Дата розміщення:  14.03.2019 14:21:02
Дата здійснення дії: 14.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ"
Код за ЄДРПОУ:  00382119
Текст повідомлення: 

 

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ»

(код за ЄДРПОУ 00382119, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 53) повідомляє про скликання Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» за рішенням Наглядової ради Товариства.

Початок Річних Загальних зборів акціонерів 19 квітня 2019 р. об 11 год. 00 хв. за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 53, зал засідань.

Реєстрація акціонерів (учасників) Річних Загальних зборів акціонерів буде здійснюватися 19 квітня 2019р. з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 53, зал засідань.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних зборах акціонерів - 15 квітня 2019 р.

 

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (проекти рішень з питань, включених до порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів, підготовлені Наглядовою радою):

 

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Припинити повноваження діючого складу лічильної комісії Товариства. Обрати членів Лічильної комісії на Річні Загальні збори акціонерів у складі:

Голова Комісії –  Бабич Микола Петрович,

Члени Комісії –  Тугай Юлія Володимирівна, Гузирь Надія Михайлівна.

Визначити кількісний склад Лічильної комісії ПРАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» - 3 особи. Повноваження членів Лічильної комісії дійсні з моменту їх обрання Річними Загальними зборами акціонерів, повноваження членів Лічильної комісії припиняються з моменту закриття Річних Загальних зборів акціонерів.

 

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Визначити такий порядок проведення Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ»:

Час, що відводиться на доповіді по питанням порядку денного - до 15 хвилин, кожна. Голова зборів має право збільшити час на доповідь, якщо цього вимагає предмет доповіді, але не більше ніж на 15 хвилин. Після доповіді, Голова зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів та голосування по відповідному проекту рішення. Після завершення Лічильною комісією підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування, Голова зборів оголошує результати голосування. Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» провести без перерви і закінчити 19.04.2019 р. Після розгляду всіх питань порядку денного та оголошення результатів голосування, Голова зборів закриває Річні Загальні збори акціонерів.

 

3. Звіт Директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2018 р. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2018 рік. Оцінити роботу Директора Товариства за підсумками 2018 року як «задовільна». Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік.

 

4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2018 року як «задовільна».

 

5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2018 р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, результати діяльності Товариства за 2018 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2018 рік. 

 

6. Розподіл прибутку за 2018 рік, затвердження розміру дивідендів за 2018 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2018 рік.

Проект рішення:

Прибуток згідно даних бухгалтерського обліку Товариства за 2018 рік відсутній, тому прибуток за 2018 рік не розподіляється, дивіденди за 2018 рік через відсутність прибутку не нараховувати, отриманий за підсумками 2018 року збиток погасити за рахунок прибутку, що буде отриманий в наступних роках.  

 

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 19 квітня 2019 року по 18 квітня 2020 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

Попередньо схвалити укладення та вчинення ПрАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» у ході господарської діяльності у період з 19 квітня 2019 року по 18 квітня 2020 року (включно) будь-яких значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 8 331 500 (Вісім мільйонів триста тридцять одну тисячу п’ятсот) гривень, пов’язаних із:

- наданням та отриманням послуг, орендою;

- відчуженням та придбанням майна;

- проектуванням, будівництвом, реконструкцією та експлуатацією майна;

- внесенням вкладів до статутного капіталу інших юридичних осіб;

- укладанням кредитних угод, договорів позики, угод про надання чи отримання фінансової допомоги та будь-яких інших аналогічних за своєю суттю угод;

- укладанням інвестиційних угод;

- укладанням угод з отримання банківських гарантій;

- укладанням угод, у яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця;

- укладанням будь-яких інших угод, передбачених чинним законодавством України, предметом яких виступає майно, у тому числі нерухоме майно та земельні ділянки;

- укладанням будь-яких інших угод, пов’язаних з господарською діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством України.

Уповноважити Директора ПрАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ», за погодженням з Наглядовою Радою Товариства, укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини.

