Дата розміщення:  26.02.2019 13:37:01
Дата здійснення дії: 26.02.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне Акціонерне Товариство "Управління виробничо-технологічного комплектування"
Код за ЄДРПОУ:  05408177
Текст повідомлення: 

Шановні акціонери ПрАТ «УВТК»!

 

Приватне акціонерне товариство «УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКТУВАННЯ (ідентифікаційний код– 05408177,місцезнаходження: 09113,Київська обл.,м.Біла Церква,вул.Січневого прориву,41-Г,далі – «Товариство»)повідомляє Вас,що 29 березня 2019року о 10.00відбудуться річні Загальні Збори акціонерів ПРАТ «УВТК» (далі – «річні Загальні Збори»).

 

Місце проведення річних Загальних Зборів: Україна, Київська обл.,м. Біла Церква,вул.Січневого прориву,41-Г , 2поверх (кабінет №2).

 

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних Загальних Зборах буде проводитись 29 березня 2019 року з 9.00 до 9.30 год. за місцем проведення річних Загальних Зборів.

 

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних Загальних Зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних Загальних Зборів, тобто на 24.00 год. 25.03.2019 року.

Відповідно до ч.4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство повідомляє, що станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів, а саме на 22.02.2019 року, загальна кількість акцій становить 1 028 368(один мільйон двадцять вісім тисяч триста шістдесят вісім)штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій становить –634 725шістсот тридцять чотири тисячі сімсот двадцять п’ять) штук простих іменних акцій.

 

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних Зборів:

 

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі:

- Крайнова Тетяна Василівна – член лічильної комісії

- Бугай Володимир Петрович – член лічильної комісії;

- Остренко Ольга Василівна - член лічильної комісії;

Припинити повноваження лічильної комісії з моменту складення протоколів про підсумки голосування після розгляду всіх питань порядку денного річних Загальних Зборів та виконання інших функцій, відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства.   

 

2. Обрання Голови та секретаря  річних Загальних Зборів. Прийняття рішення з питань порядку проведення  річних Загальних Зборів.

Проект рішення:

2.1.Обрати головою річних Загальних Зборів Сергійчука Віктора Романовича.

2.2.Обрати секретарем  річних Загальних Зборів Куриленка Юрія Васильовича.

2.3.Затвердити запропонований порядок проведення річних Загальних Зборів:

- голосування по всім питанням порядку денного річних Загальних Зборів проводити відкрито бюлетенями для голосування затвердженої форми;

- основна доповідь – до 10 хвилин, співдоповідь – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

- запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; 

- акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється;                                             

- записів ходу річних Загальних зборів або розгляду окремих питань за допомогою технічних засобів не проводити.

 

3. Розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення :

Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік прийняти до відома і врахувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.

 

4.Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2018 році та прийняття   рішення  за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2018 році прийняти до відома і врахувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.

 

5. Звіт та висновки  ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізора.

Проект рішення :

Затвердити звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік,звіт Ревізора  прийняти до відома і врахувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.

 

6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік,та визначення основних напрямків  діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення : Затвердити Річний звіт та баланс Товариства за 2018рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

           Найменування показника

                           П е р і о д

 

2017 рік

попередній

2018 рік

звітний

 

 

Усього активів

395,8

387,2

 

Основні засоби (за злишковою вартістю)

213,8

193,7

 

Запаси

21,8

57,6

 

Сумарна дебіторська заборгованість

115,2

100,3

 

Гроші та їх еквіваленти

44,5

33,9

 

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)

74,1

37,1

 

Власний капітал

383,3

346,3

 

Зареєстрований (пайовий/статутний апітал)

257,1

257,1

 

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

8,2

0,3

 

Поточні зобов’язання і забезпечення

12,2

40,6

 

Чистий фінансовий результат прибуток (збиток)

39,2

(37,0)

 

Середньорічна кількість акцій (штук)

1028368

1028368

 

Чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,038

(0,036)

 

Визначити основні напрями діяльності Товариства на 2019рік:

  • торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібної (в тому числі комісійної, консигнаційної, біржової торгівлі);
  • здавання в оренду власного нерухомого майна;
  • посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами;
  • оптова торгівля будівельними матеріалами та металопрокатом.

 

7.Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2018 рік.

Проект  рішення:

Збитки за підсумками роботи Товариства за 2018 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

 

8.Про  попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Проект  рішення:

8.1.Попередньо  надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю – 387,2 тис.грн., що складає 100% вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства, при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

8.2.Уповноважити  директора Товариства Сергійчука Віктора Романовича протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів на умовах, визначених на його власний розсуд.

 

9.Викладення та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.Обрання уповноважених  осіб на підписання та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект  рішення:

9.1.Затвердити нову редакцію Статуту Товариства у зв’язку з приведенням його у відповідність із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-VIII від 16.11.2017 р.

9.2.Уповноважити Голову та Секретаря річних Загальних Зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

9.3.Доручити Директору Товариства(з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

 

10. Про скасування внутрішніх  положень Товариства.Затвердження  Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції .

Проект рішення:

          10.1.Скасувати наступні внутрішні Положення Товариства:

          --Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ УВТК;

          --Положення про виконавчий орган ПрАТ УВТК;

          --Положення про ревізора ПрАТ УВТК;

          --Положення про наглядову раду ПрАТ УВТК,  

10.2.Затвердити  Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ УВТК в новій редакції

10.3. Уповноважити Голову та Секретаря річних Загальних Зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ УВТК .

 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, та інформація, передбачена ч.4 ст. 35 ЗУ "Про акціонерні товариства" розміщена в мережі Інтернет за адресою: 05408177.infosite.com.ua.

 

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних Зборів щоденно (крім суботи та неділі) з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за місцезнаходженням ПрАТ "УВТК": 09113,Київська обл.,м.Біла Церква,вул.Січневого прориву,41-Г,2 поверх,кабінет Директора Товариства.У день проведення Загальних Зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних Загальних Зборів акціонерів з 09.00 до 09.30год. Особою, відповідальною за  порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор Товариства – Сергійчук Віктор Романович. Телефон для довідок:(0456)-34-71-78.

 

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних Зборів,а щодо кандидатів до складу органів управління Товариства – не пізніше за сім днів до дати проведення річних Загальних Зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Зміни до проекту порядку денного річних Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення річних Загальних Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

 

Акціонерам для реєстрації та участі у річних Загальних Зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на річних Загальних Зборах.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Наглядова рада Товариства.