Дата розміщення:  14.03.2019 15:11:01
Дата здійснення дії: 24.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Вінницька кондитерська фабрика!
Код за ЄДРПОУ:  00382013
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства

 «Вінницька кондитерська фабрика» !

 

Приватне акціонерне товариство «Вінницька кондитерська фабрика» (код за ЄДРПОУ - 00382013, місцезнаходження: 21001, м. Вінниця, вул. Гліба Успенського, 8, далі - Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства:

 

1) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:

  • Дата проведення загальних зборів акціонерів:  24 квітня 2019   року.
  • Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів об 10.30 год.
  • Місце проведення загальних зборів (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери): м. Вінниця, вул. Гліба Успенського, 8, актова зала № 1.

2) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

  • Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 09:30 до 10:20.
  • Час початку реєстрації акціонерів 09:30;
  • Час закінчення реєстрації акціонерів 10:20.

3) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00  годину  18 квітня 2019 р.

 

4) Перелік питань разом з проектом рішень  щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1.Обрання Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі:

1.Гнатюк Ольга Анатоліївна - Голова Лічильної комісії.

2.Тимченко Тетяна Леонтіївна – член Лічильної  комісії.

3.Поворознюк Віталій Федорович – член Лічильної  комісії.

Припинити повноваження Голови та членів Лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

 

  1. .Про надання повноважень Голові та Секретарю  загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Ольшанецькому Денису Володимировичу та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Медведєвій  Надії Олександрівні, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту,  підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

 

3.Звіт Директора  Товариства за 2018  рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт  Директора  Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Директора Товариства у 2018 р. задовільною.

 

4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2018  рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018  рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2018 р. задовільною.

 

5.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018  рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018  року.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018  рік  та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018  року. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2018 р. задовільною.

 

6.Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018  рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2018  рік.         

 

7.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018  рік.

Проект рішення:

Чистий  прибуток, отриманий Товариством  у 2018  році у розмірі   4 237  тис. грн.  розподілити наступним чином:

5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2018  році, направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;

95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2018 році, залишити нерозподіленим.  Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

 

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства Гуськова Сергія Олександровича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства Гуськова Сергія Олександровича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

 

9. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Директора» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

 

10. Схвалення та погодження рішення Наглядової ради Товариства  щодо  покладення функцій Аудиторського комітету на Ревізійну комісію Товариства, згідно вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258.

Проект рішення:

Схвалити та погодити рішення Наглядової ради Товариства   від 05 жовтня 2018 р. щодо покладення  функції Аудиторського комітету на Ревізійну комісію Товариства, згідно вимог Закону України  «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258.

 

11. Схвалення та погодження рішення Наглядової ради Товариства  щодо  призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Проект рішення:

Схвалити та погодити рішення Наглядової ради Товариства  від  24 грудня 2018  р. щодо призначення  суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік  аудиторську компанію -   Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Надійність»,  код за ЄДРПОУ  32473281. Затвердити умови договору з  суб’єктом аудиторської діяльності з метою  надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

 

12. Схвалення вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

Проект рішення:

Схвалити вчинення Товариством наступного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість:

Договір надання послуг № 3В/12 від 1 січня 2012 р., укладений з ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН».

 

13.Затвердження  Договорів/Угод, укладених Товариством у 2018 р.,  на суму більш ніж 500 тис. грн.

Проект рішення:

Затвердити Договори/Угоди, укладені Товариством у 2018 р., на суму більш ніж 500 тис. грн.

 

5)Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:

http://vcf.roshen.com​

 

6)Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів  Товариство надає акціонерам та/або їх представникам  можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства,  у робочі дні, робочі години за адресою: м. Вінниця, вул. Гліба Успенського, 8, кабінет юридичного відділу (кімната №  218), а в день проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення, за адресою: м. Вінниця, вул. Гліба Успенського, 8, актова зала № 1. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів  зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Директор Товариства Гуськов Сергій Олександрович.

Довідки за телефоном: (0432) 62-40-02.

 

7)Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38  Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69  Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.  Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Наглядова рада акціонерного товариства, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків  голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків  голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої  статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою  статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.  У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

 

8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право  видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:  акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

 

9)Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій):

Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства, складеному станом на  07 березня 2019 р., загальна кількість простих іменних акцій становить   4 107 504 000     штук, у т.ч. голосуючих –  4 105 286 042     штук.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

 

10)Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:  акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

 

11)Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Проект рішення з питання № 1:

Обрати Лічильну комісію у складі:

1.Гнатюк Ольга Анатоліївна - Голова Лічильної комісії.

2.Тимченко Тетяна Леонтіївна – член  Лічильної  комісії.

3.Поворознюк Віталій Федорович – член  Лічильної  комісії.

Припинити повноваження Голови та членів Лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання № 2:

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Ольшанецькому Денису Володимировичу та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Медведєвій  Надії Олександрівні , призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту,  підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з питання № 3:

Затвердити звіт  Директора  Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Директора Товариства у 2018 р. задовільною.

Проект рішення з питання № 4:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018  рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2018 р. задовільною.

Проект рішення з питання № 5:

 Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018  рік  та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018  року. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2018 р. задовільною.

Проект рішення з питання № 6:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2018  рік.  

Проект рішення з питання № 7:

Чистий  прибуток, отриманий Товариством  у 2018  році у розмірі   4 237  тис. грн.  розподілити наступним чином:

5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2018  році, направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;

95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2018 році, залишити нерозподіленим.  Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Проект рішення з питання № 8:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства Гуськова Сергія Олександровича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства Гуськова Сергія Олександровича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Проект рішення з питання № 9:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Директора» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення з питання № 10:

Схвалити та погодити рішення Наглядової ради Товариства   від 05 жовтня 2018 р. щодо покладення  функції Аудиторського комітету на Ревізійну комісію Товариства, згідно вимог Закону України  «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258.

Проект рішення з питання № 11:

Схвалити та погодити рішення Наглядової ради Товариства  від  24 грудня 2018  р. щодо призначення  суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік  аудиторську компанію -   Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Надійність»,  код за ЄДРПОУ  32473281. Затвердити умови договору з  суб’єктом аудиторської діяльності з метою  надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Проект рішення з питання № 12:

Схвалити вчинення Товариством наступного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість:

Договір надання послуг № 3В/12 від 1 січня 2012 р., укладений з ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН».

Проект рішення з питання № 13:

Затвердити Договори/Угоди, укладені Товариством у 2018 р., на суму більш ніж 500 тис. грн.

 

12)Основні показники фінансово-господарської діяльності   (тис. грн)

Найменування показника

Період

Звітний

2018 р.

Попередній

2017 р.

Усього активів

4 109 328

4 188 549

Основні засоби (за залишковою вартістю)

3 793 200

3 825 476

Запаси

70 475

58 218

Сумарна дебіторська заборгованість

140 154

249 014

Гроші та їх еквіваленти

88

20

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

683 494

679 436

Власний капітал

4 015 377

4 011 140

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1 026 876

1 026 876

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

26 218

39 767

Поточні зобов'язання і забезпечення

67 733

137 642

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

4 237

3 595

Середньорічна кількість акцій (шт.)

4 107 504 000

4 107 504 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,00103

0,00088

 

 

Наглядова рада ПрАТ «ВКФ»