 

8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 19 квітня 2019 року по 18 квітня 2020 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

Попередньо схвалити укладення та вчинення ПрАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» у ході господарської діяльності у період з 19 квітня 2019 року по 18 квітня 2020 року (включно) будь-яких значних правочинів, гранична сукупна вартість яких дорівнює або перевищує 8 331 500 (Вісім мільйонів триста тридцять одну тисячу п’ятсот) гривень, пов’язаних із:

- наданням та отриманням послуг, орендою;

- відчуженням та придбанням майна;

- проектуванням, будівництвом, реконструкцією та експлуатацією майна;

- внесенням вкладів до статутного капіталу інших юридичних осіб;

- укладанням кредитних угод, договорів позики, угод про надання чи отримання фінансової допомоги та будь-яких інших аналогічних за своєю суттю угод;

- укладанням інвестиційних угод;

- укладанням угод з отримання банківських гарантій;

- укладанням угод, у яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця;

- укладанням будь-яких інших угод, передбачених чинним законодавством України, предметом яких виступає майно, у тому числі нерухоме майно та земельні ділянки;

- укладанням будь-яких інших угод, пов’язаних з господарською діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством України.

Уповноважити Директора ПрАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ», за погодженням з Наглядовою Радою Товариства, укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини.

 

 

Акціонери (їх представники) для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, представники акціонерів повинні додатково надати довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

 

Порядок участі та голосування на Річних Загальних зборах акціонерів за довіреністю

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерів. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі якщо довіреність видається з метою виконання або забезпечення виконання зобов’язань акціонерів, предметом яких є права на акції або повноваження акціонерів, довіритель може зазначити у довіреності, що до закінчення її строку вона не може бути скасована без згоди представника або може бути скасована лише у випадках, передбачених у довіреності (безвідклична довіреність). Безвідклична довіреність припиняється у разі припинення зобов’язання, для виконання або забезпечення виконання якого вона видана. Безвідклична довіреність підлягає нотаріальному посвідченню. Особа, якій видана безвідклична довіреність, не може передоручити вчинення дій, на які вона уповноважена, іншій особі, якщо інше не передбачено такою довіреністю.

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Річних Загальних зборів акціонерів:

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами Річних Загальних зборів акціонерів:

- від дати надіслання повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів до дати проведення  Річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства 04080, м. Київ, вул. Фрунзе (Кирилівська), буд. 53, у кабінеті Директора, з 11 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. кожного четверга;

- у день проведення Річних Загальних зборів акціонерів – у приміщенні реєстрації акціонерів за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе (Кирилівська), буд. 53, зал засідань.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Директор Товариства  Левицький Олександр Петрович. Контактний телефон: 044 482-45-86.

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Річних Загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. Товариство до початку Річних Загальних зборів акціонерів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів та порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством, за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе (Кирилівська), буд. 53.

Адреса веб-сайту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ», на якому розміщено повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства та інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://zmk.pat.ua.

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:

Станом на 12 березня 2019 року згідно наданого Національним депозитарієм України реєстру власників цінних паперів:

загальна кількість акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» складає 22 035 300 штук простих іменних акцій;

загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» складає 20 232 621 простих іменних акцій.

 

 

Основні  показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)       

Найменування показника

Звітний

2018 рік

Попередній

2017 рік

Усього активів

33 326

34 425

Основні засоби

25 365

26 740

Дострокові фінансові інвестиції

1

1

Запаси

319

270

Сумарна дебіторська заборгованість

5 739

5 843

Грошові кошти  та еквіваленти

37

102

Нерозподілений  прибуток

- 2 734

-1 696

Власний капітал

- 2 150

-1 112

Статутний  капітал

220

220

Довгострокові  зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

35 476

35 537

Чистий прибуток

- 1 038

-1 277

Середньорічна кількість акцій (шт.)

22 035 300

22 035 300

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

13

14

                                                                          Наглядова рада  ПрАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ».