товариства підсумків голосування та підписання ними протоколу.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства

Обрати:

Титулу В.І. - Головою Загальних зборів акціонерів;

Петрину Т.С.– секретарем Загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення та голосування на річних Загальних зборах Товариства.

 

 

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів: по всіх питаннях порядку денного – до 20 хвилин; обговорення питання – до 3 хвилини для кожного доповідача, але не більше 10 хвилин на обговорення одного питання порядку денного; виступи, довідки в кінці Загальних зборів – до 3 хвилин; Загальні збори акціонерів провести без перерви. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. З питання обрання членів наглядової ради Товариства бюлетенем для кумулятивного голосування

4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів

 

Кожний бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом Голови реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів Лічильною комісією. Оголошення результатів голосування та прийняття рішень здійснює Голова Лічильної комісії.

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду;

Розглянуто звіт Наглядової ради за 2018 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду

6. Розгляд звітуГолови правління за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Розглянуто звіт Голови правління Титули В.І. за 2018 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів  Наглядової ради та Голови правління Товариства за 2018рік.

Погодити та затвердити звіти Наглядової ради та Голови правління Товариства за 2018 рік. Вжиття додаткових заходів з приводу виконання звітів в діяльності Товариства не передбачається. Визнати роботу Наглядової ради та Голови правління задовільною.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, в тому числі – звіту про фінансові результати та балансу.

Затвердити звіт про річні результати діяльності Товариства в тому числі баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2018-й рік.

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Залишити прибуток на розвиток Товариства для поповнення обігових коштів.

10. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого  правочину.

 

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, щодо купівлі-продажу, передання в іпотеку будь-якого майна, що належить Товариству, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства Зазначені правочини, відповідно до цього рішення укладаються та підписуються Головою правління, після відповідного погодження Наглядової ради Товариства.

11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження підписати від імені Товариства статут та здійснити всі дії щодо реєстрації статуту у відповідності до законодавства.

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову правління Титулу В.І. підписати Статут у новій редакції. Уповноважити Голову правління Титулу В.І. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту у новій редакції.

12. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства. 

Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

 

Припинити повноваження: Голови Наглядової ради Товариства Литвинової Ганни Олександрiвни, Члена Наглядової ради Товариства Архипенка Сергiя Миколайовича, Члена Наглядової ради Товариства Козакової Тетяни Миколаївни.

14.  Визначення строку, на який обираються члени Наглядової ради.           

Члени Наглядової ради обираються на строк три роки.

15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

 

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів, що укладатимуться  членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі, а також затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Титулу В.І. особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

 

 

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

До дати проведення Загальних зборів кожен акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Додаткову інформацію та матеріали під час підготовки до Загальних зборів можна отримати та ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Янтарна, 6, кім. 4  адмінбудівлі у робочі дні в робочий час з 9:00 до 18:00. В день проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитись – за місцем їх проведення.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Законом України «Про акціонерні товариства»: http://31747895.infosite.com.ua

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Титула Віктор Іванович. Довідки за телефоном тел.: (044) 503-78-16.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 04 березня 2019 року, загальна кількість акцій складає 4 112 167 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 4 112 167 штук.

 

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту, розмістивши її на веб-сайті: http://31747895.infosite.com.ua

 

Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

 

Порядокучасті та голосування на загальнихзборах за довіреністю.

Для реєстрації та участі у голосуванні на Загальних зборах, акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу, а представники – документ, що посвідчує їх особу та довіреність.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р.(тис. грн.)

Найменування показника 

період

звітний

попередній

Усього активів  

24541,20

3371,90

Основні засоби (за залишковою вартістю)

2180,90

2501,90

Запаси

 

2,5

Сумарна дебіторська заборгованість

22270,60

718,50

Гроші та їх еквіваленти

89,7

149

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-7056,30

-7096,9

Власний капітал

2,7

2,7

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

8224,30

8224,3

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

21219,00

1477,5

Поточні зобов'язання і забезпечення

2151,50

764,3

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

40,6

237

Середньорічна кількість акцій (шт.)

4112167

4112167

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,00987

0,05763