Дата розміщення:  11.05.2021 17:01:01
Дата здійснення дії: 16.06.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОВОДСЕРВІС"
Код за ЄДРПОУ:  16306563
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство "Автоводсервіс" інформує про проведення чергових  загальних зборів акціонерів 16.06.2020 року о 10 год.00 хв. за місцезнаходженням Товариства: 01103,  м. Київ, Залізничне шосе, 45, офіс.1. Реєстрація акціонерів  (представників акціонерів),  які мають право на участь у загальних зборах, відповідно до переліку акціонерів складеному станом на 24 годину 10.06.2021р., проводитиметься за місцем проведення загальних зборів з  09.00год. до 10.00год. 16.06.2021р.

 Порядок денний :

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.

2.Звіт Генерального Директора Товариства за 2020рік. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.

4.  Розподіл  прибутку  і  збитків  товариства з урахуванням вимог,  передбачених  законом.

 

ПРОЕКТ рішення зборів

1.Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі: Голова комісії- Мензул Микола Миколайович,  член комісії - Ель-Хамад Ходр

2. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2020 рік.

   Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

   Діяльність Генерального директора, Наглядової ради та Ревізора Товариства  в умовах звітного року вважати задовільною.

3. Затвердити річний звіт та Баланс  Товариства за 2020 рік.

4. Дивіденди за результатами 2020 року не нараховувати та не виплачувати, прибуток використати на розвиток підприємства.

.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Інформація з проектами рішень щодо питань включених до проекту порядку денного розміщена на власному сайті Товариства http://avtovodservis.org.ua/ .

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів за вищевказаною адресою, з 09 год. до 10 год. (в робочі дні) та в день проведення зборів за місцем їх проведення з 09.00 год., відповідальна особа Генеральний Директор Ель Хамад Ходр.

Акціонери мають право відповідно процедур ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" :

вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

 отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів;

 отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів;

 до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

 оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Для участі в Зборах необхідно мати при собі посвідчення особи акціонера чи його представника.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю. Для участі в Зборах преставнику необхідно мати при собі довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видану фізичною особою, засвідчену нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій 267004   шт., кількість голосуючих акцій  233253 шт.

Телефон для довідок : (044) 529-15-02.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

 

період

Попередній 2019р.

Звітний 2020 р.

Усього активів

2620,5

3188,7

Основні засоби  ( залишкова вартість )

1011,1

772,2

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

139,2

16,1

Сумарна дебіторська заборгованість

1353

649,4

Грошові кошти та їх еквіваленти

4,8

2,5

Нерозподілений прибуток

1035,6

1025,3

Власний капітал

1279,7

1269,4

Статутний капітал

66,8

66,8

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобов'язання

1340,8

1919,3

Чистий прибуток (збиток)

16,4

8,4

Середньорічна кількість акцій (шт.)

267004

267004

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

12

10

Генеральний Директор       Ель Хамад Ходр

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------