Дата розміщення:  11.05.2021 16:27:01
Дата здійснення дії: 11.06.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ «БАРВА»
Код за ЄДРПОУ:  32257423
Текст повідомлення: 

​Вих.№  59    від  11.05.2021 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ   «БАРВА»

(код ЄДРПОУ 32257423, місцезнаходження: Івано-Франківська обл. Тисменицький район, с.Ямниця вул. Галицька,58) (далі - Товариство)    повідомляє про проведення чергових загальних зборів. Збори відбудуться «11» червня 2021 року об 11:00.   Місце проведення загальних зборів акціонерів: Івано-Франківська обл. Тисменицький район с. Ямниця вул. Галицька,58, 4 поверх, кабінет директора.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – 10.30, час закінчення реєстрації – 10.55.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 07.06.2021 р.

Перелік питань та проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою:

1) Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:  

1. Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії –  Галюк Лариси Іванівни.   

2. Встановити, що повноваження обраної лічильної комісії припиняються після оголошення на Загальних зборах підсумків голосування та підписання  протоколів лічильної комісії.

2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування; підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет  barva.pat.ua

3) Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 р. та затвердження  рішень за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «БАРВА»  за 2020 р.

Визнати роботу Наглядової ради  ПАТ «БАРВА» за 2020 р . задовільною.

4) Затвердження річного звіту Товариства за 2020 р.

Проект рішення:

Затвердити  річний звіт ПАТ «БАРВА» за 2020 р., у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2020р.

5) Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2020 р.

Проект рішення

1. Затвердити збиток  ПАТ  «БАРВА» за 2020 р. у сумі 8 811,7 тис.грн.

2. У зв`язку зі збитками за результатами діяльності Товариства дивіденди за 2020 р. не нараховувати.

6) Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення ПАТ «БАРВА» значного правочину, а саме укладання кредитного договору з АТ «ОТП Банк» на отримання грошових коштів в національній валюті в сумі  45 млн. грн. необхідних для фінансування робіт по заміні двох ліній водопроводу річкової води діаметром  400 мм загальною довжиною 18 тис метрів погонних та  заміні обладнання насосної станції на річці Дністер, з  передачею в заставу банку цілісного майнового комплексу для забезпечення даного кредитного договору. 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 106 000 000 штук, кількість голосуючих акцій 80 867 500   штук.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: для отримання документів, пов’язаних з порядком денним Загальних зборів, акціонер або його представник повинен до проведення Загальних зборів подати письмовий запит на ім'я Генерального директора. Запит має містити: - найменування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера;документи, які цікавлять акціонера, бажана дата та час ознайомлення; письмові докази того, що особа, яка звертається до Товариства із запитом, є акціонером Товариства на дату подання запиту (виписка з рахунку у цінних паперах).  Ознайомлення з документами здійснюється до дати проведення загальних зборів у робочі часи за місцезнаходженням Товариства: Івано-Франківська обл. Тисменицький р-он с. Ямниця вул. Галицька ,58, приймальня, а у день проведення Загальних зборів акціонерів - за вказаним вище місцем їх проведення. Відповідальна особа — Кащишин Р.В., Галюк. Л. І., тел. (0342) 50 68 75.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://barva.pat.ua

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства.

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства. Пропозиції повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Наглядова рада Товариства, затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а перелік кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включені його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю на право участі та голосування на загальних зборах (далі – Довіреність):

 Для участі у загальних зборах надаються наступні документи:

- акціонери - фізичні особи: документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ);

-  представники акціонерів - фізичних осіб: довіреність, оформлену та видану згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ).       

 Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства. Повідомлення акціонером Директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.      Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

 

Основні показники консолідованої фінансово-господарської діяльності підприємства за 2020 рік (тис. грн.):

Найменування показника

 період

Звітний 2020 р.

Попередній 2019 р.

Усього активів

76513

113 005

Основні засоби  (за залишковою вартістю)

31336

35 860

Запаси 

4162

10 569

Сумарна дебіторська заборгованість

18626

40291

Гроші та їх еквіваленти

20424

25154

Нерозподілений прибуток   (непокритий збиток)

(13742)

(2743)

Власний капітал

74982

106000

Зареєстрований статутний капітал

106000

106 000

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

1532

9748

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(8879)

2266

Середньорічна кількість акцій (шт.)

106000000

106000000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

(0,08)

0,02

 

Генеральний директор                                                                                                              Кащишин Р.В.