Дата розміщення:  04.03.2019 08:39:01
Дата здійснення дії: 28.02.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"
Код за ЄДРПОУ:  21489100
Текст повідомлення: 

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» !

Місцезнаходження:  04053, м. Київ, Кудрявський узвіз, 5-Б

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ «УКНАФТОХІМПРОЕКТ» (надалі - Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення річних  загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»),  які  відбудуться  5 квітня 2019 року за адресою:  приміщення головного корпусу ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», м. Київ, Кудрявський узвіз 5-Б, в каб. 328, 3 поверх.

Реєстрація акціонерів проводиться з 0830 годин  до 0945 годин.  

Початок Загальних зборів об 1000 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які  мають право на участь в річних Загальних зборах - 01 квітня 2019 року (станом на 2400) .

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 27.02.2019 р.) – 64 961 969  (шістдесят чотири мільйони дев’ятсот шістдесят одна тисяча дев’ятсот шістдесят дев’ять) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 27.02.2019 р.) –  64 961 969 (шістдесят чотири мільйони дев’ятсот шістдесят одна тисяча дев’ятсот шістдесят дев’ять)   штук простих іменних акцій.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів.

2. Про затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік  та затвердження заходів за результатами його розгляду.

4. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік  та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

7.  Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.

8.  Про затвердження  річного звіту та балансу  Товариства за 2018 рік. 

9.  Про прийняття рішення про припинення  повноважень  членів Наглядової ради Товариства.

10. Про обрання   членів  Наглядової  ради Товариства.

11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з  дати прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів.

13. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством  протягом одного року з  дати прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів.

14.  Про прийняття рішення про припинення  повноважень  членів Ревізійної комісії Товариства.

15.  Про обрання   членів  Ревізійної комісії Товариства.

16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

17. Про прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватне.

18. Про затвердження нового найменування Товариства у зв’язку зі зміною його типу.

19. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

20. Про обрання осіб, яким надаються повноваження щодо підписання Статуту та здійснення його державної реєстрації.

21. Про затвердження нової редакції статутних документів Товариства «Положення про Наглядову раду», «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про правління», «Положення  про  Загальні Збори» у зв’язку з затвердженням Статуту Товариства у новій редакції.

22. Про затвердження регулярної річної інформації  Товариства за 2018 рік.

 

 Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – http:// www.unxp.com.ua/zbori36.pdf.

Для участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на річних Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам.   Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати прове­дення річних Загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайо­ми­тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден­ного та проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 04053, м. Київ, Кудрявський узвіз, 5-Б (кабінет 328) у робочі дні, робочий час з 09-00 години до 17-00 години. В день проведення річних Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: приміщення головного корпусу ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», м. Київ, Кудрявський узвіз 5-Б, в каб.328, 3 поверх. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Товариства – Левандовський А.С.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення річних Загальних зборів.

Товариство до початку річних Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів  (до 05.04.2019р.). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних  Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних  Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Адреса, за якою акціонери Товариства можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства: 04053, м. Київ, Кудрявський узвіз, 5-Б, ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних Загальних зборів.

Зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

 Основні показники ФІНАНСОВО  -  ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»       (тис.грн.)

Найменування показників

Період

2017 р.

2018 р.

Усього активів

247 050

231300

Основні засоби

177 847

153373

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Виробничі запаси

 510

579

Сумарна дебіторська заборгованість

12 023

8520

Грошові кошти та їх еквіваленти

10 062

9190

Нерозподілений прибуток

(439 922)

(475200)

Власний капітал

(179 514)

(214792)

Статутний капітал

16 240

16240

Довгострокові зобов’язання

399 777

420281

Поточні зобов’язання

26 787

25811

Чистий прибуток (збиток)

(74 397)

(35278)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

64 961 969

64961969

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

528

448

 

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного :

1. Про обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів.

Проект рішення:

Призначити  Лічильну комісію у складі:

Голова Тимчасової лічильної комісії - Коробка Валентина Миколаївна;

Член  Тимчасової лічильної комісії – Філячeв Дмитро Ігорович;

Член  Тимчасової лічильної комісії – Усенко Оксана Вікторівна.

