Дата розміщення:  14.03.2019 15:13:02
Дата здійснення дії: 17.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРЕНЕРГОТРАНС»
Код за ЄДРПОУ:  32082812
Текст повідомлення: 

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства

«УКРЕНЕРГОТРАНС»

 

Приватне акціонерне товариство «УКРЕНЕРГОТРАНС» код ЄДРПОУ 32082812, надалі – Товарство, з місцезнаходженням за адресою: 49050, місто Дніпро, вулиця Володі Дубініна, 8, повідомляє про проведення Річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 17 квітня 2019 року о 14:00 за адресою: 49050, місто Дніпро, вулиця Володі Дубініна, 8, каб. 206.

Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) буде проводитись 17 квітня 2019 року з 13:20 до 13:50 за місцевим часом за місцем проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом на 24 годину 11 квітня 2019 року).

Перелік питань разом з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 

Питання №1 порядку денного Загальних зборів «Обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання членів лічильної комісії Товариства»

Проект рішення: «1. Обрати головою Загальних зборів Шкарупу Ростислава Геннадійовича.

               2. Обрати секретарем Загальних зборів Згурського Дмитра Юрійовича.

                               3. Обрати лічильну комісію Загальних зборів в наступному складі:

 • Клименко Руслан Юрійович;
 • Клівасов Артем Олександрович,

підтвердити повноваження лічильної комісії Загальних зборів щодо оформлення результатів голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборів «Обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання членів лічильної комісії Товариства» та встановити, що повноваження членів лічильної комісії Загальних зборів припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного та складання протоколу Загальних зборів.».

Питання №2 порядку денного Загальних зборів «Затвердження порядку засвідчення бюлетенів, визначених протоколом Наглядової ради № 399/2019 від «11» березня 2019 року»

Проект рішення: «Затвердити наступний порядок засвідчення бюлетенів, визначених протоколом Наглядової ради № 383/2018 від «05» березня 2018 року: бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії та завіряються печаткою Товариства».

Питання №3 порядку денного Загальних зборів «Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

Проект рішення: «Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік».

Питання №4 порядку денного Загальних зборів «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

Проект рішення: «Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік».

Питання №5 порядку денного Загальних зборів «Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2018 рік»

Проект рішення: «Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2018 рік».

Питання №6 порядку денного Загальних зборів «Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2018 рік»

Проект рішення: «Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2018 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

 • активи Товариства станом на 31 грудня 2018 року: 133 606 тис. грн.;
 • чистий прибуток Товариства за 2018 рік: 12 523 тис. грн.»

Питання №7 порядку денного Загальних зборів «Прийняття рішення про розподіл прибутку та/або покриття збитків Товариства»

Проект рішення: «Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, у розмірі 12 523  тис. грн. не розподіляти».

З питання №8 порядку денного Загальних зборів «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства», запропонувати акціонерам Товариства затвердити наступне рішення:

«Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства:

 1. Шкарупи Ростислава Геннадійовича – член Наглядової ради, Голова Наглядової ради, що є представником акціонера – Товариство з обмеженою відповідальністю «Об’єднаний транспортний холдинг»;
 2. Щиголєва Ольга Леонідівна – член Наглядової ради, секретар Наглядової ради, що є представником акціонера – Товариство з обмеженою відповідальністю «Об’єднаний транспортний холдинг»;
 3. Удовенко Сергій Петрович – член Наглядової ради, що є представником акціонера – Товариство з обмеженою відповідальністю «Об’єднаний транспортний холдинг»;
 4. Кириченко Станіслав Володимирович – член Наглядової ради, що є представником акціонера – Товариство з обмеженою відповідальністю «Об’єднаний транспортний холдинг».

З питання №9 порядку денного Загальних зборів «Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства», запропонувати акціонерам Товариства затвердити наступне рішення:

«Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження Ревізора Товариства Уварова Олександра Володимировича».

З питання №10 порядку денного Загальних зборів «Затвердження Статуту Товариства в новій редакції, визначення особи (осіб), уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства», запропонувати акціонерам Товариства затвердити наступне рішення:

«Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЕНЕРГОТРАНС», надану на розгляд Загальних зборів. Визначити особами, уповноваженими на підписання нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЕНЕРГОТРАНС», Голову Загальних зборів – Шкарупу Ростислава Геннадійовича та Секретаря Загальних зборів – Згурського Дмитра Юрійовича».

З питання №11 порядку денного Загальних зборів «Призначення особи, відповідальної за проведення державної реєстрації змін до Статуту Товариства», запропонувати акціонерам Товариства затвердити наступне рішення:

«Призначити особою, відповідальною за проведення державної реєстрації змін до Статуту Товариства, Клименко Руслана Юрійовича».

З питання №12 порядку денного Загальних зборів «Обрання членів Наглядової ради Товариства», відповідно до ч. 2 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції акціонерів щодо до переліку кандидатів у члени Наглядової ради Товариства для кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради Товариства можуть вноситись в строк – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів.

