Дата розміщення:  11.05.2021 20:17:01
Дата здійснення дії: 17.06.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОБЛЕВО"
Код за ЄДРПОУ:  00413966
Текст повідомлення: 

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !

 

Наглядова рада Акціонерного товариства “КОБЛЕВО” (далі – Товариство) код ЄДРПОУ: 00413966, місцезнаходження: Україна, 57453, Миколаївська область, Березанський район, с. Коблеве, вул.Одеська,6, повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Збори), які відбудуться 17 червня 2021 року о 12 годині 00 хвилин за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, 57453, Миколаївська область, Березанський район, с. Коблеве, вул. Одеська,6, актова зала №1. Реєстрація учасників Зборів відбудеться 17 червня 2021 року за місцем проведення Зборів. Початок реєстрації о 11 годині 15 хвилин, закінчення реєстрації о 11 годині 45 хвилин. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дати проведення Зборів, тобто на 24.00 год. 11 червня 2021 року.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ:

  1. Обрання Голови та членів Лічильної комісії Товариства та припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: Новожилов Є.В. – Голова Лічильної комісії;
Калашнікова О.О. – член Лічильної комісії; Зорянська Л.В. –  член Лічильної комісії. Припинити повноваження обраних  Голови та членів Лічильної комісії з моменту закриття цих Зборів.

  1. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Калашнікову О.О. та Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства– Зорянську Л.В.

  1. Прийняття рішення про виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку Товариства за 2019 та 2020  роки.

Проект рішення:  1. Направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства нерозподілений прибуток за 2019 рік у сумі 19 943 351,95 грн. та нерозподілений прибуток за 2020 рік у сумі 24 768 693,08 грн. 2.Виплату дивідендів акціонерам Товариства здійснити  через депозитарну систему України у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття цього рішення. 3.Уповноважити Наглядову раду Товариства прийняти рішення про дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

  1. Внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємці та громадських формувань, в частині доповнення видів економічної діяльності Товариства.

Проект рішення: 1. Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємці та громадських формувань, доповнивши перелік видів економічної діяльності Товариства наступними додатковими видами економічної діяльності: 11.03 | Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин; 11.04 | Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів. 2. Уповноважити Генерального директора Товариства, або за його дорученням будь-яку іншу особу, здійснити усі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться у  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємці та громадських формувань.

 

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», від дати надіслання цього повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у приміщенні Товариства за адресою: Україна, 57453, Миколаївська область, Березанський р-н, с. Коблеве, вул. Одеська, 6, актова зала № 1 щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 12:00 год., а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Генеральний директор Товариства Рябошапко В.Ф. Контактна особа – Калашнікова О.О.  Довідка за телефоном (05153) 20-100.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному Зборів  чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Зборів.

        Товариство до початку  Зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення загальних зборів. У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.

       Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного Зборів, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України „Про акціонерні товариства”.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного Зборів до суду не зупиняє проведення Зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Для  реєстрації та участі у Зборах акціонер повинен мати при собі документ, якій ідентифікує особу акціонера, а у разі участі представника акціонера – також  відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Зборах  здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів загальна кількість акцій Товариства становить 16 949 408 штук (Шістнадцять мільйонів дев’ятсот сорок дев’ять тисяч чотириста вісім) простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій становить 16 887 395 штук (Шістнадцять мільйонів вісімсот вісімдесят сім тисяч триста дев’яносто п‘ять).

З інформацією щодо проекту порядку денного та проектів рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного Зборів, можна ознайомитися за адресою веб-сайту Товариства – http://www.koblevo.ua

 

Телефон для довідок: (05153) 20-100 Наглядова рада АТ «КОБЛЕВО»