2. Про затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1.Всі питання порядку денного  річних Загальних зборів виносяться на розгляд в тій послідовності, в якій вони перелічені в порядку денному. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

                • основна доповідь – до 5 хвилин;

                • співдоповідь – до 5 хвилин;

                • виступи в дебатах – до 2  хвилин;

                • відповіді на запитання – до хвилин.

2.Жоден з учасників річних Загальних зборів  не має права виступати без дозволу Голови Зборів. Голова Зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

3.Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю річних Загальних зборів   відповідну письмову заяву. У заяві вказується прізвище, ім'я та по батькові акціонера (його представника). Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються Голові Зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Голова Зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.

4. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Голові Зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Після обговорення Голова Зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається.

5.Перед початком голосування по питанню №1 порядку денного Голова тимчасової лічильної комісії, а після проведення голосування по питанню №1 порядку денного, Голова лічильної комісії,  пояснюють акціонерам порядок голосування.

6. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

7. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення річних Загальних зборів, підбиваються членами тимчасової лічильної комісії та лічильної комісії  і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення річних Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Голова Зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

3. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1.Затвердити Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

3. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (додаються до протоколу річних Загальних зборів акціонерів).

4. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

2.  Визнати роботу Правління  Товариства задовільною.

3. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

5. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1.Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

3. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (додаються до протоколу річних Загальних зборів акціонерів).

6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1.Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік.

2. За результатами   розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік,  прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2019 році та затвердити заходи за результатами його розгляду (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити  збиток Товариства за 2018 рік в сумі  35 278 грн. (тридцять п’ять мільйонів  двісті сімдесят вісім тисяч  гривень 00 копійок).

2. Відрахування до Резервного капіталу Товариства не проводити.

8. Про затвердження  річного звіту та балансу  Товариства за 2018 рік. 

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Затвердити баланс Товариства станом на 31.12.2018 р.

9. Про прийняття рішення про припиненняповноваженьчленів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

Голова Наглядової ради Товариства  - Балавадзе Лаша – представник Компанії  «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр);

Член Наглядової ради Товариства - Девдаріані Нана – представник Компанії  «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр);

Член Наглядової ради Товариства - Медоідзе Гела – представник Компанії«Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр);

Член Наглядової ради Товариства - Буздум В’ячеслав – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр);

Член Наглядової ради Товариства – Шраменко Анатолій – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр).

10. Про обрання   членів  Наглядової  ради Товариства.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування, тому проект рішення з даного питання не зазначається.

11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1.Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства тавстановити розмір їх винагороди, передбачений умовами договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Обрати Голову Правління Товариства – Левандовського А.С., особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з  дати прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів.

Проект рішення:

1.Затвердити рішення п

  • розробки проектно-кошторисної документації;
  • надання інжинірингових послуг;
  • виконання пуско-налагоджувальних робіт;
  • зміни кредиторів за договорами позики;
  • оформлення банківських гарантій та інших правочинів у відповідності до статуту Товариства.

2.Гранична сукупна вартість правочинів, на вчинення яких надається попередня згода – 392 310 000,00 грн.

13. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством   протягом одного року з  дати прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів.

Проект рішення:

1. Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували «проти» прийняття річними Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з  дати прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів:

Товариство протягом не більше 5 (п’яти) робочих днів після прийняття річними Загальними зборами акціонерів Товариства рішення (05.04.2019), що стало підставою для обов’язкового викупу акцій, повідомляє шляхом направлення простих поштових листів акціонерам, які мають право вимагати обов’язкового викупу акцій, про право вимоги обов’язкового викупу акцій із зазначенням:

- ціни викупу акцій;

- кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;

- загальної вартості у разі викупу акцій Товариством;

- строку здійснення акціонерним Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій).

Протягом 30 днів після прийняття  річними Загальними зборами акціонерів Товариства рішення (05.04.2019), що стало підставою для вимоги обов’язкового  викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов’язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов’язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги, рішення (згода) про відчуження належних акцій (за необхідності).