З питання №13 порядку денного Загальних зборів «Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства від імені Товариства», запропонувати акціонерам Товариства затвердити наступне рішення:

«1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства згідно з типовою формою, що міститься у додатку до цього рішення Загальних зборів Товариства;

2. Уповноважити Голову Правління Товариства, Мовчана Валентина Васильовича, підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства».

З питання №14 порядку денного Загальних зборів «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2019 року», запропонувати акціонерам Товариства затвердити наступне рішення:

«Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів, а саме:

 1. укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів транспортного експедирування з ТОВ «МТЕК «ІнтерТрансСервіс» на суму, що не перевищує 300 000 000 (триста мільйонів) гривень;
 2. укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ТОВ «ЮМДЖИ РЕСУРС» на суму, що неперевищує 300 000 000 (триста мільйонів) гривень;
 3. укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів транспортного експедирування з ТОВ «ЮМГ Трейдінг» на суму, що не перевищує 300 000 000 (триста мільйонів) гривень;
 4. укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів транспортного експедирування з ПрАТ «Івано-Франківськ цемент» на суму, що не перевищує 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) гривень;
 5. укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів транспортного експедирування з ТОВ «Євразтранс Україна» на суму, що не перевищує 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) гривень.

 

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 11 квітня 2019 року.

 

Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) буде проводитись за місцем проведення загальних зборів акціонерів Товариства 17 квітня 2019 року з 13:20 до 13:50 за місцевим часом.

 

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів станом на 13.03.2019 р. загальна кількість акцій складає 200 шт., кількість голосуючих акцій – 200 шт.

 

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства:

 • акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт).
 • представникам акціонерів Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт) та повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку зі статуту акціонера Товариства – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника, для інших представників – довіреність, видану для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, оформлену згідно з законодавством України).

 

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: uetrans.com

  

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів

1. З документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери Товариства (їх представники) можуть ознайомитись у робочі дні з  дня надсилання повідомлення по 16 квітня 2019 р. з 14.00 до 17.00 за адресою: 49050, м. Дніпро, вул. Володі Дубініна, 8, каб. 206, а в день проведення Загальних зборів – також в місці їх проведення.  Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Клименко Руслан Юрійович.

2. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами (інформацією, матеріалами), пов’язаними з порядком денним і необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного Загальних зборів ПрАТ «УКРЕНЕРГОТРАНС», – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчену копію. Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції ПрАТ «УКРЕНЕРГОТРАНС» - оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною установою станом на дату звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення.

3. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представник акціонера) повинен протягом строку, визначеного для ознайомлення із зазначеними документами, звернутися за місцем ознайомлення із документами до посадової особи ПрАТ «УКРЕНЕРГОТРАНС», відповідальної за ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі ПрАТ «УКРЕНЕРГОТРАНС» підтверджуючі документи, зазначені в попередньому пункті.

4. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3-х (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення Загальних зборів. Інші акціонери також будуть мати можливість ознайомитися з цими письмовими відповідями за місцезнаходженням Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Права акціонерів, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»

1. Акціонери мають право від дати надсилання повідомлення до дня проведення Загальних зборів ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, подавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, на які Товариство зобов’язане надати письмові відповіді до початку Загальних зборів у встановленому вище порядку.

2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «УКРЕНЕРГОТРАНС», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПрАТ «УКРЕНЕРГОТРАНС» – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

3. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів ПрАТ «УКРЕНЕРГОТРАНС».

4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пункту 3 переліку прав акціонерів у даному повідомленні.

5. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать не менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які вказані в пунктах 2 та 3 переліку прав акціонерів у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ним питань порядку денного.

7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається акціонеру Товариством протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю

1. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду, виписку/витяг зі статуту акціонера-юридичної особи та/або інший документ, у якому визначені повноваження керівника; для інших представників – довіреність, видану для участі та голосування на Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України). Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

2. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого чи утриматись від голосування за яке) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган ПрАТ «УКРЕНЕРГОТРАНС» письмово у робочі дні в період з 17 березня 2019 року до 16 квітня 2019 року з 10:00 до 13:00 за адресою: Україна, 49050, м. Дніпро, вул. Володі Дубініна, 8, 2-й поверх, кабінет № 206, а у день проведення Загальних зборів 17 квітня 2019 року з 09:45 до 12:00 у місці їх проведення за цією ж адресою. Повідомлення акціонером виконавчого органу ПрАТ «УКРЕНЕРГОТРАНС» про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

4. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це виконавчий орган ПрАТ «УКРЕНЕРГОТРАНС» та реєстраційну комісію письмово у робочі дні в період з 17 березня 2019 року до 16 квітня 2019 року з 10:00 до 13:00 за адресою: Україна, 49050, м. Дніпро, вул. Володі Дубініна, 8, 2-й поверх, кабінет № 206, а у день проведення Загальних зборів 17 квітня 2019 року з 09:45 до 12:00 у місці їх проведення за цією ж адресою. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

5. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

                                                                                                                            

Телефони для довідок: (056) 371-05-83.

 

Голова Правління

ПрАТ «УКРЕНЕРГОТРАНС»                                                                                         В.В. Мовчан