Дата розміщення:  02.03.2019 12:21:01
Дата здійснення дії: 03.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
Код за ЄДРПОУ:  19355562
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

 

Шановні акціонери!

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" (код ЄДРПОУ 19355562, місцезнаходження товариства: 88000, м. Ужгород, вул. Ю.Гойди, 10) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", які відбудуться 03 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв. за адресою місцезнаходження банку: 88000, м. Ужгород, вул. Ю.Гойди, 10 у приміщенні конференц-залу (3 поверх).

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів: 09 год. 15 хв.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів: 09 год. 45 хв.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів буде проводитись 03 квітня 2019 року з 09 год. 15 хв. до 09 год. 45 хв. за адресою місцезнаходження банку: 88000, м. Ужгород, вул. Ю.Гойди, 10 у приміщенні конференц-залу (3 поверх).

 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", буде складено станом на 24 годину 28 березня 2019 року.

 

Проект порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК":

 

 1. Обрання та оголошення складу Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

 

 1. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

 

 1. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

 

 1. Обрання членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

 

 1. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

 

 1. Затвердження внутрішнього положення банку: «Принципи (кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»».

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.atcominvestbank.com.

 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу. Представник акціонера – юридичної особи повинен також надати виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

 

У загальних зборах акціонерів банку можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах акціонерів банку за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи банку незалежно від володіння ними акціями банку, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів банку, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

 

На вимогу акціонера банк або особа, яка веде облік, права власності на акції банку, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів банку.

 

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів банку, після його складення заборонено.

 

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах акціонерів банку встановлюється законом.

 

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів банку може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

 

Посадові особи органів банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів банку на загальних зборах акціонерів банку.

 

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерів банку може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

 

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган банку.

 

Повідомлення акціонером відповідного органу банку про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів банку, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів банку від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів банку може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах акціонерів банку представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

 

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерів банку.

 

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган банку, або взяти участь у загальних зборах особисто.

 

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

 

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" акціонери, мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за адресою місцезнаходження банку: 88000, м. Ужгород, вул. Ю.Гойди, 10 у приміщенні конференц-залу (3 поверх), в робочі дні з 8.00 години до 17.00 години.

 

В день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою місцезнаходження банку: 88000, м. Ужгород, вул. Ю.Гойди, 10 у приміщенні конференц-залу (3 поверх).

 

Посадовою особою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", є корпоративний секретар АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" - Мерза Рената Іванівна.

 

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів банк не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

 

Банк до початку загальних зборів акціонерів у встановленому ним порядку зобов'язаний надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів та порядку денного загальних зборів акціонерів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

 

Акціонер до проведення зборів акціонерів за запитом має можливість в порядку, визначеному статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів банку, а також щодо нових кандидатів до складу органів банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів банку, а щодо кандидатів до складу органів банку - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

 

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради банку, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

 

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів банку подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів банку.

 

Наглядова рада банку приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

 

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу банку (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

 

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Банк не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів банку пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів банку пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом банку та/або Положенням про загальні збори банку.

 

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів банку надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

 

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів банку не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

 

Оскарження акціонером рішення банку про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання банку провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

 

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій банку, мають розміщуватимуться на власному веб-сайті банку протягом двох робочих днів після їх отримання банком.

 

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, банк розмістить на власному веб-сайті www.atcominvestbank.com інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

 

Станом на дату складання переліку осіб (01 березня 2019 року), яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК":

Загальна кількість простих iменних акцій становить – 50 000 штук;

Кількість голосуючих акцій – 50 000 штук.

Вiдсутнi голосуючi акцiї, права голосу за якими обмежено, а також голосуючi акцiї, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi.

 

Додаткову інформацію акціонери АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" можуть отримати за номерами телефонів (0312) 61-98-30, 64-36-66.

 

 

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", що відбудуться 03 квітня 2019 року:

 

 

 1. Обрання та оголошення складу Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" у складі двох осіб та оголосити наступний склад Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК": Фекийшгазі Катерина Бейлівна (Юрист сектору депозитарної діяльності депозитарної установи);  Павлов Олександр Юрійович (Начальник сектору депозитарної діяльності депозитарної установи).

 

 1. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати Голову та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК": Голова Загальних зборів акціонерів – Гісем Володимир Васильович (Голова Наглядової ради). Секретар Загальних зборів акціонерів – Мерза Рената Іванівна (Корпоративний секретар).

Затвердити регламент Загальних зборів акціонерів:

Доповідь по всіх питаннях порядку денного – без обмежень.

Обговорення прийнятих рішень – без обмежень.

Виступи, довідки в кінці Загальних зборів акціонерів – без обмежень.

 

 1. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

Проект рішення: Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК": Голови Наглядової ради - Гісема Володимира Васильовича; членів Наглядової ради – Білинець Надії Григорівни; Рудової Юлії Вікторівни; Кілару Юлії Олександрівни; Степаненка Анатолія Івановича; Селехмана Володимира Юрійовича; Бенци Юрія Юрійовича.

 

 1. Обрання членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

Проект рішення:  Проект рішення не надається на підставі пп.5 ч.3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

 1. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК". Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради – Голову Правління – Чотія Миколу Дмитровича.

 

 1. Затвердження внутрішнього положення банку: «Принципи (кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»».

Проект рішення: Затвердити внутрішнє положення банку: «Принципи (кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»».

Голова Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"    Гісем В.В.