У строк з 06.04.2019 р. по 05.05.2019 р. включно, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов’язковий викуп Товариством належних їм акцій повинні надати до Товариства письмову вимогу про викуп акцій. Вимога направляється листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або надається особисто Товариству за адресою, вказаною у повідомленні про скликання  Загальних зборів. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 0900 год. до 1700 год. (перерва з 12.30-13.00 год.) за адресою: 04053, м.Київ, Кудрявський узвіз, 5-Б (кабінет 328). По закінченню вищевказаного строку викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред’явлений паспорт. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов’язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов’язкового викупу яких він вимагає.

Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною, яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, що визначена Суб’єктом оціночної діяльності – Олефіренко Віталієм Валентиновичем (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності України № 296/16 від «13» квітня 2016 року),  станом на 27.02.2019 р.

Договір між Товариством та акціонером про обов’язковий викуп Товариством належних акціонеру акцій укладається в письмовій формі.

Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства  за місцезнаходженням Товариства: 04053, м. Київ, Кудрявський узвіз, 5-Б (кабінет 328), у робочі дні, з 0900 год. до 1700 год. (перерва з 12.30-13.00 год.), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера – додатково відповідну довіреність, рішення (згода) про відчуження належних акцій (за необхідності), а посадова особа, яка діє від імені акціонера – юридичної особи без довіреності, додатково до документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження, рішення (згода) про відчуження належних акцій (за необхідності).

Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються на підставі договорів купівлі-продажу акцій, які укладаються за підсумками прийняття вимог від акціонерів про викуп акцій.

2. Надати Голові Правління Товариства повноваження на укладення (підписання) договорів купівлі-продажу акцій Товариством з акціонерами, які голосували «проти» прийняття рішення  про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з  дати прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів.

3. Надати Виконуючому обов’язки Голови Правління Товариства повноваження щодо повідомлення акціонерів Товариства, які голосували «проти» прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів, про право вимоги обов’язкового викупу акцій Товариством, шляхом направлення поштових простих листів.

14. Про прийняття рішення про припинення  повноважень  членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісіїв наступному складі:

Голова Ревізійної комісії Товариства  -  Захарченко Ганна  Миколаївна;

Член Ревізійної комісії  Товариства -  Суслова Світлана Олегівна;

Член Ревізійної комісіїТовариства -Бербен Анастасія Вадимівна.

15. Про обрання   членів  Ревізійної комісії Товариства.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування, тому проект рішення з даного питання не зазначається.

16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

1.Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства тавстановити розмір їх винагороди, передбачений умовами договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

2. Обрати Голову Правління Товариства – Левандовського А.С., особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

17. Про прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватне.

Проект рішення:

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Згідно статті 5 Закону України «Про акціонерні товариства» зміна типу товариства з публічного на приватне не є його перетворенням. Ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ Товариства) залишається без змін: 21489100.

18. Про затвердження нового найменування Товариства у зв’язку зі зміною його типу.

Проект рішення:

У зв’язку зі зміною типу Товариства з Публічного на приватне затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ";

Скорочене найменування – АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ".

19. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

20. Про обрання осіб, яким надаються повноваження щодо підписання Статуту та здійснення його державної реєстрації.

Проект рішення:

Уповноважити Голову зборів та секретаря Зборів підписати нову редакцію Статуту. Надати Голові правління Товариства повноваження щодо забезпечення особисто або через уповноважених представників державної реєстрації Статуту Товариства.

21. Про затвердження нової редакції статутних документів Товариства «Положення про Наглядову раду», «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про правління», «Положення  про  Загальні Збори» у зв’язку з затвердженням Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити «Положення про Наглядову раду», «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про правління», «Положення  про  Загальні Збори» у новій редакції.

22. Про затвердження регулярної річної інформації  Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити регулярну річну інформацію Товариства за 2018 рік .

 

Телефон для довідок: тел.  (044) 482-58-70 

 

Уповноважений Наглядовою радою

Голова Правління 

ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»                                                                    А.С.Левандовський