Дата розміщення:  11.05.2021 16:21:02
Дата здійснення дії: 11.05.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Полюс"
Код за ЄДРПОУ:  19029704
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення

 чергових Загальних зборів акціонерного товариства

 

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Полюс».

Місцезнаходження: м. Київ, пр-т Маяковського, 5-в.

Дата, час та місце  проведення загальних зборів: «11» червня  2021 року о 15-00 годині за адресою:  м. Київ, пр-т. Маяковського, 5-в, зал засідань, 1-й поверх.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах: з 14-00 до 14-45 годин  у день та за місцем проведення зборів.

Дата  складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «07» червня  2021 р. станом на 24 годину.    

  Проект порядку денного разом з проектами рішень:

 

1. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: голова лічильної комісії Галецька Р.В.,  члени лічильної комісії Коваленко І.В., Брагінець Г.О.

 

2.  Прийняття рішення про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування  з питань порядку денного, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

      1.  Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного.

      2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: після здійснення реєстрації акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах йому видається бюлетень для голосування, який засвідчується підписом голови реєстраційної комісії.

 

3. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Обрати головою зборів –  Карпенка А.Я.         

секретарем загальних зборів – Барабанщикову Л.О.

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів : з питань порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

     Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

    Для доповіді по 5-му питанню – 10 хв., по питаннях № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11 - по 7 хв., кожному доповідачу, виступаючим  - до 5 хв. Питання подавати в письмовому вигляді,  зазначивши прізвище /найменування, ім’я, по батькові акціонера. Результати голосування по попередньому питанню оголошуються після розгляду наступного питання.

4. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.

 

5. Розгляд звіту  Правління  про  результати  господарсько-фінансової діяльності  Товариства  за  2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Заходи не затверджувати.

 

6. Розгляд звіту  Наглядової  ради за  2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Заходи не затверджувати.

 

7. Розгляд звіту ревізійної комісії за 2020 рік та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки господарської - фінансово  діяльності Товариства за 2020 рік.

 

8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік затвердити. Заходи не затверджувати.

 

9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2020 рік.

Проект рішення: За наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2020 рік, визнати роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2020 рік задовільною.

 

10. Затвердження   річного  звіту  Товариства  за  2020  рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

 

11. Затвердження  порядку розподілу  прибутку, збитків Товариства за  2020  рік. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення: Чистий прибуток за 2020 рік у розмірі 7 332 000 грн. розподілити наступним чином:1 226 190 грн. направити на виплату дивідендів акціонерам. Затвердити розмір річних дивідендів в сумі 1 146 400 грн. Виплатити на одну акцію номіналом 10,50 грн.  по 50 грн., без урахування податку з фізичних осіб та військового збору. Направити на розвиток матеріально-технічної бази та створення додаткових робочих місць 5 905 810 гривень.

 

12. Про припинення повноважень ревізійної комісії.

Проект рішення:  Припинити повноваження  членів ревізійної комісії.

 

13. Обрання голови та членів ревізійної комісії.

Проект рішення: Відповідно до чинного законодавства проект рішення по кумулятивному голосуванню не передбачений.

 

14. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження членів лічильної комісії у складі трьох осіб: голова лічильної комісії Галецька Р.В., члени лічильної комісії Коваленко І.В., Брагінець Г.О.  

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:www.patpolus.com

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності  Товариства (тис. грн.)

Показник

 

Період

Показник

 

Період

попередній

2019 р.

звітний

2020 р.

попередній

2019 р.

звітний

2020р.

 

Усього активів

 

82 800

 

84 758

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

 

241

 

241

Основні засоби (за залишковою вартістю)

 

70 487

 

80 804

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 

-

 

-

Сумарна дебіторська заборгованість

4 200

2 182

Поточні зобов'язання і забезпечення

11 005

15 279

 

Запаси

 

330

329

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

 

5 746

 

7 332

Гроші та їх еквіваленти

256

306

Середньорічна кількість акцій (шт.)

22 928

22 928

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 

5 746

 

7 332

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

 

0,25

 

0,31

Власний капітал

61 749

68 904

 

 

 

 

Для участі у річних загальних зборах акціонер має надати паспорт, представник акціонера – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб (05.05.2021 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 22928 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих  акцій станом на дату складання переліку осіб (05.05.2021 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 21849  штук простих іменних акцій.

Кожний  акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного Товариства.  Пропозиції  вносяться  не  пізніше ніж за 20 днів до дати проведення   загальних  зборів  акціонерного  Товариства.  Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного Товариства подається в письмовій формі із зазначенням реквізитів відповідно до чинного законодавства. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10.00 до 13.00 годин за адресою: м. Київ, пр-т. В. Маяковського, 5-в, бухгалтерія, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, секретар Правління  Паніцька Галина Іванівна.

 

 

 

Довідки за телефоном: (044)  548-44-45     Наглядова  рада.   

 

 

 

Шановні акціонери, звертаємо Вашу увагу!

У зв’язку із запровадженням на всій території України карантинних заходів  згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»,

ПРОСИМО ВАС  дотримуватися протиепідемічних правил, носити маски, використовувати антисептик для рук та зберігати дистанцію між присутніми.